Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 88

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kastes, men må behandles i henhold til dette direktivet ved slutten av
produktets levetid. Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) som er
merket med WEEE-merket ifølge vedlegg IV i WEEE-direktivet, må ikke kaste
utstyret som usortert husholdningsavfall, men må bruke de tilgjengelige
innsamlingssystemene for retur, resirkulering og gjenvinning av kassert
elektrisk og elektronisk utstyr for å redusere en eventuell skadelig virkning av
elektrisk og elektronisk utstyr på miljø og helse, som skyldes skadelige stoffer.
Du finner mer informasjon om WEEE på denne adressen: http://
www.lenovo.com/lenovo/environment.
WEEE-mærkningen (Waste Electrical and Electronic Equipment) gælder kun for
lande i EU samt Norge. Udstyr mærkes i henhold til EU's direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Direktivet fastlægger de
rammer, der gælder for returnering og genbrug af brugt udstyr i EU.
Mærkaten påsættes forskellige produkter for at angive, at produktet ikke må
smides væk, når det er udtjent, men skal genvindes i henhold til dette direktiv.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er mærket med
WEEE-mærket som angivet i Bilag IV til WEEE-direktivet, må ikke bortskaffe
brugt EEE som usorteret husholdningsaffald, men skal bruge den
indsamlingsordning, der er etableret, så WEEE kan returneres, genbruges eller
genvindes. Formålet er at minimere den eventuelle påvirkning af miljøet og
menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer. Der er
flere oplysninger om affald af elektrisk og elektronisk udstyr på adressen
http://www.lenovo.com/lenovo/environment.
C-12
External Battery Charger: User's Guide

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series