Download  Print this page

Misure Di Sicurezza - Mitsubishi Electric PAR-FL32MA Instruction Book

Building air conditioning control system wireless remote controller
Hide thumbs

Advertisement

1. Misure di Sicurezza

Leggere attentamente le presenti misure di sicurezza e installare correttamente il telecomando.
Un uso scorretto può provocare situazioni di pericolo che vengono indicate con i due simboli seguenti e sono classificate in base al grado di pericolo che comportano.
AVVERTENZA:
Questo simbolo indica pericoli che potrebbero causare infortuni gravi o morte in caso di uso errato del telecomando.
CAUTELA:
Questo simbolo indica pericoli che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali in caso di uso errato del telecomando.
Dopo la lettura del presente manuale, accertarsi di consegnarlo all'utilizzatore, insieme alle Istruzioni di funzionamento dell'unità interna.
Conservare il presente manuale insieme con le Istruzioni di funzionamento dell'unità interna in un posto che ne consenta la consultazione in qualsiasi momento. Nel
caso in cui l'apparecchio venga utilizzato da un'altra persona, accertarsi di consegnare il manuale al nuovo utilizzatore.
I Verificare le condizioni di installazione.
• Per evitare la caduta del telecomando, accertarsi che venga installato in una posizione abbastanza solida da sopportarne il peso.
I Non gettare via il telecomando.
• Nel caso in cui ci si voglia liberare del telecomando, rivolgersi al proprio rivenditore.
I Interrompere il funzionamento in caso di anomalie.
• L'utilizzo del dispositivo nonostante anomalie di funzionamento può provocare guasti, scosse elettriche o incendio. In caso di anomalie (odore di bruciato ecc.)
sospendere l'utilizzo, spegnere l'interruttore di alimentazione e rivolgersi al proprio rivenditore.
I Non eseguire in proprio tentativi di modifica o riparazione del telecomando.
• Eventuali difetti dovuti a modifiche o riparazioni eseguite in proprio potrebbero causare scosse elettriche o incendio. Rivolgersi al proprio rivenditore per le
riparazioni.
I Sospendere l'utilizzo se la spia di funzionamento del ricevitore del telecomando lampeggia o se si verifica un'anomalia.
• L'utilizzo del telecomando in queste condizioni può provocare un incendio o un guasto. Riferire le anomalie al proprio rivenditore.
I Evitare cortocircuiti delle batterie alcaline. Non smontarle, riscaldarle o esporle al fuoco in nessun caso.
• Tali azioni possono provocare una fuoriuscita di liquido altamente alcalino che potrebbe entrare in contatto con gli occhi o possono determinare il rischio di
esplosione o surriscaldamento delle batterie con conseguenti lesioni personali, ustioni o guasti meccanici del telecomando. In caso di contatto del liquido fortemente
alcalino con la pelle o con i vestiti, lavarlo abbondantemente con acqua corrente. Se il contatto avviene con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua corrente
e rivolgersi immediatamente a un medico.
1. Veiligheidsvoorschriften
Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en installeer de afstandsbediening op de juiste wijze.
De volgende twee symbolen worden gebruikt om u te wijzen op gevaar dat door verkeerd gebruik kan ontstaan. Ze geven elk een bepaalde mate van gevaar aan.
WAARSCHUWING:
VOORZICHTIG:
Als u deze handleiding gelezen heeft, geef hem dan samen met de bedieningshandleiding van het binnenapparaat aan de gebruiker.
Deze handleiding dient samen met die van het binnenapparaat bewaard te worden op een plaats waar de gebruiker ze altijd kan raadplegen. Als iemand anders de
gebruiker wordt, geef de handleiding dan door aan de nieuwe gebruiker.
I Controleer de plaats van installatie.
• Installeer de afstandsbediening op een plaats die sterk genoeg is om het gewicht ervan te dragen, om te voorkomen dat de afstandsbediening valt.
I Gooi de afstandsbediening niet zelf weg.
• Neem contact op met uw dealer als u hem wilt weggooien.
I Schakel het apparaat uit indien iets abnormaals gebeurt.
• Het apparaat aan laten staan onder abnormale omstandigheden kan leiden tot storingen, elektrische schokken of brand. Als zich iets abnormaals voordoet
(brandlucht e.d.), schakel dan het apparaat uit, zet de netschakelaar uit en neem contact op met uw dealer.
I Probeer nooit de afstandsbediening zelf aan te passen of te repareren.
• Elke tekortkoming die wordt veroorzaakt door uw aanpassingen of reparaties kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Neem contact op met uw
dealer voor reparaties.
I Schakel het apparaat uit indien de werkingslamp op de ontvanger van de afstandsbediening knippert of als er iets abnormaals gebeurt.
• De afstandsbediening in deze omstandigheden laten kan leiden tot brand of storingen. Meld zulke situaties aan uw dealer.
I Zorg ervoor dat de alkalinebatterijen nooit kortgesloten worden. U mag ze nooit uit elkaar halen, verwarmen of in een vuur gooien.
• Als u dat doet kan er sterke alkalinevloeistof uit de batterij lekken die mogelijk in uw ogen komt of de batterij doet ontploffen of opwarmen, met als resultaat
persoonlijke verwondingen, verbrandingen of mechanische storingen. Indien de sterke alkalinevloeistof in contact komt met uw huid of kleding, was de vloeistof
dan af met schoon water. Als de vloeistof in uw ogen komt, was uw ogen dan met schoon water en ga onmiddellijk naar een dokter.
Dit symbool geeft aan dat de kans op ernstige verwondingen of dood aanwezig is bij verkeerd gebruik van de afstandsbediening.
Dit symbool geeft aan dat er kans op persoonlijke verwondingen of beschadiging van het apparaat is bij verkeerd gebruik van de
afstandsbediening.
AVVERTENZA
WAARSCHUWING
I
1. Misure di Sicurezza
1. Veiligheidsvoorschriften
NL
7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric PAR-FL32MA

  Related Manuals for Mitsubishi Electric PAR-FL32MA

This manual is also suitable for:

Ar-fl32ma