Download  Print this page

HP Officejet Getting Started Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HP Officejet/HP Officejet Pro
Fax Getting Started Guide
Faksi tutvumisjuhend
Fakso naudojimo pradžios instrukcijos
Faksa lietošanas pam c ba
User Guide

Advertisement

loading

  Related Manuals for HP Officejet

  Summary of Contents for HP Officejet

 • Page 1 HP Officejet/HP Officejet Pro Fax Getting Started Guide Faksi tutvumisjuhend Fakso naudojimo pradžios instrukcijos Faksa lietošanas pam c ba User Guide...
 • Page 2 The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
 • Page 3 Safety Information Ohutusnõuded Always follow basic safety precautions when using this product to reduce Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et risk of injury from fire or electric shock. vähendada tulekahju või elektrilöögiga kaasnevat vigastusohtu. 1. Read and understand all instructions in the documentation that comes 1.
 • Page 4 Step 1: Identify the type of phone system you are using (parallel or serial) Before you begin setting up the device for faxing, If you have a parallel-type phone system, HP NOTE: determine which kind of phone system your country/ recommends you use the 2-wire phone cord supplied region uses.
 • Page 5 Finland www.hp.fi/faxconfig Spain www.hp.es/faxconfig France www.hp.com/fr/faxconfig Sweden www.hp.se/faxconfig Germany www.hp.com/de/faxconfig Switzerland (French) www.hp.com/ch/fr/faxconfig Ireland www.hp.com/ie/faxconfig Switzerland (German) www.hp.com/ch/de/faxconfig Italy www.hp.com/it/faxconfig United Kingdom www.hp.com/uk/faxconfig Norway www.hp.no/faxconfig After you set up the device for faxing, go to NOTE: Netherlands www.hp.nl/faxconfig ”Step 3: Manage and configure fax settings“.
 • Page 6 Shared phone line Plug additional devices into the 2-EXT port on the back of the device. If the fax is going to share the phone line with other devices, such as a phone, answering machine, computer/computer modem, or caller ID box, or if you 2-EXT have voicemail service included with your line, you must follow these instructions to determine how to set up your...
 • Page 7 Voice, Fax, and Internet (dial-up) Table 3 If you are connecting to the Internet using a DSL NOTE: Use this table if you are connecting a telephone, a line, see table 4, “Voice, Fax, and Internet (DSL)”. computer, and a computer modem to the device. Are you connecting an answering machine to the device?
 • Page 8 Configuration guideline Configuration # Configuration instructions Set up the device to answer incoming calls automatically. To change the Auto Answer setting, see the onscreen user guide on the Starter CD. (Optional) Change the Rings to Answer setting to one ring or two rings. For information on changing this setting, see the onscreen user guide on the Starter CD.
 • Page 9 There are two different ways to set up your device with your computer based on the number of phone ports on your computer. You also need additional phone cords (at least three if your computer has only one phone port and at least two if your computer has two phone ports). Before you begin, check your computer to see if it has one or two phone ports: Computer with one phone port If your computer has only one phone port, you will need to purchase a parallel splitter (also called a...
 • Page 10 Wizard (Windows) or HP Device Manager (Mac OS). server (EWS). For information on the EWS, see the You can also launch these tools from Solution Center onscreen user guide on the Starter CD. (Windows) or HP Device Manager (Mac OS) at a later time.
 • Page 11 Step 4: Test fax setup To test fax setup Test your fax setup to check the status of the device and to make sure it is set up properly for faxing. The test Set up the device for faxing according to your does the following: particular home or office setup instructions.
 • Page 12: Solve Fax Problems

  Solve fax problems If you ran a fax test and the test failed, see the test report for possible solutions. For more detailed information, see the onscreen user guide on the Starter CD. The device is having problems Make sure you use the phone cord that came with the device. sending and receiving faxes Other equipment that uses the same phone line as the device might be in use.
 • Page 13 The device can send faxes If you are not using a distinctive ring service, check to make sure that the Distinctive Ring feature but cannot receive faxes on the device is set to All Rings. If Auto Answer is set to Off, or you have a voice mail service at the same phone number you use for fax calls, you can only receive faxes manually.
 • Page 14: Hewlett-Packard Limited Warranty Statement

  3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of: a.
 • Page 15: Faksi Seadistamine

  (paralleelne või järjestikune) Enne faksi seadistamise alustamist uurige välja, mis Kui kasutate paralleelselt ühendatavat MÄRKUS. tüüpi telefonisüsteemi teie riigis/regioonis kasutatakse. telefonisüsteemi, soovitab HP seadme ühendamiseks telefonivõrgu pistikupesaga kasutada seadmega kaasas Seadme seadistamise juhised erinevad MÄRKUS. olevat kahesoonelist telefonijuhet. olenevalt sellest, kas kasutatakse järjestik- või paralleelühendust.
 • Page 16 Taani www.hp.dk/faxconfig Hispaania www.hp.es/faxconfig Soome www.hp.fi/faxconfig Rootsi www.hp.se/faxconfig Prantsusmaa www.hp.com/fr/faxconfig Šveits (prantsuskeelne) www.hp.com/ch/fr/faxconfig Saksamaa www.hp.com/de/faxconfig Šveits (saksakeelne) www.hp.com/ch/de/faxconfig Iirimaa www.hp.com/ie/faxconfig Ühendkuningriik www.hp.com/uk/faxconfig Itaalia www.hp.com/it/faxconfig Peale seadme faksimiseks seadistamist MÄRKUS. Norra www.hp.no/faxconfig minge ”3. juhis: Reguleerige ja konfigureerige faksi Holland www.hp.nl/faxconfig seadistusi“.
 • Page 17 Jagatud telefoniliin Kui faks jagab telefoniliini teiste seadmetega (nt telefon, 2-EXT automaatvastaja, arvuti, arvuti modem või helistaja numbrinäidutuvastaja ) või omate samal liinil kõneposti teenust, peate järgima järgmisi juhiseid, et määrata faksi seadistus. Järgige jaotises ”Eriotstarbeline telefoniliin“ toodud Faksi edasiseks konfigureerimiseks võtke appi juhiseid.
 • Page 18 Faks ja Internet Tabel 2 Millised seadmed soovite • Arvuti kombainseadmega • Modem ühendada? Millist liini te kasutate Sissehelistusteenust DSL-i Internetiühenduseks? Teie faksi seadistus näeb välja järgmine… DSL-filter Jagur Edasi järgige konfiguratsiooni nr 4, 5, 1, 2, 6 8, 1, 2, 6 Telefon, faks ja Internet (sissehelistusteenusega) Tabel 3 DSL-liini Internetiühenduse korral vt tabel 4,...
 • Page 19 Telefon, faks ja Internet (DSL-iga) Tabel 4 Kui teie Internetiühenduseks kasutatakse MÄRKUS. Kasutage seda kaablit telefoni, arvuti ja arvutimodemi sissehelistamisega modemit, vt tabel 3, “Telefon, faks ja seadmega ühendamiseks. Internet (sissehelistusteenusega)”. Kas ühendate No (Ei) Yes (Jah) automaatvastaja seadmega? Kas teie telefoniliinil on spetsiifiline No (Ei) Yes (Jah)
 • Page 20 Muutke menüü Answer Ring Pattern (Vastamishelina muster) seadega helinamuster selliseks, nagu telefoniettevõte on selle määranud teie faksinumbrile (näiteks kaksik- või kolmikhelinad). (Eristava helina teenus) Selle seadistuse muutmise kohta vt elektroonilist kasutajajuhendit Starter CD-l. Märkus. Vaikimisi on seade häälestatud vastama kõikidele helinatüüpidele. Kui jätate oma faksinumbrile eraldatud helinamustri seadistamata, vastab seade kas nii tava- kui ka faksikõnedele või ei vasta ühelegi kõnele.
 • Page 21 Fax Setup Wizard sardveebiserverist (EWS) konfigureerida. (Faksihäälestusviisard (Windows)) või HP Device Sardveebiserveri kohta teabe saamiseks vt Stardi CD Manager (Mac OS). Need tööriistad võite käivitada ka elektroonilist kasutajajuhendit. hiljem, kasutades tarkvara Solution Center (Windows) või HP Device Manager (Mac OS).
 • Page 22: Juhis: Faksi Seadistuse Testimine

  4. juhis: Faksi seadistuse testimine Faksi seadistuse testimiseks Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme seadete seisukorda ja veenduda, et seade on Seadistage seade faksimiseks vastavalt faksimiseks õigesti seadistatud. Test teeb järgmist: konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhistele. kontrollib faksiaparaadi riistvara; • Enne testi alustamist veenduge, et tindikassetid ja prindipead oleks paigaldatud ja täisformaadis kontrollib, kas seadmega on ühendatud õiget tüüpi...
 • Page 23: Lahendage Faksiprobleemid

  Lahendage faksiprobleemid Kui tegite faksitesti ja see nurjus, vaadake aruannet võimalike lahenduste saamiseks. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist aruannet. Seadmel on probleeme Kontrollige, et kasutaksite seadmega komplekti kuuluvat telefonijuhet. fakside saatmise ja vastuvõtuga Mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Kontrollige, ega mõni paralleeltelefonidest (samal telefoniliinil, kuid mitte seadmega ühendatud telefon) või mõni muu seade ei ole liini hõivanud.
 • Page 24 Seade võib saata fakse, Kui te eristava helina teenust ei kasuta, kontrollige, et seadme Eristava helina funktsiooni kuid ei saa neid vastu võtta väärtuseks oleks määratud Kõik helinad. Kui automaatvastaja on välja lülitatud või kui teil on faksikõnedeks kasutataval telefoninumbril aktiveeritud kõnepostiteenus, saate fakse ainult käsitsi vastu võtta.
 • Page 25: Hewlett-Packardi Piiratud Garantii Avaldus

  2. Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii ainult programmeerimiskäskude täitmisega seotud tõrgete osas. HP ei garanteeri mis tahes toote katkestusteta või tõrgeteta tööd. 3. HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on: a.
 • Page 26: Fakso Nustatymas

  Prieš prad dami renginio fakso funkcij séranké, PASTABA: Jeigu naudojate lygiagrečiojo jungimo išsiaiškinkite, kokié telefono sistemé naudoja j s šalis/ telefono sistemé, HP rekomenduoja naudoti dvilaid regionas. telefono kabel , kur gavote kartu su renginiu, renginiui prie sieninio telefono lizdo prijungti.
 • Page 27 Portugalija www.hp.pt/faxconfig skaitykite j s šaliai/regionui skirtoje fakso Ispanija www.hp.es/faxconfig konfig ravimo svetain je. Švedija www.hp.se/faxconfig Austrija www.hp.com/at/faxconfig Šveicarija (pranc ziškai) www.hp.com/ch/fr/faxconfig Belgija (olandiškai www.hp.be/nl/faxconfig Šveicarija (vokiškai) www.hp.com/ch/de/faxconfig kalbantis regionas): Jungtin Karalyst www.hp.com/uk/faxconfig Belgija (pranc ziškai www.hp.be/fr/faxconfig kalbantis regionas) PASTABA: Sukonfig ravê...
 • Page 28 4. Eikite „3 žingsnis: Fakso nuostat tvarkymas ir 1. Vykdykite žingsnius, aprašytus „Skirtoji telefono konfig ravimas“. linija“ skyriuje. 2. Papildomus renginius junkite prievadé 2-EXT PASTABA: renginys gamintojo nustatytas atsakyti vis (2 papildoma) užpakalin je renginio dalyje. r ši skambučius. Jei nenustatysite tinkamos telefono ryšio paslaug bendrov s j s fakso numeriui priskirtos skambučio melodijos, renginys gali atsakyti ir 2-EXT...
 • Page 29 Lentel 2 Faksas ir internetas Kokius renginius jungsite • Kompiuteris prie renginio? • Modemas Kokio tipo linijé naudojate Telefonin interneto ryšiui? J s fakso séranka turi atrodyti šitaip… DSL filtras Daliklis Tada laikykit s 4, 5, 1, 2, 6 8, 1, 2, 6 konfig racijos Nr.
 • Page 30 Lentel 4 Balso renginiai, faksas ir internetas (DSL) PASTABA: Jei jungiat s prie interneto modemu, žr. Naudokite š kabel , jei jungiate prie renginio telefoné, lentel 3, „Balso renginiai, faksas ir internetas kompiuter ir kompiuterio modemé. (telefoninis)”. Ar prie renginio „No“...
 • Page 31 Konfig racijos rekomendacijos Konfig racija Nr. Konfig racijos nurodymai Nustatykite rengin skambučius atsakyti automatiškai. Jei norite pakeisti automatinio atsakymo nustatymé, žr. elektronin se naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske. (Pasirinktinai) Nuostaté Rings to Answer (po kiek skambuči atsakyti) pakeiskite viené ar du skambučius.
 • Page 32 Yra du skirtingi b dai sujungti rengin su kompiuteriu priklausomai nuo to, kiek telefono prievad yra kompiuteryje. Taip pat reik s papildom telefono kabeli (bent trij , jeigu kompiuteryje tik vienas telefono prievadas, ir bent dviej , jeigu kompiuteryje du telefono prievadai). Prieš...
 • Page 33 Jei renginys prijungtas prie tinklo, galite konfig ruoti Setup Wizard“ (fakso sérankos vediklis) („Windows“) fakso nuostatas iš integruotojo tinklo serverio (EWS). arba „HP Device Manager“ (HP rengini tvarkytuv ) Informacijos apie EWS ieškokite elektronin se („Mac“ OS). Šias priemones v liau galite paleisti iš...
 • Page 34 4 žingsnis: Patikrinkite fakso séranké Kaip patikrinti fakso séranké Išbandykite fakso séranké ir patikrinkite renginio b sené, nor dami sitikinti, kad jis tinkamai nustatytas 1. Vadovaudamiesi konkrečiais nam arba biuro atlikti fakso funkcijé. Bandymo metu atliekami šie sérankos nurodymais, nustatykite rengin veikti veiksmai: kaip faksé.
 • Page 35 5 žingsnis: Sparčiojo rinkimo raš nustatymas (pasirinktinis) Kaip nustatyti sparčiojo rinkimo Fakso numerius ar j grupes galima laikyti kaip sparčiojo rinkimo vestis. Sparčiojo rinkimo vestys 1 – 5 rašus susiejamos su atitinkamais penkiais sparčiojo rinkimo mygtukais valdymo skydelyje. Taip gal site greitai 1.
 • Page 36 Fakso problem sprendimas Jei paleidote fakso patikré ir ji nepavyko, patikros ataskaitoje ieškokite galim sprendim . Išsamesn s informacijos ieškokite elektronin se naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske. Kyla problem renginiu Patikrinkite, ar su renginiu naudojate original telefono kabel . siunčiant ir priimant faksogramas Galb t naudojamas kitas renginys, prijungtas prie tos pačios linijos, kaip ir aptariamas...
