Download  Print this page

Hewlett-Packardi Piiratud Garantii Avaldus - HP Officejet Getting Started Manual

Hide thumbs

Advertisement

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

HP toode
Tarkvarakandja
Printer
Prindi- või tindikassetid
Tarvikud
A. Piiratud garantii ulatus
1. Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi
vältel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materjalide või töö kvaliteedi osas.
2. Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii ainult programmeerimiskäskude täitmisega seotud tõrgete osas. HP
ei garanteeri mis tahes toote katkestusteta või tõrgeteta tööd.
3. HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi
probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:
a. ebaõige hooldamine või modifitseerimine;
b. sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;
c. spetsifikatsiooniväline käitamine;
d. volitamata muutmine või mittesihipärane kasutamine.
4. HP printeritoodete puhul ei mõjuta mõne muu tootja kui HP toodetud kasseti või taastäidetud kasseti kasutamine
kliendile antud garantiid ega kliendiga sõlmitud mis tahes HP tugiteenuste lepinguid. Kui aga printeri tõrge või
kahjustused on põhjustatud mitte-HP või taastäidetud kasseti või aegunud tindikasseti kasutamisest, esitab HP selle
tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.
5. Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal
valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.
6. Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima
või uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.
7. HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset
toodet HP-le tagastanud.
8. Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne
tootega, mis välja vahetatakse.
9. HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.
10. HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiga hõlmatavaid HP tooteid.
Täiendavate garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP
teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.
B. Garantii kitsendused
KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID
MUID KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA
KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.
C. Vastutuse piiramine
1. Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi
ainsad ja eksklusiivsed heastamismeetmed.
2. KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES SPETSIAALSELT
SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE,
SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL,
ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON
TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.
D. Kohalik seadusandlus
1. Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis
võivad USA-s osariigiti, Kanadas provintsiti ja mujal maailmas riigiti erineda.
2. Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul
ei pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile
rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):
a. välistada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud
õiguste piiramist (nt Suurbritannia);
b. piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;
c. anda kliendile täiendavaid garantiiõigusi, määrata kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või
lubada kaudsete garantiide kestuse piiramist.
3. KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE
SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD
ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.
Lugupeetud klient,
Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.
Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega.
Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.
Estonia: HP Oy Eesti Filiaal, Estonia pst. 1, EE-10143 Tallinn, Estonia
Piiratud garantii kestus
90 päeva
1 aasta
Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud
garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile
HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud,
parandatud, valesti kasutatud või rikutud.
1 aasta, kui pole sätestatud teisiti
HP müügigarantii
25

Advertisement

loading

  Related Manuals for HP Officejet

This manual is also suitable for:

Officejet proOfficejet seriesOfficejet pro series