Download Print this page

Nastavení Hodin - Philips AJ 3130 Manual

Hide thumbs

Advertisement

NASTAVENÍ HODIN
DIGITÁLNÍ HODINY
(Pouze typ /11/14. Viz typov¥ ∂títek v prostoru pro napájecí
èlánky.)
Maximálnì pøesn¥ chod hodin zaji∂†uje køemíkov¥ krystal, proto
nejsou hodiny závislé na frekvenci sí†ového napìtí.
DISPLEJ HODIN
Èasov¥ údaj je zobrazován ve 24 hodinovém systému.
Dùle|ité! Nastavujete-li pøesn¥ èas nebo dobu probuzení,
dbejte, abyste tlaèítko HR a MIN stiskli ka|dé zvlá∂†, tedy ne
souèasnì, proto|e pouze tak bude hodnota hodin a minut
pøesná.
1. Ovládací tlaèítko hodin nastavte do pozice SET TIME.
2. Podr|te stisknuté tlaèítko H
cel¥ch hodin resp. minut:
• Dr|íte-li stisknuté tlaèítko H
prùbì|nì narùstá od 0 do 23.
• Dr|íte-li stisknuté tlaèítko M
narùstá od 00 do 59.
3. Jakmile dosáhnete |ádanou hodnotu, uvolnìte tlaèítko
H
resp. M
.
R
IN
4. Pøejete-li si zabránit náhodnou zmìnu nastavení pøesného
èasu, otoète ovládací tlaèítko hodin do pozice CLOCK.
resp. M
a nastavte hodnotu
R
IN
, hodnota cel¥ch hodin
R
, hodnota minut prùbì|nì
IN
RADIOPØIJÍMAÈ
Radiopøijímaè s budíkem lze pou|ívat i jako normální
radiopøijímaè.
1. Nastavte spínaè RADIO do pozice
2. Tlaèítkem BAND zvolte |ádané vlnové pásmo.
3. Regulátorem TUNING nalaïte |ádanou rozhlasovou stanici.
4. Sílu zvuku nastavte regulátorem VOLUME.
5. Pøejete-li si radiopøijímaè vypnout, nastavte spínaè RADIO
do pozice
.
OFF
Pro zlep∂ení pøíjmu radiopøijímaèe:
• V pøípadì FM vysuòte spirálovou anténu a umístìte ji tak,
aby byl pøíjem co nejlep∂í.
• Pro pøíjem MW má pøijímaè vlastní vestavìnou anténu,
která je nejúèinnìj∂í, je-li pøijímaè umístìn na nekovovém
podkladì, napø. na døevìném nebo plastikovém. Smìr
antény MW nastavíte otáèením celého radiopøijímaèe s
budíkem.
RADIOPØIJÍMAÈ
.
ON
25

Advertisement

loading

  Also See for Philips AJ 3130

  Related Manuals for Philips AJ 3130

  Related Content for Philips AJ 3130