 • Page 37 renginys gali si sti Jei nenaudojate skiriamojo skamb jimo paslaugos, patikrinkite, ar renginio ypatyb Distinctive faksogramas, tačiau negali j Ring (skiriamasis skamb jimas) nustatyta kaip All Rings (visi skambučiai). priimti Jeigu automatinio atsiliepimo nuostata nustatyta kaip Off (išjungti) arba tuo pačiu numeriu, kur naudojate faksogramoms si sti ir priimti, jums teikiama ir balso pašto paslauga, faksogramas gal site priimti tik rankiniu b du.
 • Page 38 HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu. 6. Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
 • Page 39 — ja lietojat paral lu t lru u valst /re ion . sist mu — HP iesaka izmantot divdz slu t lru a kabeli, kas iek auts ier ces komplekt cij . Piez me: Nor d jumi faksa uzst d šanai atš iras...
 • Page 40 Inform ciju par to, k uzst d t ier ci faksa oper cij m, Portug le www.hp.pt/faxconfig izmantojot seri l tipa t lru u sist mu, skatiet savai Sp nija www.hp.es/faxconfig valstij/re ionam atbilstošaj faksa konfigur šanas Web Zviedrija www.hp.se/faxconfig viet .
 • Page 41 4. Apmekl jiet Web vietu ”3. darb ba: P rvaldiet un 1. Veiciet so us sada ”Atv l t t lru u l nija“. konfigur jiet faksa iestat jumus“. 2. Pievienojiet papildu ier ces portam 2-EXT ier ces aizmugur . Piez me: Ier ce r pn c ir iestat ta atbild t uz visiem zvana sign liem.
 • Page 42 Tabul 2 Fakss un internets K das citas ier ces • Dators pievienosiet ier cei? • Modems K da veida l niju j s izmantojat, lai pievienotos Iezvanes l nija DSL l nija internetam? Faksa uzst d jumiem j b t š...
 • Page 43 Tabul 4 Balss, fakss un internets (DSL) Piez me: Ja j s piesl dzaties internetam, izmantojot Izmantojiet šo kabeli, ja j s pievienojat ier cei t lruni, iezvanes modemu, skatiet 3, “Balss, fakss, un internets datoru un datora modemu. (iezvanes)” tabulu. Vai j s piesl dzat No (N ) Yes (J )
 • Page 44 Konfigur šanas vadl nijas Konfigur cijas nr. Konfigur šanas nor d jumi Uzst diet ier ci, lai t autom tiski atbild tu uz ien košajiem zvaniem. Lai main tu Autom tisk s atbild šanas iestat jumus, skatiet elektronisko lietot ja rokasgr matu, kas atrodama start šanas kompaktdisk .
 • Page 45 Ir divi veidi, k iestat t ier ci darbam ar datoru, pamatojoties uz t lru a portu skaitu dator . B s nepieciešami ar papildu t lru a kabe i (vismaz tr s, ja datoram ir tikai viens t lru a ports, un vismaz divi, ja datoram ir divi t lru a porti).
 • Page 46 Wizard (Faksa uzst d šanas vednis) (sist m Windows) zvanu ierakstus, ar izmantojot iegulto Web serveri vai programmu HP Device Manager (sist m Mac OS). (EWS). Inform cijai par EWS skatiet elektronisko V l k šiem r kiem var piek t ar , izmantojot programmu lietot ja rokasgr matu, kas atrodama start šanas...
 • Page 47 4. darb ba: Faksa iestat jumu p rbaude Lai p rbaud tu faksa iestat jumus Varat p rbaud t faksa iestat jumus, lai p rbaud tu ier ces statusu un p rliecin tos, vai t ir iestat ta pareizi 1. Nor diet ier ces faksa iestat jumus atbilstoši faksu nos t šanai un sa emšanai.
 • Page 48 Faksa probl mu nov ršana Ja tiek palaista faksa p rbaude un t ir nesekm ga, mekl jiet iesp jamos risin jumus p rbaudes atskait . Detaliz t ku inform ciju skatiet elektroniskaj lietot ja rokasgr mat , kas atrodama start šanas kompaktdisk . Ier cei ir probl mas, s tot un Noteikti izmantojiet t lru a kabeli, kas iek auts ier ces komplekt cij .
 • Page 49 Iek rta var s t t faksus, Ja neizmantojat atš ir ga zvana sign lu pakalpojumu, p rliecinieties, vai ier ces funkcijai bet nevar tos sa emt Distinctive Ring (Atš ir gi zvani) ir iestat ta v rt ba All Rings (Visi zvani). Ja iestat jumam Auto Answer (Autom tiskais atbild t js) ir nor d ta v rt ba Off (Izsl gts) vai ar balss pasta pakalpojums izmanto to pašu t lru a l niju, ko lietojat faksa zvaniem, faksus var sa emt tikai manu li.
 • Page 50 HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu. 6. Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
 • Page 52 © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in Germany Imprimé en Allemagne Stampato in Germania Printed on recycled paper Imprimé sur le Papier Recyclé www.hp.com/support *Q8231-90022* *Q8231-90022* Q8231-90022...

This manual is also suitable for:

Officejet proOfficejet seriesOfficejet pro series