Download  Print this page

Rekommendationer För Användning Text-tv-funktionen - Samsung Plasma TV 4 Series User Manual

4 series.
Hide thumbs

Advertisement

Rekommendationer för användning
Text-tv-funktionen
De flesta TV-kanaler erbjuder information i textform via text-tv. Indexsidan på text-tv ger dig information om hur du använder
tjänsten. Dessutom kan du välja olika alternativ som passar dina krav genom att använda fjärrkontrollens knappar.
Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske information saknas eller så
N
går det kanske inte att visa alla sidor.
1 : (avsluta)
Stäng text-tv-skärmen
2 6 (index)
Används för att visa innehållet på sidan när du visar text-tv.
3 8 (lagra)
Används för att lagra text-tv-sidorna.
4 4 (storlek)
Tryck på den för att visa bokstäverna i dubbel storlek i skärmens övre del. För att
visa på den nedre delen trycker du på den igen. För att återgå till normal visning
trycker du på den igen.
5 5 (visa)
Används för att visa dold text (t.ex. svar på frågelekar) För att återgå till normal
visning trycker du på den igen.
6 / (text-tv på/mix)
Tryck på knappen för att aktivera text-tv-läget efter att kanalen har valts som
tillhandahåller tjänsten. Tryck på den igen för att överlappa text-tv:n med den
aktuella TV-bilden.
7 1 (undersida)
Används för att visa den tillgängliga underordnade sidan.
8 2 (sida upp)
Används för att visa nästa text-tv-sida.
9 3 (sida ned)
Används för att visa föregående text-tv-sida.
0 0 (läge)
Används för att välja text-tv-läget (LIST/FLOF). Om du trycker på den i läget LIST
växlar den till läget Spara lista. I läget Spara lista kan du välja text-tv-sida genom
att trycka på knappen 8 (lagra).
! 9 (håll)
Används för att stoppa bilden på en viss sida om den markerade sidan är länkad
till flera underordnade sidor som följer automatiskt. Tryck på knappen igen om du
vill fortsätta bläddra.
@ 7 (avbryt)
Används för att visa sändningen vid sökning av en sida.
# Färgade knappar (röd/grön/gul/blå)
Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de olika ämnena på en
text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan välja dem genom att trycka på de färgade
knapparna. Tryck på den av dem som matchar det du vill se. Sidan visas med
ytterligare färgkodad information som du kan välja på samma sätt. Om du vill visa
föregående eller nästa sida trycker du på motsvarande färgade knapp.
Du kan ändra text-tv-sidor genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
N
Svenska - 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Samsung Plasma TV 4 Series

   Related Manuals for Samsung Plasma TV 4 Series

This manual is also suitable for:

Ps42b435Ps50b435

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: