Download  Print this page

Advertisement

ÖZELL‹KLER
Özellikler otomatik kordon sarma ve toz torbas› dolu göstergesini içerir..
NOT : Tüm modeller ayn› özelliklere sahip de¤ildir.
ÖNEML‹ EMN‹YET KURALLARI
1.
Tüm aç›klamalar› dikkatlice okuyun. Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce, elektrik kayna¤›n›z›n,
cihaz›n›z›n alt›ndaki plakada gösterilen de¤er ile ayn› oldu¤undan emin olun.
2.
UYARI: Elektrik süpürgesini hal› ya da zemin ›slak oldu¤unda kullanmay›n.
3.
Uygulama çocuklar taraf›ndan ya da çocuklara yak›n yap›l›yorsa yak›ndan denetleme gerekir.
Elektrik süpürgesinin oyuncak olarak kullan›lmas›na izin vermeyin. Elektrik süpürgesinin kullan›m
amac› d›fl›nda çal›flt›r›lmas›n› engelleyin.
Elektrikli süpürge makinesini aç›klamalarda tarif edildi¤i gibi yaln›zca önerilen flekillerde kendi ama-
c› için kullan›n.
4.
Elektrikli süpürge makinesini toz torbas› olmadan kullanmay›n. En verimli flekilde kullanmak için toz
torbas›n› tamamen dolmadan de¤ifltirin.
5.
Elektrik süpürgesini kibritleri, yanan külleri ya da sigara izmaritlerini toplamak için kullanmay›n.
Elektrik süpürgesini sobadan ya da di¤er ›s› kaynaklar›ndan uzak tutun.Is› plastik parçalar› defor-
me edebilir ve renklerini de¤ifltirebilir.
6.
Elektrik süpürgesiyle keskin ve sert maddeleri toplamaktan kaç›n›n, bu elektrikli süpürge maki-
nesinin parçalar›na zarar verebilir. Montaj hortumunun üzerine a¤›rl›k koymay›n. Emme ya da bo-
flaltma k›sm›n› t›kamay›n.
7.
Elektrik ç›k›fl›ndan fiflini ç›karmadan önce elektrik süpürgesini kapat›n. Kordon, priz , girifl ve sivri
aletlerin zarar görmemesi için, güç ç›k›fl›ndan ba¤lant›y› kesmek için prizi tutun.Kordonu çekmeyin.
Toz torbas›n› de¤ifltirmeden önce her zaman elektrik ç›k›fl› ba¤lant›s›n› kesin.
8.
Uzatma kablosu kullan›lmas› tavsiye edilmez.
9.
E¤er elektrik süpürgeniz verimli bir flekilde çal›flm›yorsa, güç kayna¤›n› kapat›n ve yetkili bir servi-
se dan›fl›n.
10.
Zarar görmüfl elektrik kablosunu de¤ifltirmeye çal›flmay›n. Yaln›zca üretici ya da donan›ml› servis
personeli elektrik kablolar›n› de¤ifltirebilir.
UYARI
1.
Suyu emmek için kullanmay›n.
2.
Temizlemek için su içinde b›rakmay›n.
3.
Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve e¤er zarar gördüyse kullan›lmamal›d›r.
TR-1
ÖZELL‹KLER

Advertisement

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: