Download  Print this page

Svenska - Kenwood BM250 Instructions Manual

Hide thumbs
Also See for BM250 
Quick manual - 20 pages
Recipe book - 56 pages
Manual - 112 pages

Advertisement

Table of Contents
innan du använder din Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för
framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och eventuella etiketter.
säkerheten
Vidrör inga heta ytor. De åtkomliga ytorna kan bli heta
under användning. Använd alltid grytlappar /grillvantar
för att ta ut det varma tråget.
Ta alltid ut tråget ur maskinen innan du tillsätter
ingredienser, för att undvika spill inne i ugnen.
Ingredienser, som stänker på värmarelementet, kan
brännas och ge upphov till rök.
Använd inte maskinen, om det finns synliga tecken på
skador på nätsladden eller om den av misstag har
tappats i golvet.
Du får varken sänka ned maskinen, nätsladden eller
kontakten i vatten eller någon annan vätska.
Dra alltid ut kontakten ur uttaget efter användning,
innan du sätter dit eller tar bort delar samt före
rengöring.
Låt inte nätsladden hänga ned över kanten på en
arbetsyta eller komma i kontakt med heta ytor, t ex en
spisplatta.
Denna maskin får enbart användas på en plan,
värmebeständig yta.
Stick inte in handen i ugnen sedan du tagit ut tråget,
eftersom det är mycket varmt där inne.
Vidrör inte rörliga delar inuti bakmaskinen.
Överskrid inte den angivna maxkapaciteten (1 kg). Då
kan bakmaskinen överbelastas.
Placera inte bakmaskinen i direkt solljus, nära heta
föremål eller i drag. Alla dessa faktorer kan påverka
temperaturen inne i ugnen och förstöra resultatet av ditt
arbete.
Använd inte denna maskin utomhus.
Kör inte bakmaskinen när den är tom, eftersom detta
skulle kunna skada den allvarligt.
Använd inte ugnen för någon form av förvaring.
Täck inte över ångutsläppen i luckan och se till att
ventilationen är fullgod kring maskinen när den används
Den här apparaten är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad känsel. Den är inte
heller avsedd för användning av personer med bristande
erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska användas av en
person som ansvarar för deras säkerhet.

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
delar
66
Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem
inte ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet.
Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner
inte följs.
innan du ansluter maskinen till eluttaget:
Förvissa dig om att nätspänningen är densamma som
anges på skylten på maskinens undersida.
Denna maskin uppfyller direktiv 89/336/EEG.
innan du använder bakmaskinen första
gången:
Diska alla delar (se skötsel och rengöring).
handtag till lucka
insynsfönster
värmarelement
handtag till tråg
degblandare
drivaxel
drivkoppling
på/av-knapp
mätkopp
dubbel mätsked, 1 tsk & 1 msk
manöverpanel
displayfönster
timerindikator
indikator för programstatus
indikator för färg på brödskorpa (ljus, medel, mörk,
snabb)
knappar för timerfördröjning
knapp för limpstorlek
start/stopp-knapp
knapp för snabbgräddning
knapp för färg på brödskorpa
menyknapp
storleksindikatorer för limpor

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BM250

This manual is also suitable for:

Bm256Bm350