Download  Print this page

Środki Ostrożności - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Środki ostrożności
Ostrzeżenie dotyczące podłączania do zasilania
• Należy korzystać z dołączonego kabla zasilania. W
przypadku korzystania z innego kabla należy sprawdzić, czy
nadaje się do podłączenia do lokalnej sieci energetycznej.
Przykładowe rodzaje wtyczek
od 200 do 240 V AC
Urządzenie instalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda
sieciowego.
Umiejscowienie
Monitora nie należy umieszczać ani pozostawiać:
• w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników czy kanałów
wentylacyjnych, jak również w miejscach wystawionych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Narażenie
urządzenia na działanie skrajnych temperatur, np. w
samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub
w pobliżu instalacji grzewczej, może powodować
odkształcenia obudowy lub wadliwe działanie monitora.
• w miejscach narażonych na wibracje lub wstrząsy
mechaniczne;
• w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne,
np. odbiorników telewizyjnych czy innych urządzeń
wykorzystywanych w gospodarstwie domowym;
• w miejscach, gdzie występuje duża ilość kurzu,
zanieczyszczeń lub piasku, np. w pobliżu otwartego okna lub
wyjścia z pomieszczenia na zewnątrz. W przypadku
krótkotrwałego użytkowania monitora na zewnątrz należy
podjąć stosowne środki ostrożności dla przeciwdziałania
gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń. W przeciwnym
wypadku może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia
monitora.
Użytkowanie monitora z ekranem LCD
• Nie narażać ekranu LCD na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ponieważ może on ulec uszkodzeniu.
Zwrócić uwagę na właściwe umieszczenie monitora przy
oknie.
• Nie wywierać nacisku ani nie rysować ekranu LCD. Na
ekranie LCD nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
Może to spowodować utratę jednolitości ekranu lub wadliwe
działanie panelu LCD.
• W przypadku użytkowania monitora w niskiej temperaturze,
na ekranie może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy
to jednak o nieprawidłowym działaniu. Po podniesieniu się
temperatury ekran powraca do normalnego wyświetlania.
• Jeżeli przez dłuższy czas wyświetlany jest zatrzymany obraz,
na ekranie może pojawić się obraz szczątkowy. Obraz
szczątkowy z czasem zniknie.
• Panel LCD nagrzewa się w trakcie pracy. Nie świadczy to
jednak o nieprawidłowym działaniu.
Uwagi dotyczące monitorów LCD
(ciekłokrystalicznych)
Przy produkcji monitorów LCD wykorzystywana jest
najnowsza technologia. Mimo to, na ekranie mogą
pojawiać się ciemne lub jasne punkty światła (czerwone,
niebieskie lub zielone), nieregularne kolorowe pasy lub
jasność. Nie świadczy to jednak o nieprawidłowym
działaniu.
(Punkty aktywne: powyżej 99,99%)
Konserwacja
• Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy
upewnić się, że przewód zasilania jest wyjęty z gniazda
sieciowego.
• Ekran LCD czyścić miękką szmatką. W przypadku
stosowania płynu do mycia okien, nie używaj środka
antystatycznego lub podobnego, gdyż może to spowodować
zarysowanie powierzchni ochronnej ekranu.
• Obudowę, panel oraz przyciski regulacji należy czyścić
miękką szmatką, zwilżoną roztworem łagodnego detergentu.
Nie używać materiałów ściernych, środków szorujących ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.
• Powierzchni ekranu nie należy pocierać, dotykać ani stukać
w nią ostrymi przedmiotami, takimi jak długopisy czy
śrubokręty. Może to spowodować zarysowanie matrycy.
• W przypadku długotrwałego kontaktu z gumą lub
materiałami winylowymi oraz wystawienia monitora na
działanie rozpuszczalników lotnych, np. środków
owadobójczych, może dojść do pogorszenia jakości lub
zniszczenia powłoki ochronnej ekranu LCD.
Transport
• Odłącz wszystkie kable od monitora. Jeżeli korzystasz ze
stojaka z regulacją wysokości, ustaw go w najwyższym
położeniu i mocno chwyć oba boki monitora. Uważaj, by nie
zarysować ekranu podczas transportu. Upuszczenie
monitora grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
urządzenia.
• Przy transporcie monitora do serwisu lub do wysyłki należy
korzystać z oryginalnego opakowania.
• Włóż kołek ograniczający stojak z regulacją wysokości, aby
zabezpieczyć go na czas transportu.
Składowanie zużytego monitora
• Nie należy składować monitora razem z ogólnymi
odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
• Kineskop fluorescencyjny monitora zawiera rtęć.
Składowanie monitora musi odbywać się zgodnie z
zaleceniami miejscowych władz sanitarnych.
• Urządzenie powinno być zasilane z wykorzystaniem
układów zabezpieczających przewidzianych w instalacji
budynku, przy czym wartość znamionowa bezpiecznika w
przewodzie fazowym nie może przekraczać 10 A.
• Ponieważ urządzenie nie posiada wyłącznika sieciowego,
rozłączającego oba przewody sieciowe, dla skutecznego
odłączenia monitora od sieci należy koniecznie wyjąć
wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka ściennego.
• Urządzenia współpracujące z monitorem, a wymagające
zasilania sieciowego muszą być zasilane z tej samej
instalacji elektrycznej.
• Gniazdo zasilające powinno być zainstalowane zgodnie z
poniższym rysunkiem.
ZERO (BOLEC OCHRONNY)
ZERO
Widok gniazda sieciowego (od strony wtyczki)
4
FAZA

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: