Download Print this page

Pioneer DEH-2200UB Operation Manual: Aanvullende Informatie

Cd rds receiver.
Hide thumbs

Advertisement

Aanhangsel

Aanvullende informatie

Problemen verhelpen
Symptoom
Oorzaak
Het display
U hebt gedu-
keert automa-
rende ongeveer
tisch terug
30 seconden
naar het gewo-
geen handeling
ne display.
uitgevoerd.
Het bereik voor
Afhankelijk van
herhaald afspe-
het herhaalbereik
len wordt on-
kan het geselec-
verwachts ge-
teerde bereik
wijzigd.
soms gewijzigd
worden, bijvoor-
beeld wanneer u
een andere map
of ander frag-
ment selecteert
of vooruit of ach-
teruit spoelt.
Een onderlig-
Onderliggende
gende map
mappen worden
wordt niet afge-
niet afgespeeld
speeld.
wanneer FOL-
DER (map herha-
len) is
geselecteerd.
Als het display
Er is geen bijbe-
wordt gewij-
horende tekstin-
zigd, verschijnt
formatie beschik-
NO XXXX (bij-
baar.
voorbeeld NO
TITLE).
Het toestel
U gebruikt nabij
functioneert
dit toestel een
niet correct.
ander apparaat
Er is interferen-
(bijvoorbeeld een
tie.
draagbare tele-
foon) dat elektro-
magnetische
straling uitzendt.
Foutmeldingen
Schrijf een foutmelding altijd nauwkeurig op
en houd deze bij de hand als u contact op-
neemt met uw leverancier of Pioneer-service-
centrum.
92
Nl
Maatregel
Voer de handeling
opnieuw uit.
Selecteer het ge-
wenste herhaalbe-
reik opnieuw.
Selecteer een
ander herhaalbe-
reik.
Wijzig de display-
stand of speel een
ander fragment of
bestand af.
Gebruik nabij dit
toestel geen elektri-
sche apparaten die
interferentie kun-
nen veroorzaken.
Ingebouwde cd-speler
Melding
Oorzaak
ERROR-11, 12,
Vuile disc
17, 30
Bekraste disc
ERROR-10, 11,
Elektrisch of me-
12, 15, 17, 30,
chanisch pro-
A0
bleem
ERROR-15
De geplaatste
disc bevat geen
gegevens.
ERROR-22, 23
Het cd-formaat
wordt niet onder-
steund.
FRMT READ
Na het begin van
het afspelen
duurt het soms
even totdat er ge-
luid klinkt.
NO AUDIO
De geplaatste
disc bevat geen
afspeelbare be-
standen.
SKIPPED
De WMA-bestan-
den op de disc
zijn door digitaal
rechtenbeheer
(DRM) beveiligd.
PROTECT
Alle bestanden
op de disc zijn
door digitaal
rechtenbeheer
(DRM) beveiligd.
USB-opslagapparaat
Melding
Oorzaak
NO DEVICE
Als Plug en Play
is uitgeschakeld,
kan er geen
USB-opslagappa-
raat worden aan-
gesloten.
Maatregel
Maak de disc
schoon.
Plaats een andere
disc.
Zet het contact uit
en weer aan, of
schakel over naar
een andere sig-
naalbron en dan
terug naar de cd-
speler.
Plaats een andere
disc.
Plaats een andere
disc.
Wacht tot het be-
richt verdwijnt en
er geluid klinkt.
Plaats een andere
disc.
Plaats een andere
disc.
Plaats een andere
disc.
Maatregel
! Zet Plug en Play
aan.
! Sluit een compa-
tibel USB-opslag-
apparaat aan.

Advertisement

   Related Manuals for Pioneer DEH-2200UB

This manual also for:

Deh-2200ubb, Deh-2220ub

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Joshua Apr 13, 2015 07:12:
    There is no informatio​n about setting the clock!