Download  Print this page

Sony NP-QM91D User Manual page 2

Rechargeable battery pack
Hide thumbs
   

Advertisement

akumulátora.  Nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C, ako je priame
slnečné svetlo a nenechávajte vo vozidle zaparkovanom na slnku.  Nespaľujte
ani nezneškodňujte vhodením do ohňa.  Nemanipulujte s poškodenými alebo
Dziękujemy za zakup akumulatora Sony.
unikajúcimi lítium-iónovými akumulátormi.  Akumulátor nabíjajte pomocou
Dotyczy klientów z Europy
originálnej nabíjačky akumulátorov Sony, alebo zariadením, ktoré dokáže
akumulátory nabíjať.  Akumulátor uschovajte mimo dosahu malých detí. 
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i
Akumulátor skladujte v suchu.  Vymieňajte za rovnaký, alebo ekvivalentný typ,
w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
ktorý odporúča spoločnosť Sony.  Použité akumulátory ihneď zneškodnite podľa
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad
popisu v pokynoch.  Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho
komunalny.
elektronického zariadenia.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
Efektívne používanie akumulátora
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole
ˎ
Výkon akumulátora sa znižuje v prostrediach s nízkou teplotou, kedy sa skráti
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako
čas, počas ktorého možno akumulátor používať. Aby ste zachovali výkon
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
akumulátora, odporúčame vám ponechať akumulátor v teple, napríklad vo
ołowiu.
svojom vrecku, a vložiť ho do elektronického zariadenia tesne pred použitím.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
ˎ
Majte poruke náhradné akumulátory na dvoj až trojnásobok nahrávacieho
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
času a pred skutočným nahrávaním vykonajte skúšobné nahrávanie.
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
Ako skladovať akumulátor
pomoże chronić środowisko naturalne.
Ak akumulátor nebudete dlhodobo používať, raz za rok ho úplne nabite a
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
následne úplne vybite pomocou svojho elektronického zariadenia a potom ho
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
uskladnite na suchom a chladnom mieste.
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
Životnosť akumulátora
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
ˎ
Životnosť akumulátora je obmedzená. Ak sa životnosť akumulátora značne
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
skráti, akumulátor je na konci svojej životnosti. Vymeňte ho za nový.
odpowiedniego punktu zbiórki.
Životnosť rôznych akumulátorov sa líši v závislosti na skladovaní,
ˎ
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie
prevádzkových podmienkach a podmienkach okolia.
się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Náhrada za obsah záznamu
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
Nemožno poskytnúť náhradu za obsah záznamu, ak nahrávanie alebo
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i
prehrávanie nebude v dôsledku chyby akumulátora alebo iných zariadení možné.
recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
Používanie
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub
Nabíjanie (Pozrite si obrázok )
ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
ˎ
Počas nabíjania sa postupne rozsvietia LED indikátory v rámci „kontrolného
Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
nabíjania".
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
LED indikátory zostanú svietiť až do ukončenia štandardného nabíjania
ˎ
Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
(viac ako 90 %). (Počas nabíjania nemôžu zhasnúť.) LED indikátory nebudú
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
svietiť po dokončení štandardného nabíjania, a to až do skončenia úplného
wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
nabitia. Akumulátor sa úplne nabije asi za 1 hodinu po skončení štandardného
61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
nabíjania.
Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT130XW,
Ak je vaša kamera vybavená indikátorom nabíjania, indikátor zhasne po
ˎ
United Kingdom
dokončení úplného alebo štandardného nabíjania.
Jeśli nie można naładować akumulatora:
* Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojej kamery.
Podczas pierwszego ładowania akumulatora lampka CHARGE może w
ˎ
Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia 10 °C až 30 °C. Akumulátor
poniżej opisanych sytuacjach szybko migać. W takim przypadku należy wyjąć
sa nemusí účinne nabiť pri teplotách mimo tohto rozsahu.
akumulator z ładowarki i ponownie go podłączyć.
ˎ
Pred nabíjaním nie je potrebné akumulátor vybiť.
Nabíjanie akumulátora v prípade zostatkového nabitia nemá vplyv na pôvodnú
 W przypadku pozostawienia akumulatora przez dłuższy okres
kapacitu akumulátora.
 W przypadku pozostawienia akumulatora w aparacie przez dłuższy okres
 Poznámka
 Bezpośrednio po zakupie
Počas nabíjania po dlhodobom nepoužívaní sa LED indikátory nemusia rozsvietiť
ihneď po začatí alebo počas nabíjania. Nejde o chybu.
Jeśli lampka CHARGE szybko* miga przy drugiej próbie naładowania
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
akumulatora, mogło dojść do usterki akumulatora lub ładowarki. Należy ich
ˎ
4 LED indikátory označujú zostávajúcu kapacitu akumulátora.
wówczas nie używać i skontaktować się z punktem sprzedaży firmy Sony.
*Szybkie miganie: ok. 3 razy/sekundę
ˎ
Ak stlačíte tlačidlo na kontrolu kapacity Check Capacity (PUSH)
sekundy sa rozsvieti LED indikátor .
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM"?
Tabuľka zostávajúcej kapacity akumulátora
Jest to litowo-jonowy akumulator, który może wymieniać dane na temat zużycia
LED indikátory (oranžový
z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi. Zalecamy korzystanie
pre E a zelený pre zostávajúce
z akumulatora „InfoLITHIUM" tylko z urządzeniami elektronicznymi
nabitie)
oznaczonymi logo
.
W przypadku korzystania z akumulatora z urządzeniami elektronicznymi bez
(
: svieti,
: bliká,
: nesvieti)
logo
, pozostały czas pracy akumulatora nie będzie wskazywany w
minutach.*
* Pozostały czas pracy akumulatora może nie być wskazywany prawidłowo, w
zależności od warunków użytkowania.
„InfoLITHIUM" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
UWAGA
Niewłaściwa obsługa akumulatora może doprowadzić do jego wybuchu,
spowodować pożar a nawet oparzenia chemiczne. Należy przestrzegać
następujących środków ostrożności.  Nie demontować.  Nie zgniatać
akumulatora i nie narażać go na działanie wstrząsów ani sił działających podczas
uderzenia, upuszczenia lub nadepnięcia.  Nie zwierać i nie dopuszczać do
kontaktu metalowych przedmiotów z zaciskami akumulatora.  Nie narażać
 Poznámky
na temperaturę przekraczającą 60°C, na przykład w bezpośrednim świetle
1. Ak sa používa adaptér striedavého prúdu/nabíjačka s LCD (napr. AC-VQ850/
słonecznym lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
SQ950), LED indikátory akumulátora sa počas nabíjania nerozsvietia, ani ak
 Nie palić ani nie wrzucać do ognia.  Nie używać uszkodzonych lub
stlačíte tlačidlo PUSH .
nieszczelnych akumulatorów litowo-jonowych.  Akumulator należy ładować za
Zostávajúci čas si pozrite na LCD na adaptéri striedavého prúdu/nabíjačke.
pomocą oryginalnej ładowarki Sony lub innego urządzenia z funkcją ładowania
2. Ak je akumulátor nainštalovaný a používa sa (vrátane nabíjania) v
akumulatorów.  Przechowywać akumulator poza zasięgiem małych dzieci. 
„InfoLITHIUM" kompatibilnej kamere, LED indikátory akumulátora sa počas
Akumulator powinien być zawsze suchy.  Wymieniać wyłącznie na akumulator
nabíjania nerozsvietia, ani ak stlačíte tlačidlo PUSH . Zostávajúci čas si
tego samego typu lub odpowiednik zalecany przez firmę Sony.  Zużyte
pozrite na LCD na kamere.
akumulatory należy niezwłocznie utylizować zgodnie z podanymi instrukcjami.
3. Nabitie akumulátora zobrazené na kamere nemusí byť totožné sa nabitím
 Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia
akumulátora zobrazeným pomocou LED indikátorov akumulátora. Obidve
elektronicznego.
indikácie sa musia chápať ako približné.
Indikátor zostávajúceho času akumulátora
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
ˎ
Pri nabíjaní pomocou nabíjačky (napr. BC-VM50) sa po stlačení
ˎ
Wydajność pracy akumulatora spada przy niskiej temperaturze, skracając
LED indikátor.
jednocześnie okres użytkowania akumulatora. Aby zachować energię
ˎ
Ak sa používa VIDEOSVETLO (napr. HVL-20DM, HVL-IRM), po stlačení
akumulatora, zalecamy przechowywanie go w ciepłym miejscu, na przykład
 sa LED indikátor rozsvieti.
w kieszeni, i wkładanie go do urządzenia elektronicznego tuż przed użyciem
urządzenia.
ˎ
Należy mieć przygotowane zapasowe akumulatory, które wystarczą na
dwukrotność lub trzykrotność czasu nagrywania, a przed dokonaniem
Köszönjük, hogy a Sony újratölthető akkumulátort választotta.
właściwego nagrania należy wykonać nagranie próbne.
Európai vásárlóink számára
Przechowywanie akumulatora
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható
Jeśli akumulator nie będzie użytkowany przez dłuższy okres, raz w roku należy
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
maksymalnie naładować akumulator, następnie całkowicie go zużyć w urządzeniu
rendszereiben)
elektronicznym, po czym umieścić w suchym, chłodnym miejscu.
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt
Żywotność akumulatora
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
ˎ
Żywotność akumulatora jest ograniczona. Jeśli czas pracy akumulatora nagle
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
będzie znacznie krótszy, oznacza to, że akumulator dobiega końca swojego
okresu użytkowania. Należy wymienić go na nowy.
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
ˎ
Żywotność jest inna dla każdego akumulatora, w zależności od warunków
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
przechowywania i użytkowania.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
Odszkodowanie za treść nagrań
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie za treści nagrań w przypadku,
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
gdy nagrywanie lub odtwarzanie będzie niemożliwe z uwagi na usterkę
erőforrások megőrzésében.
akumulatora lub innych urządzeń.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
Sposób użytkowania
illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
Ładowanie (patrz rysunek
).
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti
Podczas ładowania diody LED zapalają się jedna po drugiej, co oznacza
ˎ
ki.
„Sprawdź ładowanie".
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése,
ˎ
Diody LED będą się świecić do momentu zakończenia zwykłego ładowania
a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
(powyżej 90%). (Nie można ich wyłączyć podczas ładowania.) Diody
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
LED nie będą się świecić od momentu zakończenia zwykłego ładowania
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
do maksymalnego naładowania akumulatora. Maksymalne naładowanie
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
akumulatora następuje około godzinę od momentu zakończenia zwykłego
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
ładowania.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén
Jeśli kamera posiada lampkę ładowania, lampka ta zgaśnie w momencie
ˎ
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
zakończenia maksymalnego lub zwykłego naładowania.
ahol a terméket megvásárolta.
* Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi kamery.
Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
ˎ
Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze pokojowej wynoszącej
vásárlóink számára
od 10°C do 30°C. Ładowanie akumulatora może nie być skuteczne w
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-
temperaturze wykraczającej poza podany zakres.
ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
ˎ
Przed naładowaniem akumulatora nie jest konieczne jego rozładowanie.
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
Ładowanie akumulatora w sytuacji, gdy nie jest on jeszcze wyczerpany, nie
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
skraca jego oryginalnego czasu pracy.
ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
 Uwaga
címekhez forduljon.
W przypadku ładowania akumulatora po długim okresie nieużytkowania ,
diody LED mogą nie zapalić się od razu po rozpoczęciu ładowania lub podczas
Ha nem tudja feltölteni az akkumulátort:
ładowania. Nie oznacza to usterki.
Amikor először tölti újra ezt az akkumulátort, a CHARGE jelzőfény
Sprawdzenie pozostałego czasu pracy akumulatora
gyorsan villoghat az alábbi feltételek mellett. Ha ez megtörténik, vegye ki az
ˎ
4 diody LED wskazują pozostały czas pracy akumulatora.
akkumulátort az akkumulátortöltőből, majd csatlakoztassa újra.
Po naciśnięciu przycisku Sprawdź pojemność (PUSH)
, dioda LED 
ˎ
 Az akkumulátor hosszú ideig használaton kívül volt
zaświeci się na około 3 sekundy.
 Az akkumulátor hosszú ideig a kamerában volt tartva
Tabelka pozostałej pojemności akumulatora
 Közvetlenül a vásárlást követően
Diody LED (pomarańczowa
Pozostała pojemność
dla E i zielona dla pozostałej
Ha a CHARGE jelzőfény gyorsan villog* amikor második alkalommal
pojemności)
próbálja újratölteni az akkumulátort, akkor lehet, hogy az akkumulátor vagy
az akkumulátortöltő hibás. Hagyja abba a használatukat, és forduljon a Sony
(
: świeci się,
: miga,
: nie świeci się)
márkakereskedőjéhez.
*Gyorsan villog: kb. 3-szor másodpercenként
75-100%
Mi az „InfoLITHIUM" akkumulátor?
50-75%
Ez egy lítium-ion akkumulátor, amely energiafogyasztással kapcsolatos adatokat
képes szolgáltatni a kompatibilis elektronikus eszközöknek. Azt tanácsoljuk,
25-50%
hogy csak „InfoLITHIUM" akkumulátorokat használjon olyan elektronikus
eszközökhöz, amelyeken a
poniżej 25%
Ha ezt az akkumulátort olyan elektronikus eszközhöz használja, amelyen nincs
embléma, a fennmaradó akkumulátorkapacitás kijelzése nem lesz
mniej niż ok. 5-10 minut
percrekész.*
* Pozostała pojemność akumulatora jest niska.
* A használati és környezeti feltételektől függően lehet, hogy a fennmaradó
Zaleca się naładowanie.
akkumulátorkapacitás kijelzése nem lesz pontos.
 Uwagi
Az „InfoLITHIUM" a Sony Corporation védjegye.
1. W przypadku korzystania z zasilacza/ładowarki AC z wyświetlaczem LCD
(np. AC-VQ850/SQ950), diody LED akumulatora nie zapalają się podczas
FIGYELEM
ładowania, nawet po naciśnięciu przycisku PUSH .
Ha az akkumulátort helytelenül kezelik, felrobbanhat, és tüzet, sőt vegyi égési
Pozostały czas należy sprawdzić na wyświetlaczu zasilacza/ładowarki AC.
sérüléseket okozhat. Tartsa szem előtt a következő figyelmeztetéseket.  Ne
2. Jeśli akumulator jest zainstalowany i używany w kamerze kompatybilnej
szerelje szét.  Az akkumulátort ne zúzza össze, és ne tegye ki ütés vagy egyéb
z „InfoLITHIUM"(również ładowany), diody LED nie zapalają się nawet
erő hatásának, például ne üsse, ne ejtse le, és ne lépjen rá.  Ne zárja rövidre az
po naciśnięciu przycisku PUSH . Pozostały czas należy sprawdzić na
akkumulátor pólusait, és előzze meg, hogy fémtárgyak érintkezésbe kerüljenek
wyświetlaczu LCD kamery.
velük.  Ne tegye ki 60 °C feletti hőmérsékletnek, például ne hagyja közvetlenül a
3. Poziom naładowania akumulatora wyświetlany na kamerze może nie być
tűző napon vagy a napon parkoló autóban 
taki sam, jak poziom wskazywany przez diody akumulatora. Oba wskaźniki
- Ne gyújtsa meg, és ne dobja tűzbe. Ne kezeljen sérült vagy folyó lítium-ion
wskazują czas w przybliżeniu.
akkumulátorokat. Az akkumulátort mindig eredeti Sony akkumulátortöltővel,
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora
vagy az akkumulátor töltésére alkalmas eszközzel töltse.  Az akkumulátort
Podczas ładowania w ładowarce (np. BC-VM50), naciśnięcie przycisku
ˎ
tárolja kis gyermekek elől elzárt helyen.  Az akkumulátort tartsa szárazon.
spowoduje zapalenie się diod LED.
 Csak ugyanolyan vagy ekvivalens, a Sony által ajánlott típussal cserélje. 
ˎ
W przypadku użycia lampy wideo (np. HVL-20DM, HVL-IRM), naciśnięcie
A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.  További
przycisku  spowoduje zapalenie się diody LED.
részleteket az elektronikus eszköze kezelési útmutatójában talál.
Az akkumulátor hatékony használata
ˎ
Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékletű környezetben csökken,
ami csökkenti az akkumulátor használati idejét. Az akkumulátor energiájának
Ďakujeme, že ste si zakúpili nabíjateľný akumulátor značky Sony.
a megőrzéséhez azt tanácsoljuk, hogy tartsa az akkumulátort melegen, például
Pre zákazníkov v Európe
a zsebében, és csak közvetlenül a használat előtt helyezze az elektronikus
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných
eszközbe.
európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
ˎ
Készítsen elő a tervezett felvételi időt kétszeresen vagy háromszorosan
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria
biztosító tartalék akkumulátorokat, és a tényleges felvétel előtt készítsen
dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s
próbafelvételt.
domovým odpadom.
Az akkumulátor tárolása
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý
Ha az akkumulátor hosszú ideig használaton kívül volt, évente egyszer teljesen
v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky
töltse fel, majd az elektronikus eszköze használatával teljesen merítse ki, és ezután
ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje
tárolja száraz, hűvös helyen.
viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
Az akkumulátor élettartama
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
ˎ
Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha az akkumulátor hátralévő
v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou
használati ideje jelentősen lecsökken, az akkumulátor élettartama végéhez
batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
közeledik. Cserélje ki egy újra.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity
ˎ
Az egyes akkumulátorok várható élettartama eltérő lehet a tárolási módjuktól,
údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť
működési feltételeiktől és a környezetüktől függően.
iba kvalifikovaný personál.
Kártérítés a felvett tartalomért
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok
A felvett tartalomért nem nyújthatunk kártérítést, ha a felvétel vagy a lejátszás az
na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických
akkumulátor vagy egyéb eszköz hibája miatt hiúsult meg.
a elektronických zariadení.
Használati útmutató
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
Töltés (Lásd az  ábrát)
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
ˎ
A töltés során sorra felgyulladnak a jelzőfények a „Töltés ellenőrzése"
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo
megnyomására.
batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
A jelzőfények égve maradnak mindaddig, amíg a normál feltöltés be nem
ˎ
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
fejeződik (99%-os töltöttség felett). (A töltés során nem kapcsolhatók ki.) A
Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
jelzőfények nem világítanak a normál töltés befejezésétől kezdve egészen a
teljes feltöltés befejezéséig. Az akkumulátor megközelítőleg 1 órával a normál
smerniciam EÚ
feltöltés után töltődik fel teljesen.
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
ˎ
Ha a kamera fel van szerelve töltésjelző fénnyel, az kialszik, ha a teljes töltés
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku
vagy a normál töltés befejeződik.
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
* Részleteket a kamerája kezelési útmutatójában talál.
akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy
Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és 30 °C közti hőmérsékletű
ˎ
uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
környezetben töltse. Az akkumulátor töltése e hőmérséklettartományon kívül
Ak nemôžete akumulátor nabíjať:
nem lesz eléggé hatékony.
Újratöltés előtt nem szükséges kimerítenie az akkumulátort. Az akkumulátor
Pri prvom nabíjaní tohto akumulátora môže v nasledujúcich prípadoch rýchlo
ˎ
blikať svetlo CHARGE. Ak sa tak stane, akumulátor vyberte z nabíjačky a
újratöltése nem csökkenti az akkumulátor eredeti kapacitását akkor sem, ha az
potom ho znovu zapojte.
még tartalmaz töltést.
 Megjegyzés
 Keď bol akumulátor dlhodobo nepoužívaný.
Ha az akkumulátor hosszabb ideig használaton kívül volt, töltéskor a jelzőfények
 Keď bol akumulátor dlhodobo ponechaný vo fotoaparáte.
nem gyulladnak ki közvetlenül a töltés megkezdése után vagy a töltés során. Ez
 Bezprostredne po zakúpení.
nem hiba.
A fennmaradó akkumulátorkapacitás ellenőrzése
Ak svetlo CHARGE bliká rýchlo* pri vašom druhom pokuse o nabíjanie tohto
A 4 jelzőfény a fennmaradó akkumulátorkapacitást jelzi.
akumulátora, môže ísť o poruchu akumulátora alebo nabíjačky. V takom
ˎ
ˎ
Ha megnyomja a Kapacitás ellenőrzése gombot (PUSH)
prípade ich prestaňte používať a obráťte sa na vášho predajcu Sony.
*Rýchle blikanie: približne 3-krát za sekundu
felgyullad kb. 3 másodpercre.
Táblázat – A fennmaradó akkumulátorkapacitás
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM"?
Jelzőfények (Az E
Ide o lítium-iónový akumulátor, ktorý dokáže realizovať výmenu údajov
narancssárga, a fennmaradó
týkajúcich sa svojej spotreby s kompatibilnými elektronickými zariadeniami.
kapacitás zöld)
Odporúčame, aby ste v prípade elektronických zariadení označených logom
používali len akumulátor „InfoLITHIUM".
(
: Világít,
: Villog,
: Nem világít)
Ak použijete tento akumulátor v prípade elektronického zariadenia bez označenia
logom
, zostávajúce nabitie akumulátora sa v minútach nezobrazí.*
* Zostávajúce nabitie akumulátora sa nemusí zobraziť správne v závislosti na
podmienkach a prostredí používania.
„InfoLITHIUM" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
UPOZORNENIE
Pri nesprávnej manipulácii s akumulátorom môže akumulátor prasknúť
a spôsobiť požiar alebo chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledujúce
upozornenia.  Nerozoberajte.  Akumulátor nedrvte, ani ho nevystavujte
účinkom žiadnych nárazov alebo sily, ako je udieranie kladivom, pád a stúpanie
naň.  Neskratujte a zabráňte kontaktu kovových predmetov s koncovkami
 Megjegyzések
1. Ha LCD kijelzős tápegységet/töltőt (pl. AC-VQ850/SQ950) használ, az
akkumulátor kijelzői nem világítanak akkor sem, ha megnyomja a PUSH
gombot .
A hátralévő időt ellenőrizze a tápegység/töltő LCD kijelzőjén.
2. Ha az akkumulátor „InfoLITHIUM"-kompatibilis kamerába van szerelve és
használva (akár töltéshez céljából is), az akkumulátor kijelzői nem világítanak
akkor sem, ha megnyomja a PUSH gombot . A hátralévő időt ellenőrizze a
kamera LCD kijelzőjén.
3. Előfordulhat, hogy a kamerán megjelenített akkumulátorszint nem azonos az
akkumulátor kijelzői által jelzett szinttel. Tekintse mindkettőt csupán durva
becslésnek.
Hátralévő akkumulátorhasználati idő.
ˎ
Akkumulátortöltőben (pl. BC-VM50) történő töltés esetén a
megnyomására világítani kezd a jelzőfény.
VIDEO LIGHT (pl. HVL-20DM, HVL-IRM) használata esetén a
ˎ
megnyomására világítani kezd a jelzőfény.
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest pachet de baterii reîncărcabile Sony
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări
europene cu sisteme de colectare separate )
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul
că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz
contrar, pot fi provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită
numai de către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi
produsulul la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru
deşeuri electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este
explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria
uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria , serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele UE
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor este : Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de
, na asi 3
service sau de garanţie , vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce
insoţesc aparatul.
Dacă nu puteţi încărca bateria:
Zostávajúca kapacita
Prima dată când încercaţi să încărcaţi această baterie, lampa CHARGE poate
lumina intermitent şi rapid în următoarele situaţii. În acest caz, scoateţi bateria
din încărcătorul de baterii şi apoi reconectaţi-o.
 Bateria a fost lăsată mult timp la încărcat
 Bateria a fost lăsată mult timp în cameră
75-100%
 Imediat după achiziţionare
50-75%
Dacă lampa CHARGE luminează intermitent şi rapid* a doua oară când
încercaţi să reîncărcaţi această baterie, este posibil să existe o defecţiune la
nivelul bateriei sau al încărcătorului bateriei. Nu mai folosiţi bateria şi luaţi
25-50%
legătura cu distribuitorul Sony.
*Luminare rapidă şi intermitentă: cam 3 ori/secundă
menej ako 25 %
Ce este pachetul de baterii „InfoLITHIUM"?
menej ako 5 – 10 minút
Este un pachet de baterii litiu ion ce poate transmite date legate de consumul său
* Zostávajúca kapacita je nízka. Odporúča sa
nabitie.
către alte dispozitive electronice compatibile. Recomandăm să folosiţi pachetul
de baterii „InfoLITHIUM" numai cu dispozitivele electronice ce poartă emblema
.
Dacă folosiţi acest pachet de baterii cu un dispozitiv electronic ce nu poartă
emblema
, capacitatea rămasă a bateriei nu va fi indicată în minute.*
* Este posibil ca capacitatea bateriei să nu fie indicată în mod corect în funcţie de
condiţiile şi mediul de utilizare.
„InfoLITHIUM" este o marcă comercială a Sony Corporation.
ATENŢIE
Dacă pachetul de baterii nu este manipulat în mod corespunzător, acesta poate
să explodeze, să cauzeze incendiu sau să provoace arsuri de materiale chimice.
Respectaţi următoarele atenţionări.  A nu se dezasambla.  A nu se strivi şi
a nu se expune pachetul de baterii la lovituri sau forţă, cum ar fi lovituri cu
 rozsvieti
ciocanul, scăpare sau călcare.  A nu se scurtcircuita şi a nu se permite atingerea
terminalelor aparţinând bateriei cu obiecte metalice.  A nu se expune produsul
la temperaturi de peste 60 °C, cum ar fi lumina solară directă sau interiorul
maşinii parcate în soare.  A nu se arde sau arunca în foc.  A nu se manipula
baterii litiu ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.  A se încărca pachetul de
baterii folosind un încărcător de baterii original Sony sau un dispozitiv ce poate
încărca pachetul de baterii.  A nu se lăsa pachetul de baterii la îndemâna copiilor
mici.  A se păstra uscat pachetul de baterii.  A se înlocui numai cu tipul
asemănător sau echivalent recomandat de Sony.  A se trece pachetul de baterii la
deşeuri în modul descris în instrucţiuni.  Pentru detalii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de operare ale dispozitivului dumneavoastră electronic.
Folosirea eficientă a pachetului de baterii
ˎ
Performanţa pachetului de baterii se reduce în medii de temperatură scăzută,
reducând durata pe care se poate utiliza pachetul de baterii. Pentru a conserva
energia, recomandăm păstrarea la cald a pachetului de baterii, de exemplu în
buzunar, şi introducerea acestuia în dispozitivul electronic imediat înainte de
folosire.
ˎ
Aveţi la îndemână pachete de baterii pentru timpuri de înregistrare de două
sau trei ori mai lungi şi efectuaţi înregistrări de încercare înainte de a efectua
înregistrarea corespunzătoare.
Depozitarea pachetului de baterii
Dacă pachetul de baterii nu este utilizat mai mult timp, încărcaţi-l complet o dată
pe an şi apoi folosiţi dispozitivul electronic până la descărcare totală înainte de a-l
depozita într-un loc uscat, răcoros.
Durata de viaţă a bateriei
ˎ
Durata de viaţă a bateriei este limitată. Dacă timpul rămas de utilizare a
bateriei este redus considerabil, pachetul de baterii îşi atinge sfârşitul duratei
de viaţă. Înlocuiţi-l cu unul nou.
ˎ
Durata de viaţă a bateriei variază la fiecare pachet de baterii în funcţie de
metoda de depozitare, condiţiile de utilizare şi mediu.
Recompensă pentru conţinutul înregistrării
Nu este posibilă recompensarea pentru conţinutul înregistrat dacă înregistrarea
sau redarea nu se poate realiza din cauza funcţionării incorecte a pachetului de
baterii sau a altor dispozitive.
Mod de utilizare
Încărcare (Consultaţi ilustraţia ).
În timpul încărcării, LED-urile se aprind unul câte unul, în ordine de
ˎ
„verificare a încărcării".
ˎ
LED-urile rămân aprinse până ce încărcarea normală este finalizată (peste
90%). (Nu pot fi stinse în timpul încărcării.) LED-urile nu sunt aprinse
din momentul în care încărcarea normală ia sfârşit până în momentul în
care încărcarea completă ia sfârşit. Bateria este complet încărcată timp de
aproximativ 1 oră după ce încărcarea normală este finalizată.
ˎ
În cazul în care camera dvs. video are un indicator de încărcare, acesta se
stinge când încărcarea completă sau încărcarea normală iau sfârşit.
* Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale camerei video.
ˎ
Vă recomandăm să încărcaţi pachetul de baterii în intervalul de temperatură
ambiantă de 10 °C - 30 °C. Bateria nu poate fi încărcată eficient în afara acestui
interval de temperatură.
Nu trebuie să descărcaţi pachetul de baterii înainte de reîncărcare.
ˎ
Încărcarea pachetului de baterii în timp ce mai există o oarecare capacitate nu
afectează capacitatea iniţială a bateriei.
 Notă
Când încărcaţi bateria după o perioadă îndelungată de neutilizare, este posibil
ca LED-urile să nu se aprindă imediat după ce încărcarea începe sau în timpul
încărcării. Aceasta nu este o defecţiune.
Pentru a verifica capacitatea rămasă a bateriei
ˎ
Cele 4 LED-uri indică capacitatea rămasă a bateriei.
, LED-ul 
ˎ
Când apăsaţi butonul de verificare a capacităţii (PUSH)
rămâne aprins timp de aproximativ 3 secunde.
Tabel cu capacitatea rămasă a bateriei
embléma látható.
Indicatori LED (portocaliu
Capacitate rămasă
pentru E şi verde pentru
capacitatea rămasă)
(
: aprins,
: luminează intermitent,
: neaprins)
75-100%
50-75%
25-50%
mai puţin de 25%
mai puţin de 5-10 minute
* Capacitatea rămasă a bateriei este scăzută. Se
recomandă încărcarea.
 Note
1. Dacă utilizaţi un adaptor/încărcător c.a. cu LCD (de ex. AC-VQ850/SQ950),
LED-urile pachetului de baterii nu se aprind în timpul încărcării nici dacă
apăsaţi butonul PUSH .
Verificaţi durata rămasă pe ecranul LCD al adaptorului/încărcătorului c.a.
2. Când pachetul de baterii este instalat într-o cameră video compatibilă
„InfoLITHIUM" şi este utilizat (inclusiv la încărcare), LED-urile pachetului
de baterii nu se aprind în timpul încărcării chiar şi dacă apăsaţi butonul PUSH
. Verificaţi durata rămasă pe ecranul LCD al camerei video.
3. Este posibil ca nivelul bateriei afişat pe camera video să nu fie acelaşi cu nivelul
bateriei indicat de LED-urile pachetului de baterii. Acestea trebuie să fie
ambele utilizate în scop pur orientativ.
Indicatorul timpului rămase de utilizare a bateriei
În timpul încărcării într-un încărcător de baterie (de ex. BC-VM50), dacă
ˎ
apăsaţi , LED-ul se aprinde.
ˎ
Dacă se utilizează o LUMINĂ VIDEO (de ex. HVL-20DM, HVL-IRM), LED-
ul se aprinde dacă apăsaţi pe .
Благодарим за приобретение перезаряжаемого батарейного блока Sony.
Для покупателей в Европе
Утилизация использованных элементов питания (применяется в
странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на элементе питания или упаковке
означает, что элемент питания, поставляемый с
устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ может
комбинироваться с символом химического элемента.
Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание
данных металлов более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца)
соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов
питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и
здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная
переработка материалов, использованных при изготовлении элементов
питания, способствует сохранению природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения
каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств
данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента
питания, замену такого элемента питания следует производить только в
специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных элементов питания, после
истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору
электронного и электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в
разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания
из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные
элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке
использованных элементов питания.
Для получения более подробной информации о вторичной переработке
данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста,
обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора
, a  jelzőfény
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
Примечание для покупателей в странах, где действуют
Fennmaradó kapacitás
директивы ЕС
Производителем данного устройства является корпорация Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным
представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и
безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания
75-100%
и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих
документах.
50-75%
25-50%
kevesebb, mint 25%
kevesebb, mint 5 – 10 perc
* A fennmaradó akkumulátorkapacitás alacsony.
Feltöltés javasolt.
Если зарядить аккумулятор невозможно:
При зарядке этого аккумулятора первый раз, лампочка CHARGE может
быстро мигать в следующих случаях. Если это произойдет, извлеките
аккумулятор из зарядного устройства, а затем снова подсоедините его.
 Аккумулятор длительное время не использовался
 Аккумулятор был оставлен в камере на длительное время
 Сразу после покупки
Если лампочка CHARGE быстро* мигает, когда аккумулятор
перезаряжается второй раз, возможно имеет место неисправность
аккумулятора или зарядного устройства. Прекратите их использование и
обратитесь к дилеру компании Sony.
*Быстрое мигание: около 3 раз за секунду
 gomb
Что представляет собой батарейный блок "InfoLITHIUM"?
 gomb
Это батарейный блок литиево-ионного типа, который позволяет
обменяться данными об его потреблении с совместимой электронной
аппаратурой.
Рекомендуется использовать батарейный блок"InfoLITHIUM" только при
работе с электронной аппаратурой, отмеченной логотипом
.
При использовании этого блока вместе с электронной аппаратурой, не
маркированной логотипом
, не показывается оставшееся время
работы блока в минутах.*
* Оставшееся время работы батареи может быть показано неправильно в
зависимости от внешних условий и режима эксплуатации видеотехники.
"InfoLITHIUM" - торговая марка фирмы Sony.
ВНИМАНИЕ
Неправильное обращение с аккумулятором может привести к его взрыву,
возгоранию или получению химических ожогов. Соблюдайте следующие
меры предосторожности.  Не разбирайте.  Не разбивайте аккумулятор
и не подвергайте его каким-либо ударам или силовым воздействиям,
например, ударам молотком, падениям и не наступайте на него.  Не
подвергайте аккумулятор короткому замыканию и не допускайте контакта
металлических предметов с его клеммами.  Не подвергайте воздействию
высокой температуры более 60°C,
например, под прямым солнечным светом или в автомобиле, оставленном
на солнце.  Не сжигайте и не подвергайте воздействию пламени.
 Не используйте поврежденные или имеющие утечку литиево-
ионные аккумуляторы.  Обязательно заряжайте аккумулятор с
помощью оригинального зарядного устройства Sony или устройства,
предназначенного для зарядки данного аккумулятора.  Храните
аккумулятор в месте, недоступном для маленьких детей.  Не допускайте
попадания влаги на аккумулятор.  Заменяйте только аккумулятором
аналогичного или эквивалентного типа, рекомендованным фирмой Sony.
 Утилизируйте использованные аккумуляторы надлежащим образом, как
описано в инструкции.  Более подробно см. инструкцию по пользованию
вашей электронной аппаратурой.
Эффективное использование аккумулятора
Характеристики аккумулятора снижаются в условиях низкой
ˎ
температуры, что приводит к сокращению времени работы от
аккумулятора. Для сохранения заряда аккумулятора рекомендуется
хранить его в теплом месте, например, в кармане, и вставлять в
электронное устройство только перед его использованием.
ˎ
Имейте под рукой запасные аккумуляторы на время, вдвое или втрое
превышающее ожидаемое время записи, и выполните пробную запись
перед началом реальной записи.
Хранение аккумулятора
Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, один
раз в год полностью заряжайте его на электронном устройстве перед
хранением в сухом прохладном месте.
Срок службы аккумулятора
ˎ
Аккумулятор имеет ограниченный срок службы. Значительное
сокращение оставшегося времени работы от аккумулятора указывает на
то, что его срок службы истек. Замените его новым аккумулятором.
Срок службы каждого аккумулятора зависит от способа хранения,
ˎ
условий и режима эксплуатации.
Компенсация записанной информации
Стоимость записанной информации не может быть компенсирована, если
запись или воспроизведение не были выполнены из-за неисправности
аккумулятора или других устройств.
Порядок использования
Зарядка (См. рисунок )
ˎ
Во время зарядки светодиоды будут загораться один за другим в
порядке, указанном элементом "Проверка зарядки"
ˎ
Светодиоды будут продолжать гореть до завершения нормальной
зарядки (более 90%). (Их нельзя отключить во время зарядки.)
После завершения нормальной зарядки и до завершения полной зарядки
светодиоды не будут гореть. Аккумулятор будет полностью заряжен
примерно через 1 час после завершения нормальной зарядки.
ˎ
Если видеокамера оснащена индикатором зарядки, он выключится после
завершения полной или нормальной зарядки.
* Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации
видеокамеры.
ˎ
Рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре окружающей
среды в диапазоне от 10°C до 30°C. Эффективная зарядка аккумулятора
вне пределов данного диапазона температуры может быть невозможной.
Аккумулятор не требуется разряжать перед зарядкой.
ˎ
Зарядка аккумулятора, имеющего остаточный заряд, не влияет на
исходную емкость аккумулятора.
Примечание
В случае зарядки аккумулятора после длительного перерыва в
эксплуатации, светодиоды могут не гореть сразу после начала зарядки или
во время зарядки. Это не является неисправностью.
Проверка оставшегося заряда аккумулятора
ˎ
Оставшийся заряд аккумулятора отображается с помощью 4
светодиодов.
После нажатия кнопки проверки заряда (PUSH)
 , светодиоды 
ˎ
будут гореть примерно в течение 3 секунд.
Таблица оставшегося заряда аккумулятора
Светодиодные индикаторы
Оставшийся заряд
(оранжевый для E и
зеленые для оставшегося
заряда)
(
: Горит,
: Мигает,
: Не горит)
75-100%
50-75%
25-50%
менее 25 %
менее чем примерно на 5-10 минут
* Низкий уровень оставшегося заряда
аккумулятора. Рекомендуется выполнить
зарядку.
Примечания
1. При использовании адаптера переменного тока/зарядного устройства с
ЖК-экраном (например, AC-VQ850/ SQ950) светодиоды аккумулятора
не будут гореть во время зарядки даже в случае нажатия кнопки PUSH
.Проверьте оставшееся время на ЖК-экране адаптера переменного
тока/зарядного устройства.
2. При установке аккумулятора в "InfoLITHIUM"-совместимую
видеокамеру и ее использовании (в том числе для зарядки), светодиоды
аккумулятора не будут гореть во время зарядки даже в случае
нажатия кнопки PUSH . Проверьте оставшееся время на ЖК-экране
видеокамеры.
3. Уровень заряда аккумулятора, отображаемый на видеокамере, может не
совпадать с уровнем заряда аккумулятора, отображаемым с помощью
светодиодов аккумулятора. Оба эти уровня следует использовать в
качестве приблизительного ориентира.
Индикатор оставшегося времени работы от аккумулятора
Во время зарядки в зарядном устройстве (например, BC-VM50), нажатие
ˎ
кнопки  приводит к включению светодиодов.
ˎ
При использовании ЛАМПА ДЛЯ ВИДЕОСЪЕМКА (например,
HVL-20DM, HVL-IRM), нажатие кнопки  приводит к включению
светодиодов.
Импортер на территории РФ и название и адрес организации,
раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии
от пользователей:
ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6,
Россия
.Sony ‫ﺷﻜ ﺮ ا ً ﺟﺰﻳ ﻼ ً ﻟ ﴩ اء ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮين‬
:‫إذا مل ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
‫ ﺑﴪﻋﺔ‬CHARGE ‫ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺷﺤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة، ﻗﺪ ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺤﻦ‬
‫ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. إذا ﺣﺪث ﻫﺬا، اﻧﺰع اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ أﻋﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ‬
.‫ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ‬
.‫ﻋﺪم اﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ‬
.‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺎﻣ ري ا ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ‬
‫ﺑﻌﺪ ﴍ اءﻫﺎ ﻣﺒﺎﴍة‬
‫ ﺑﴪﻋﺔ* ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺷﺤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺮة‬CHARGE ‫ﻋﻨﺪ وﻣﻴﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺤﻦ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸري اﱃ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو ﰲ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ. ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﺳﺘﻌامﻟﻬام‬
.‫ ﻟﺪﻳﻚ‬Sony ‫واﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮين‬
‫*وﻣﻴﺾ ﴎﻳﻊ: 3 ﻣ ﺮ ات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ‬
‫" اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ؟‬InfoLITHIUM" ‫ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﺎرﻳﺔ‬
‫إﻧﻬﺎ ﺑﻄﺎرﻳﺔ أﻳﻮﻧﺎت ﻟﻴﺜﻴﻮم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻊ‬
.‫اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
‫" اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻣﻊ‬InfoLITHIUM" ‫ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻌامل أي ﻧﻮع ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻏري ﺑﻄﺎرﻳﺔ‬
.
