Download  Print this page

Juhis: Faksi Seadistuse Testimine; Juhis: Kiirvalimiskirjete Seadistamine - HP Officejet Getting Started Manual

Hide thumbs

Advertisement

4. juhis: Faksi seadistuse testimine

Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme
seadete seisukorda ja veenduda, et seade on
faksimiseks õigesti seadistatud. Test teeb järgmist:
kontrollib faksiaparaadi riistvara;
kontrollib, kas seadmega on ühendatud õiget tüüpi
telefonikaabel;
kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse
telefonipistikupessa;
kontrollib tooni olemasolu;
kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;
testib telefoniliini ühenduse olekut.
Seade prindib testitulemuste aruande. Kui test
ebaõnnestub, vaadake lisateabeks aruannet leitud
probleemide kõrvaldamise kohta ning korrake testi.
Lisanduva tõrkeotsimisteabe saamiseks vt "Lahendage
faksiprobleemid" lk 23-s.

5. juhis: Kiirvalimiskirjete seadistamine

Te võite faksinumbrid või faksinumbrite grupid säilitada
kiirvalimiskirjetena. 1–5 kiirvalimiskirje on seostatud
juhtpaneeli vastava viie kiirvalimisnupuga. Nii saate
neid numbreid juhtpaneeli kaudu kiiresti valida.
Kui seade on võrku ühendatud, võite
MÄRKUS.
sardveebiserveri abil seadistada ka kiirvalimiskirjed.
Kiirvalimiskirjete seadistamise ja kasutamise alase teabe
jaoks vt Stardi CD elektroonilist kasutajajuhendit.
22
Faksi seadistuse testimiseks
Seadistage seade faksimiseks vastavalt
1.
konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhistele.
Enne testi alustamist veenduge, et tindikassetid
2.
ja prindipead oleks paigaldatud ja täisformaadis
paber oleks asetatud söötesalve.
Vajutage juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus).
3.
Valige menüü Tools (Tööriistad) ja sealt käsk Run Fax
4.
Test (Käivita faksitest).
Seade kuvab testi seisundi näidikul ja prindib
aruande.
Vaadake aruanne läbi.
5.
• Kui test saab läbi ja faksimine on ikka veel
problemaatiline, kontrollige loetletud
faksiseadeid seadete õigsuse kinnitamise
teatisest. Väärtuseta või vale faksisäte võib
tekitada faksimisel probleeme.
• Kui test ebaõnnestub, vaadake aruannet, et leida
tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks
lisajuhiseid.
Kiirvalimiskirjete seadistamine
Vajutage juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus).
1.
Valige Speed Dial Setup (Kiirvalimise häälestus)
2.
ja tehke üht järgmistest:
• Kirje lisamine või muutmine: valige variant
Individual Speed Dial (Üksik kiirvalimine) või
Group Speed Dial (Rühma kiirvalimine) ja
vajutage kasutamata kirjenumbrini liikumiseks
nooleklahve või tippige number nupustikul või
klaviatuuril. Tippige faksinumber ja vajutage
nuppu OK. Kaasake ka pausid või muud nõutud
numbrid (nt suunanumber, kodukeskjaama väliste
numbrite valimise kood (enamasti 9 või 0) või
kaugekõnekood). Numbriklahvide abil tippige
nimi ja vajutage nuppu OK.
• Ühe või kõigi kirjete kustutamine: Valige variant
Delete Speed Dial (Kiirvalimiskirje kustutamine),
tõstke kustutatav kiirvalimiskirje nooleklahvide
abil esile ning vajutage nuppu OK.

Advertisement

loading

  Related Manuals for HP Officejet

This manual is also suitable for:

Officejet proOfficejet seriesOfficejet pro series