Download Print this page

Advertisement

PoLski

70
opis ogólny (rys. 1)
Wlot powietrza
A
Wylot powietrza
B
Panel sterowania AC4064/AC4054
C
1 Wskaźnik trybu gotowości
2 Wskaźnik funkcji SmartAir Control
3 Wskaźnik funkcji BoostPower
4 Wskaźniki małej, średniej lub dużej szybkości
5 Wskaźnik jakości powietrza
6 Przycisk wyboru funkcji
7 Wskaźniki zegara (1, 4 lub 8 godzin)
8 Przycisk zegara
Panel sterowania AC4062/AC4052
D
1 Wyłącznik
2 Wskaźniki małej, średniej lub dużej szybkości
3 Przełącznik szybkości
Panel przedni
E
Filtr elektrostatyczny ESP
F
Filtr wstępny
G
Filtr powietrza (zeolitowy)
H
Czujnik jakości powietrza (pod filtrem wstępnym)
I
Elektroda wyładowcza
J
Zagłębienie
K
Obudowa urządzenia
L
Uchwyt
M
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane w tylnej części urządzenia
,
jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
,
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej
osobie.
Nie używaj urządzenia, jeśli przewód sieciowy lub wtyczka jest uszkodzona.
,
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
,
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nie posiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
,
Jeśli gniazdko elektryczne, z którego zasilane jest urządzenie, jest źle podłączone, wtyczka
,
może się nagrzewać. Upewnij się, czy podłączasz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka.
Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej
,
powierzchni.
Ustaw urządzenie tak, aby po obu jego stronach było przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni.
,
Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować
,
przepływu powietrza.
Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a zwłaszcza we wlot i wylot powietrza.
,
Zawsze podnoś lub przesuwaj urządzenie, trzymając za uchwyt z tyłu lub za uchwyty po obu
,
stronach urządzenia.
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
,

Advertisement

   Also See for Philips AC4064

   Related Manuals for Philips AC4064

This manual also for:

Ac4062, Ac4054, Ac4052

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: