Download  Print this page

Clock Setting - Hitachi HES-35RD Instruction And Installation Manual

Electric shower heater
Hide thumbs

Advertisement

°"√µ— È ß ‡«≈"π"Ãî ° "
5.
1)
°¥
‡ ' ¬ ß — ≠ ≠"≥
Press
Emit 'short beep' sound and clock will blink.
2)
°¥‡æ' Ë ¡
Each press of the up
by 1 minute.
°"√°¥ªÿ É ¡ ‡æ' Ë ¡
/
≈¥
Each press and hold of the up
time by 10 minutes.
3)
°¥
‡ ' ¬ ß — ≠ ≠"≥
Press
Emit 'long beep' sound and clock will stop blinking.
°"√µ— È ß ‡«≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π
°"√µ— È ß ‡«≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π
6.
7.
§à " ‡√' Ë ¡ ·√°∑' Ë ∂ Ÿ ° µ— È ß ¡"®"°‚√ßß"π §◊ Õ
Default time setting (factory setting) is 5 minutes.
 "¡"√∂µ— È ß ‡«≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π‰¥â π "π ÿ ¥
The longest alarm time adjustable is 30 minutes.
1)
"
°¥ªÿ É ¡
®–¡' ‡  ' ¬ ߥ— ß
Press
'short beep' will sound and alarm time will blink.
2)
/
°¥ªÿ É ¡ ‡æ' Ë ¡
≈¥
Press up
/down
3)
°¥ªÿ É ¡
Õ' ° §√— È ß ·≈–¡' ‡  ' ¬ ߇¡‚≈¥' È ‡§√◊ Ë Õ ßÀ¡"¬
Press
again and melody sounds. ":" will blink when alarm is set.
¢≥–∑"°"√µ— È ß ‡«≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π ®Õ· ¥ßº≈®–· ¥ß‡«≈"∑' Ë ‡ À≈◊ Õ ¢Õß°"√ à ß ‡ ' ¬ ߇√' ¬ °‡µ◊ Õ π ‚¥¬‡«≈"®–≈¥≈ß
§√— È ß ≈–Àπ÷ Ë ß π"∑' ‡ ¡◊ Ë Õ §√∫µ"¡‡«≈" ‡ ' ¬ ߇¡‚≈¥' È ¥ — ß ¢÷ È π æ√â Õ ¡°— ∫ Àπâ " ®Õ· ¥ßº≈®–· ¥ßπ"Ãî ° "µ"¡ª°µ'
When alarm time is set, the display will show remaining time. Remaining time will reduce
minute by minute. When time is over, the melody sounds and the display will show clock as usual.
µ— « Õ¬à " ß  "À√— ∫ °"√„™â ‡ «≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π
¢≥–∑"°"√À¡— ° º¡Õ¬Ÿ à „ πÀâ Õ ßπÈ " ‡√" "¡"√∂µ— È ß ‡«≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π‡æ◊ Ë Õ ≈â " ß∑"§«"¡ –Õ"¥‰¥â
Example for ALARM TIMER SETTING
When you use hair treatment product, you can set alarm time to know when you should rinse your hair.

CLOCK SETTING

"
"
ªï ö ∫
 — È π Ê ®–¥— ß ¢÷ È π ·≈–π"Ãî ° "®–°√–æ√' ∫
/
≈¥
·µà ≈ –§√— È ß ®–‡ªì π °"√‡æ' Ë ¡ À√◊ Õ ≈¥‡«≈"§√— È ß ≈–
/down
button will either increase or reduce the time
§â " ߉«â ® –‡ªì π °"√‡æ' Ë ¡ À√◊ Õ ≈¥‡«≈"§√— È ß ≈–
/down
button will increase or reduce the
"
"
ªï ö ∫
¬"«Ê ®–¥— ß ¢÷ È π ·≈–π"Ãî ° "®–‰¡à ° √–æ√' ∫
ALARM TIME SETTING
ALARM TIMER SETTING
5
(
π"∑'
µ— È ß ¡"µ√∞"π¡"®"°‚√ßß"π
π"∑'
30
"
ªï ö ∫
 — È π Ê ·≈–‡«≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π°√–æ√' ∫
‡æ◊ Ë Õ ‡≈◊ Õ °‡«≈"∑' Ë µ â Õ ß°"√
button to set the alarm time you want.
":"
°√–æ√' ∫ ¢≥–‡«≈"‡√' ¬ °‡µ◊ Õ π∑"ß"π
8
1
π"∑'
10
π"∑'
)
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi HES-35RD

  Related Manuals for Hitachi HES-35RD

This manual is also suitable for:

Hes-45rdHes-35rdsHes-60rdHes-45rds