Download  Print this page

Fakso Nustatymas - HP Officejet Getting Started Manual

Hide thumbs

Advertisement

Fakso nustatymas

Šis pasirengimo darbui vadovas pateikia instrukcijas,
kaip nustatyti faksé.
Daugiau informacijos apie j s fakso ypatybes ieškokite
elektronin se naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.
1 žingsnis: Nustatykite, kokio tipo telefono sistemé
naudojate (lygiagrečiéjé ar nuosekliéjé)
Prieš prad dami renginio fakso funkcij séranké,
išsiaiškinkite, kokié telefono sistemé naudoja j s šalis/
regionas.
PASTABA: Priklausomai nuo to, ar naudojate
lygiagrečiojo, ar nuosekliojo jungimo telefono sistemé,
skiriasi nurodymai, kaip nustatyti faksé.
Jeigu savo šalies/regiono tolesniuose skyriuose
nematote, turb t j s telefono sistema jungiama
nuosekliai. Jeigu nežinote, kurié telefono sistemé
(nuosekliéjé ar lygiagrečiéjé) naudojate, pasiteiraukite
savo telefono ryšio paslaug bendrov je.
Šalys/regionai, naudojantys
lygiagrečiai jungiamas telefono
sistemas
Lygiagrečiojo jungimo telefono sistemoje bendrai
naudojamé telefono rangé prie telefono linijos galite
jungti naudodami 2-EXT prievadé, esant renginio
užpakalin je dalyje.
Argentina
Australija
Kanada
Čil
Kolumbija
Graikija
Indonezija
Airija
Kor ja
Lotyn Amerika
Meksika
Filipinai
Portugalija
Rusija
Singap ras
Ispanija
Tailandas
JAV
Vietnamas
26
D MESIO: Jei nuo sieninio telefono lizdo renginys prijungti
nenaudojate pateikto laido, siunčiant faksogramas gali kilti
nesklandum .
Šis specialus telefono kabelis skiriasi nuo telefono kabeli ,
kuriuos galb t turite namie ar biure. Jeigu sigytas telefono
laidas yra per trumpas, žr. „Fakso problem sprendimas".
PASTABA: Jeigu naudojate lygiagrečiojo jungimo
telefono sistemé, HP rekomenduoja naudoti dvilaid
telefono kabel , kur gavote kartu su renginiu, renginiui
prie sieninio telefono lizdo prijungti.
Jei naudojate lygiagrečiojo tipo telefono sistemé,
pereikite prie „2 žingsnis: Nustatykite telefono linijos
tipé (paskirta ar bendro naudojimo)".
Šalys/regionai naudojant
nuosekliai jungiamas telefono
sistemas
Nuosekliojo jungimo telefono sistemoje bendrai
naudojamos telefon
atsakikli ) jungtis netinka jungti prie renginio prievado
2-EXT. Tokiu atveju visus renginius reikia jungti sieninio
telefono lizdé.
PASTABA: Kai kuriose šalyse/regionuose, kuriuose
naudojamos nuosekliojo jungimo telefono sistemos,
prie telefono kabelio, pateikiamo su renginiu, gali b ti
pritaisytas papildomas sieninio lizdo kištukas. Taip
Brazilija
sudaroma galimyb prie sieninio telefono lizdo, kur
Kinija
jungiamas renginys, prijungti ir kitus telefonijos
Indija
renginius.
Japonija
Malaizija
Lenkija
Saudo Arabija
Taivanas
Venesuela
rangos (modem , telefon ir

Advertisement

loading

  Related Manuals for HP Officejet

This manual is also suitable for:

Officejet proOfficejet seriesOfficejet pro series