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺸﻌﺎر‬
،
‫اذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة إﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺸﻌﺎر‬
*.‫ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‬
‫* ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌ ﺎ ً ﻟﻈﺮوف ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
.‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ‬
.Sony ‫" ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين‬InfoLITHIUM" ‫اﻟﻌﺒﺎرة‬
ً ‫ﰲ ﺣﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ، ميﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺠﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ، ﻣﺴﺒﺒ ﺔ‬
.‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ‬
.‫ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ أو ﺣﺘﻰ ﺣﺮوق ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ. ﻗﻢ مب ﺮ اﻋﺎة اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻷي ﺻﺪﻣﺎت أو ﻟﻠﻘﻮة ﻛﺄن ﺗﻄﺮﻗﻬﺎ أو‬
‫ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث متﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎيئ وﻻ ﺗﺪع أﻃ ﺮ اف ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
.‫ﺗﺴﻘﻄﻬﺎ أو ﺗﺪوس ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ إﱃ درﺟﺎت ﺣ ﺮ ارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 06 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻛﺄن‬
.‫ﺗﻼﻣﺲ أي أﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إﺣ ﺮ اﻗﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ‬
.‫ﺗﺮﻛﻨﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍ أو ﰲ ﺳﻴﺎرة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺲ‬
‫اﺣﺮص ﻋﲆ ﺷﺤﻦ‬
.‫ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ذات أﻳﻮﻧﺎت ﻟﻴﺜﻴﻮم ﺗﺎﻟﻔﺔ أو ﻓﻴﻬﺎ ﺗﴪب‬
.‫ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺎر‬
‫ أﺻﲇ أو ﺟﻬﺎز ميﻜﻨﻪ ﺷﺤﻦ‬Sony ‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﺷﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻃ ﺮ از ﺳﻮين‬
.‫اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺑﻌﻴﺪ ا ً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر‬
.‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
‫ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻮع أو ﺑﻨﻮع‬
.‫اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻓﺔ‬
‫ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﻛام‬
.Sony ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻮﴅ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻮين‬
.‫ر اﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻹﻟﻴﻜﱰوين ﳌﺰﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬
.‫ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴامت‬
‫اﻻﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
‫ﻳﻘﻞ أداء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺎت اﻟﺤ ﺮ ارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣام‬
‫ﻳﺆدي إﱃ ﻗﴫ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ. ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻃﺎﻗﺔ‬
‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ، ﻧﻮﴆ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ داﻓﺌﺔ، ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺟﻴﺒﻚ، وﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ ﰲ‬
.‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻟﻴﻜﱰوين ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل ﻣﺒﺎﴍة‬
‫اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻴﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﺪة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ مبﻘﺪار‬
.‫ﻣﺮﺗني أو ﺛﻼث ﻣ ﺮ ات، وﻗﻢ ﺑﺈﺟ ﺮ اء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﻌﲇ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺰﻳﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
‫إذا مل ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻗﻢ ﺑﺸﺤﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻟﻴﻜﺘريوين ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن‬
.‫ﺟﺎف وﺑﺎرد‬
‫ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
‫ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺪود. إذا اﺻﺒﺤﺖ اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻗﺼرية ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، ﺗﻜﻮن‬
.‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻻﻓ ﱰ اﴈ. اﺳﺘﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻳﺘﻔﺎوت ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﻇﺮوف‬
.‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ‬
‫ﻻ ميﻜﻦ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ إذا اﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮض ﻏري ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ً ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﰲ‬
.‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ أو أﺟﻬﺰة أﺧﺮى‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌامل‬
(
‫اﻟﺸﺤﻦ ) ر اﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
‫واﺣﺪ ا ً ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻇﻴﻔﺔ »اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬
LED ‫أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ، ﺗﻀﺎء ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ‬
.«‫اﻟﺸﺤﻦ‬
‫(. )ﻻ ميﻜﻦ اﻃﻔﺎء‬
90% ‫ ﻣﻀﺎءة إﱃ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي )أﻛرث ﻣﻦ‬LED ‫ﺗﻈﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ‬
(.‫اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ‬
‫ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻛﺘامل اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي إﱃ اﻛﺘامل اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ‬LED ‫ﻻ ﺗﻀﺎء ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ‬
.‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ً ﻣﻦ اﻛﺘامل اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣ ري ا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﺠﻬﺰة مبﺼﺒﺎح ﺷﺤﻦ، ﻳﻨﻄﻔﺊ اﳌﺼﺒﺎح ﻋﻨﺪ اﻛﺘامل اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو‬
.‫اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي‬
.‫* ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻳﺮﺟﻰ ﻣ ﺮ اﺟﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣ ري ا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
‫درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ. ﻗﺪ ﻻ‬
30 ‫ﻧﻮﴆ ﺑﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﰲ درﺟﺔ ﺣ ﺮ ارة ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑني 01 إﱃ‬
.‫ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﺧﺎرج ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﺤ ﺮ ارة‬
.‫ﻻ داﻋﻲ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ اﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺤﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺳﻮف ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ‬
.‫اﻟﺴﻌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
‫ ﻓﻮر ﺑﺪء اﻟﺸﺤﻦ‬LED ‫ﻋﻨﺪ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ، ﻗﺪ ﻻ ﺗﻀﺎء ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ‬
.ً ‫أو اﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ. ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺪ ﺧﻠ ﻼ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ‬
.‫ﺗﺸري إﱃ اﻟﺴﻌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
LED ‫4 ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ‬
.ً ‫ﺛﻮان ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬
3 ‫ﳌﺪة‬
LED ‫، ﻳﻀﺎء ﻣﺼﺒﺎح‬
(PUSH) ‫ﻋﻨﺪ ﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ‬
‫ﺟﺪول ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ‬
LED ‫ﻣﺆ ﴍ ات‬
‫ واﺧﴬ‬E ‫)ﺑﺮﺗﻘﺎﱄ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻔﺎرغ‬
(‫ﻟﻠﺴﻌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ‬
(‫: ﻏري ﻣﴤء‬
،‫: وﻣﻴﺾ‬
،‫: ﻣﴤء‬
75-100%
50-75%
25-50%
25% ‫أﻗﻞ ﻣﻦ‬
ً ‫أﻗﻞ ﻣﻦ 5 – 01 دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬
.‫* ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ. ﻧﻮﴆ ﺑﺈﻛﺘامل اﻟﺸﺤﻦ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
‫ﺖ‬
M
‫ﺖ‬
‫ض‬
‫ﺐ‬
M
M
M
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ‬
)
‫ﴍ‬

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NP-QM91D