Download Print this page

Lenovo External BatteryCharger User Manual page 87

External battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
aan te geven dat het product in kwestie niet dient te worden weggegooid,
maar dat het aan het eind van de levenscyclus krachtens deze Richtlijn dient te
worden geretourneerd. Gebruikers van elektrische en elektronische apparaten
(EEE) welke zijn voorzien van het WEEE-merkteken zijn gehouden aan Annex
IV van de WEEE Richtlijn en mogen gebruikte EEE niet weggooien als
ongesorteerd afval, maar dienen gebruik te maken van het inzamelproces voor
het teruggeven, recyclen en terugwinnen van WEEE dat voor hen beschikbaar
is, en dienen de mogelijke effecten die EEE ten gevolge van de aanwezigheid
van schadelijke stoffen kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid,
tot een minimum te beperken. Voor meer informatie over WEEE gaat u naar:
http://www.lenovo.com/lenovo/environment.
WEEE-mærkningen (Waste Electrical and Electronic Equipment) gælder kun for
lande i EU samt Norge. Udstyr mærkes i henhold til EU's direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Direktivet fastlægger de
rammer, der gælder for returnering og genbrug af brugt udstyr i EU.
Mærkaten påsættes forskellige produkter for at angive, at produktet ikke må
smides væk, når det er udtjent, men skal genvindes i henhold til dette direktiv.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er mærket med
WEEE-mærket som angivet i Bilag IV til WEEE-direktivet, må ikke bortskaffe
brugt EEE som usorteret husholdningsaffald, men skal bruge den
indsamlingsordning, der er etableret, så WEEE kan returneres, genbruges eller
genvindes. Formålet er at minimere den eventuelle påvirkning af miljøet og
menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer. Der er
flere oplysninger om affald af elektrisk og elektronisk udstyr på adressen
http://www.lenovo.com/lenovo/environment.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (Waste electrical and electronic equipment,
WEEE) -merkintä koskee vain Euroopan unionin (EU) jäsenmaita ja Norjaa.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet merkitään Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kyseinen direktiivi määrittää Euroopan
Unionin alueella käytössä olevat palautus- ja kierrätyskäytännöt.
WEEE-merkintä laitteessa osoittaa, että direktiivin ohjeiden mukaan tuotetta ei
tulisi hävittää sen elinkaaren päässä, vaan se tulee toimittaa uusiokäyttöön.
Käyttäjien, joiden sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on tämä sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun direktiivin liitteen IV mukainen merkintä, tulee
kierrättää kyseiset laitteet käytettävissä olevien resurssien mukaan ja varmistaa,
että niistä tai niissä käytetyistä materiaaleista ei aiheudu haittaa ympäristölle
tai ihmisten terveydelle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää
sekajätteen mukana. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uusiokäytöstä
on WWW-sivustossa http://www.lenovo.com/lenovo/environment.
WEEE-merket (Waste Electrical and Electronic Equipment) gjelder bare for land
i Den europeiske union (EU) og Norge. Utstyr merkes i henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Direktivet
fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukt utstyr innenfor EU.
Dette merket benyttes på forskjellige produkter for å angi at produktet ikke må
C-11
Appendix C. Notices

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Lenovo External BatteryCharger

This manual is also suitable for:

Thinkpad series