Download  Print this page

Sony HDR-AS30V Update Manual Page 2

Notes on "playmemories home" and using gps.
Hide thumbs
   

Advertisement

Nederlands
Over het bijwerken van de "PlayMemories Home"-software
Alvorens de camera te gebruiken, moet de "PlayMemories Home"-software
worden bijgewerkt naar de nieuwste versie (ver.3.0.00 of hoger). Ga naar de
volgende url en download de software.
www.sony.net/pm/
Over GPS-hulpgegevens
U kunt GPS-hulpgegevens invoeren naar de camera door de "PlayMemories
Home"-software te installeren. De tijdsduur die de GPS nodig heeft om de
locatie-informatie te verkrijgen, kan verkort worden door GPS-hulpgegevens
in de camera op te slaan. Voor gedetailleerdere informatie raadpleegt u het
Handboek (PDF) dat in deze camera is ingebouwd.
De GPS-locatiegegevens snel verwerven
1 Druk op de knop NEXT om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de knop ENTER.
2 Druk op de knop NEXT om [GPS] weer te geven.
Wanneer de camera naar GPS-satellieten zoekt, worden de andere functies
onderbroken om locatiegegevens efficiënter te verwerven.
Svenska
Om uppdatering av programmet "PlayMemories Home"
Uppdatera programmet "PlayMemories Home" till den senaste versionen
(ver.3.0.00 eller senare) innan du använder kameran. Besök följande URL-
adress och ladda ner programmet.
www.sony.net/pm/
Om GPS-assistansdata
Du kan ta in GPS-assistansdata till kameran genom att installera
programmet "PlayMemories Home". Tiden det tar för att GPS ska bestämma
platsinformation kan förkortas genom att hämta in GPS-assistansdata. Se
Bruksanvisning (PDF) i denna kamera för mer information.
Hur man snabbt hämtar GPS-platsinformation
1 Tryck på knappen NEXT för att visa [SETUP], tryck sedan på knappen
ENTER.
2 Tryck på knappen NEXT för att visa [GPS].
När kameran söker efter GPS-satelliter, stoppas övriga funktioner, vilket
göra att det blir mer effektivt att hämta platsinformationen.
Русский
Сведения об обновлении программного обеспечения
"PlayMemories Home"
Перед использованием камеры обновите программное обеспечение
"PlayMemories Home" до последней версии (вер. 3.0.00 или более
поздняя). Для загрузки данного программного обеспечения перейдите по
URL-адресу.
www.sony.net/pm/
Сведения о дополнительных данных GPS
На камеру можно принимать дополнительные данные GPS путем
установки программного обеспечения "PlayMemories Home". Время
для получения информации о местоположении с помощью GPS можно
сократить путем приема дополнительных данных GPS. Для получения
дополнительной информации см. руководство (PDF), встроенное в эту
камеру.
Способ быстрого получения информации о
местоположении GPS
1 Нажмите кнопку NEXT, чтобы отобразить [SETUP], затем нажмите
кнопку ENTER.
2 Нажмите кнопку NEXT, чтобы отобразить [GPS].
Когда камера выполняет поиск спутников GPS, другие функции
будут остановлены, что обеспечивает более эффективное получение
информации о местоположении.
1
2
1
2
Bahasa Indonesia
Mengenai pemutakhiran perangkat lunak "PlayMemories
Home"
Sebelum menggunakan kamera, mutakhirkan perangkat lunak "PlayMemories
Home" ke yang terbaru (ver.3.0.00 atau lebih baru). Kunjungi URL berikut dan
unduh perangkat lunak.
www.sony.net/pm/
Mengenai data bantuan GPS
Anda dapat menerima data bantuan GPS ke kamera dengan menginstal
perangkat lunak "PlayMemories Home". Waktu GPS dalam memperoleh
informasi lokasi dapat dipersingkat menggunakan data bantuan GPS. Untuk
rincian, lihat Buku Pegangan (PDF) yang disertakan dengan kamera ini.
Cara untuk mendapatkan informasi lokasi GPS dengan cepat
1 Tekan tombol NEXT untuk menampilkan [SETUP], lalu tekan tombol
ENTER.
2 Tekan tombol NEXT untuk menampilkan [GPS].
Ketika kamera mencari satelit GPS, fungsi yang lain akan dihentikan,
sehingga informasi yang akan diperoleh lebih efisien.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony HDR-AS30V

   Related Manuals for Sony HDR-AS30V

This manual is also suitable for:

Hdr-as30

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: