Download  Print this page

Norsk - Kenwood BM250 Instructions Manual

Hide thumbs
Also See for BM250 
Quick manual - 20 pages
Recipe book - 56 pages
Manual - 112 pages

Advertisement

Table of Contents
før du tar Kenwood-apparatet i bruk
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare
på den slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle etiketter.
sikkerhet
Ikke berør varme overflater. Tilgjengelige overflater kan
bli varme ved bruk. Bruk alltid grytekluter til å ta ut den
varme brødformen.
For å forhindre søl inni stekerommet skal du alltid fjerne
brødformen fra maskinen før du har i ingrediensene.
Ingredienser som skvetter på varmeelementet kan
brenne og føre til røyk.
Ikke bruk denne maskinen dersom det er synlig tegn
på skade på strømledningen, eller dersom den ved et
uhell er blitt sluppet ned.
Ikke legg maskinen, ledningen eller støpselet i vann
eller annen væske.
Trekk alltid støpselet ut av kontakten etter bruk, før du
setter på eller fjerner deler, og før rengjøring.
Ikke la den elektriske ledningen henge ut over kanten
på benken, eller la den berøre varme overflater som
f.eks. gass eller elektriske kokeplater.
Maskinen skal bare brukes på en flat, varmebestandig
overflate.
Ikke ha hånden inni stekerommet etter at brødformen
er tatt ut, da det er svært varmt.
Ikke berør bevegelige deler i brødmaskinen.
Ikke gå over oppgitt maksimal kapasitet (1 kg), da det
kan føre til at brødmaskinen blir for full.
Ikke sett brødmaskinen direkte i sollyset, nær varme
apparater eller i trekk. Alt dette kan påvirke den
innvendige temperaturen i ovnen, som kan ødelegge
resultatet.
Ikke bruk denne maskinen utendørs.
Ikke bruk brødmaskinen når den er tom, da det kan
påføre den alvorlig skade.
Ikke bruk stekerommet som oppbevaringssted.
Ikke dekk til dampventilene i lokket, og sørg for at det
er tilstrekkelig ventilasjon rundt brødmaskinen når den
er i bruk.
Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med
mindre vedkommende har fått tilsyn eller opplæring i
hvordan apparatet skal betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes sikkerhet.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
deler
75
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk.
Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk
eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne
bruksanvisningen
før du setter i støpselet
Forsikre deg om at nettspenningen er i
overensstemmelse med det som står på undersiden av
brødmaskinen.
Denne maskinen er i overensstemmelse med EØS-
direktiv 89/336/EEC
før du tar brødmaskinen i bruk for første
gang
Vask alle delene (se stell og rengjøring)
lokkhåndtak
vindu
varmeelement
brødformhåndtak
elteblad
drivaksel
drivkopling
på/av-bryter
målebeger
dobbel måleskje 1 ts og 1 ss
kontrollpanel
displayvindu
tidsurindikator
programstatus-indikator
skorpefarge-indikatorer (lys, middels, mørk, hurtig)
utsettelsesknapper
brødstørrelseknapp
start/stopp-knapp
hurtigbakeknapp
skorpefargeknapp
menyknapp
brødstørrelseindikatorer

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BM250

This manual is also suitable for:

Bm256Bm350