Download  Print this page

Advertisement

Comoreemplazar las bombillas.
Girar el control a la posiciSn 0 (apagado) no elimina la corriente en el circuito de luces.
_
[)(tsptR_'S
(t(t
Y(t(tl//pl_ll_tY]o
COIl
ttll_t
bombilla
de ¢:leclrodomSslk:os
del
mismo
o de inferior
xoh:_je, reCtal)lace
(!1NYOI(!CIOY,
Conecl(_
de ntlevo
(4 refrigerado_:
El aspecto puede variar
Luz del congelador
PRECAUCION:La, bombilla,
podrfan estar calientes.
D(scon(ct(
(l r( ti'ig( radon
I_l bombilla
(st5 ttbi('ada
(n la ])art(
superior
(kl coml)artimi(
nto d(l
('ong( lador
ul int(rior
d( tm ])rot( ctor
i)aru la luz. Puru r( tirm" (l prot( ('to;,
tom(
(l prot(('tor
pot la part(
post( riot
) hal(
hacia tiL( ra ])ar_l lib( rm" he_
1)( st_l-i_ts
ill
l_ ])_H't("
])ost(/'1o1:
R(,t_ (1 protector
h_cia
_l)_!jo ) lu( g(>
hacia
d(lant(
para
lib( rut las i)(stafias
al fi'(nt(
del i)rote('to_:
0
I)(!SptI(_'S
(t(!
Y(!(!I/INI}I1}IYIo
COIl
ttll}t
1)ombilla
(te elecnx)domdsdcos
del
mismo
o d(! inferior
xoh_ti(!, r(!(!ml)lace
(!l
NYO|(!(_|OF.
_
(_()II(!C[(!
(t(!
I111(!\0
(!l
I(!fl'i_(!l'_l_(t()l_
103

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: