Download Print this page

Philips AC4064 User Manual: SlovenšČina

Hide thumbs

Advertisement

splošni opis (sl. 1)
Dovod zraka
A
Odvod zraka
B
Nadzorna plošča AC4064/AC4054
C
1 Indikator pripravljenosti
2 Indikator regulatorja SmartAir
3 Indikator BoostPower
4 Indikatorji za nizko, srednjo in visoko hitrost
5 Indikator kakovosti zraka
6 Gumb za izbiro funkcije
7 Indikatorji časovnika (1, 4 ali 8 ur)
8 Gumb časovnika
Nadzorna plošča AC4062/AC4052
D
1 Gumb za vklop/izklop
2 Indikatorji za nizko, srednjo in visoko hitrost
3 Drsno stikalo za izbiro hitrosti
Sprednja plošča
E
Filter za delce (filter ESP)
F
Predfilter
G
Filter za plin (zeolitni filter)
H
Senzor kakovosti zraka (pod predfiltrom)
I
Magnetni filter Corona
J
Vboklina
K
Ohišje aparata
L
Ročaj
M
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo
uporabo.
Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na hrbtni strani aparata
,
navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali
,
ustrezno usposobljeno osebje.
Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan omrežni kabel ali omrežni vtikač.
,
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
,
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri
uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
,
Če ima omrežna vtičnica za napajanje aparata slabe kontakte, se lahko vtikač aparata segreje.
,
Aparat priključite na pravilno priključeno omrežno vtičnico.
Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
,
Za aparatom in ob njegovih straneh naj bo vsaj 10 cm prostora.
,
Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali
,
pred dovod.
Po aparatu ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po dovodu in odvodu zraka).
,
Ko aparat dvigujete ali premikate, ga držite za ročaj na hrbtni strani ali ročaja na bočnih delih.
,
S prsti ali drugimi predmeti ne posegajte v odvod ali dovod zraka.
,
Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina.
,
Aparata ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo proti mrčesu ali ob prisotnosti
,
ostankov olja, gorečih kadil, cigaretnih isker ali kemičnih hlapov.
Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih naprav ali kaminov.
,
Aparat po uporabi ali pred čiščenjem izključite iz omrežja.
,
sLovenšČina
99

Advertisement

   Also See for Philips AC4064

   Related Manuals for Philips AC4064

This manual also for:

Ac4062, Ac4054, Ac4052

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: