Download Print this page

Advertisement

Logitech
®
Wireless Desktop
User's guide
MK700

Advertisement

   Also See for Logitech MK700

   Related Manuals for Logitech MK700

   Summary of Contents for Logitech MK700

 • Page 1

  Logitech ® Wireless Desktop User’s guide MK700...

 • Page 2

  Contents English Setup, Features and troubleshooting, Svenska Installation, Funktioner och felsökning, Dansk Installation, Funktioner og problemløsning, Norsk Konfigurering, Funksjoner og feilsøking, Suomi Käyttöönotto, Toiminnot ja vianmääritys,,...

 • Page 3

  Thank you! Takk! Tak! Kiitos! Tack!

 • Page 4

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Logitech Wireless Desktop User’s guide MK700...

 • Page 5

  Logitech Wireless Desktop MK700 ®...

 • Page 6

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Pull Svenska Dansk TRÆK Norsk TREKK Suomi VEDÄ...

 • Page 7

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Pull Svenska Dansk TRÆK Norsk TREKK Suomi VEDÄ...

 • Page 8

  Tangentbordet och musen är nu klara att ® ™ Asenna Logitechin SetPoint -ohjelmisto ja toimi användas. seuraavasti: ® Ange någon av följande inställningar i Logitech • Ota käyttöön muutamia F-näppäimiä ja mukauta ™ SetPoint -programmet: jopa 14 näppäimistön näppäintä. • Aktivera några av F-tangenterna och anpassa •...

 • Page 9

  User’s Guide Keyboard features: F-key usage User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the key; second, press the F-key you want to use. In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

 • Page 10

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Keyboard features: F-keys and more English...

 • Page 11

  Launches application selected item. switcher* 5. PC sleep mode Zoom in* Places your computer in energy-saving sleep mode. Zoom out* 6. Eject button* ® Windows Opens CD/DVD-ROM drive Gadget* drawer. ® ™ * Logitech SetPoint Software installation is required. English...

 • Page 12

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Keyboard features: Media keys and status icons English...

 • Page 13

  7. LCD Dashboard icon status Battery status indicator (see Battery management for more information) 10. Launches calculator Caps lock on FN on Scroll lock on Num lock on Mute on* ® ™ * Logitech SetPoint Software installation is required. English...

 • Page 14

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Mouse features Precision scrolling Zoom Press scroll wheel to zoom. Use click-to-click mode to navigate lists or slides. Hyper-fast scrolling MicroGear precision scroll wheel Tilt wheel for side-to-side (horizontal) scrolling through spreadsheets or wide documents. The scroll wheel doubles as a middle button.

 • Page 15

  User’s Guide Mouse features One Touch Search™ Back and forward buttons Battery-indicator light Press to navigate back and This light turns red when it’s forward through web pages. time to change the mouse batteries. English...

 • Page 16: Customizing The Keyboard And Mouse

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Customizing the keyboard and mouse ® Mouse and Keyboard Settings icon on the Windows Double-click the desktop to make changes. To customize the keyboard, click the My Keyboard tab. For the mouse, click the My Mouse tab.

 • Page 17

  User’s Guide For either the keyboard or mouse, a series of tabs is shown Choose a tab on the left. F-key Settings. Choose a tab, such as the keyboard A picture of the keyboard is displayed showing F-keys (list 2) to which tasks can be assigned (list 3).

 • Page 18

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Battery management Battery icon Your keyboard has up to three years of battery life, and your mouse has up to 12 months.* Battery sleep mode Did you know that your keyboard and mouse go into sleep...

 • Page 19: Troubleshooting

  User’s Guide Troubleshooting Keyboard and mouse are not working Check the USB connection. Also, try changing USB ports. Move closer? Try moving the keyboard or mouse closer to the receiver. Check battery installation. Also check the battery power of each device. (See Battery management for more information.) Mouse bottom Is the mouse turned on? On the mouse bottom, push...

 • Page 20

  If you have already installed SetPoint on your computer, do the following: Open the Logitech Connect Utility: C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe Follow the on-screen instructions. For additional help, refer to the Customer Support telephone numbers on page 69. Also visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics. English...

 • Page 21

  Användarhandbok Tangentbordsfunktioner: F-tangenter Med de användarvänliga och utökade F-tangenterna kan du enkelt starta program. När du vill använda de utökade funktionerna (gula ikoner) håller du ner -tangenten och trycker sedan på önskad F-tangent. Tips I programinställningarna kan du invertera FN-läget så att du får direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på...

 • Page 22

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tangentbordsfunktioner: F-tangenter med mera Svenska...

 • Page 23

  Visar snabbmeny Startar programväxling* för valt objekt. Zooma in* 5. Viloläge för datorn Försätter datorn i energibesparande viloläge. Zooma ut* 6. Mata ut* ® Windows Öppnar facket till cd/ Gadget* dvd-romenheten. ® ™ * Kräver installation av Logitech SetPoint Svenska...

 • Page 24

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tangentbordsfunktioner: Medietangenter och statusikoner Svenska...

 • Page 25

  Volym + 9. Av/På-brytare för tangentbord 7. Status för lcd-panelikon Batteristatusindikator (Mer information finns i Batterihantering) 10. Öppnar Kalkylatorn Caps lock på FN på Scroll Lock på Num Lock på Ljud av* ® ™ * Kräver installation av Logitech SetPoint Svenska...

 • Page 26

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Musfunktioner Precisionsrullning Zoom Tryck på rullningshjulet för att zooma. Välj precisionsläget när du navigerar i listor och bilder. Blixtsnabb rullning MicroGear-precisionsrullningshjul Använd rullningshjulet för att bläddra i sidled (horisontellt) genom kalkylblad och långa dokument. Hjulet fungerar också...

 • Page 27

  Användarhandbok Musfunktioner One Touch Search™ Framåt-/bakåt-knappar Batteriindikator Lampan lyser Tryck för att bläddra mellan rött när det är dags att byta olika webbsidor. batterier. Svenska...

 • Page 28

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Anpassa tangentbord och mus ® Dubbelklicka på ikonen för mus- och tangentbordsinställningar på Windows skrivbordet för att ändra inställningarna. Om du vill anpassa tangentbordet klickar du på fliken Tangentbord. Om det är musen du vill anpassa klickar du på...

 • Page 29

  Användarhandbok Till vänster visas flera flikar för tangentbordet eller musen. Välj en flik. F-tangentinställningar för Välj en flik, till exempel tangentbordet. En bild visas av de F-tangenter (lista 2) som kan kopplas till olika funktioner (lista 3). Markera den F-tangent du vill anpassa i listan 2.

 • Page 30

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Batterihantering Batteriikon Tangentbordet har en batteritid på upp till tre år och musen har en batteritid på upp till tolv månader.* Viloläge Visste du att både batteriet och tangentbordet försätts i viloläge om du inte använder dem under ett par minuter? Den här funktionen begränsar batteriets användning så...

 • Page 31

  Användarhandbok Felsökning Tangentbordet och musen fungerar inte. Kontrollera USB-anslutningen. Försök med en annan port. Flytta närmare? Flytta tangentbordet eller musen närmare mottagaren. Kontrollera att batterierna är rätt isatta. Kontrollera enheternas batteristyrka. (Se Batterihantering för vidare information.) Musens undersida Är musen påslagen? Tryck på Power-knappen under musen för att slå...

 • Page 32

  Om SetPoint redan är installerat på datorn: 1. Öppna Logitech Connect Utility: C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Connect.exe 2. Följ anvisningarna på skärmen. Du kan även ta kontakt med kundsupportavdelningen. Telefonnummer finns på sidan 69. Se även www.logitech.com/comfort för vidare information om produkten samt ergonomiska råd och tips. Svenska...

 • Page 33

  Brugervejledning Tastaturfunktioner: Brug af F-taster Du kan nemt starte programmer med F-tasternes alternative funktioner. Når du vil bruge en af de alternative funktioner (gule ikoner), skal du holde -tasten nede og trykke på den pågældende F-tast. I softwaren kan du bytte om på FN-tasternes funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på...

 • Page 34

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tastaturfunktioner: F-taster med mere Dansk...

 • Page 35

  4. Kontekstmenu Viser kontekstmenuen for det Starter programskifteren* valgte element. Zoom ind* 5. Dvaletilstand Sætter computeren i en strømbesparende Zoom ud* slumretilstand. ® 6. Skub ud* Windows Gadget* Åbner cd/dvd-drevet. ® ™ * Kræver at Logitech SetPoint -softwaren er installeret. Dansk...

 • Page 36

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tastaturfunktioner: Medieknapper og statusikoner Dansk...

 • Page 37

  Skru op 9. Afbryderknap på tastaturet 7. Displayets statusikoner Batteristatusindikator (flere oplysninger under Strømstyring.) 10. Starter lommeregneren Caps Lock aktiveret FN-tast aktiveret Scroll Lock aktiveret Num Lock aktiveret Lyd deaktiveret* ® ™ * Kræver at Logitech SetPoint -softwaren er installeret. Dansk...

 • Page 38

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Musens funktioner Trinvis scrollefunktion Zoom Du aktiverer zoom- funktionen ved at trykke Den trinvise scrollefunktion er bedre på scrollehjulet. egnet til at gennemse lister og skifte mellem lysbilleder. Lynhurtig scrollefunktion Præcisionshjul fra MicroGear Hvis du vipper hjulet til siden, kan du scrolle fra side til side (vandret) i regneark og andre brede dokumenter.

 • Page 39

  Brugervejledning Musens funktioner One Touch Search™ Frem- og tilbage-knapper Batteriindikator Lyser rødt Tryk på dem for at skifte når det er på tide at skifte mellem websider. batteriet. Dansk...

 • Page 40

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tilpasning af tastaturet og musen ® Muse- og tastaturindstillinger på skrivebordet i Windows Dobbeltklik på ikonet Hvis du vil tilpasse tastaturet, skal du klikke på fanen Tastatur. Hvis du vil tilpasse musen, skal du klikke på fanen Mus.

 • Page 41

  Brugervejledning Uanset om du vælger tastaturet eller musen, vises en række Vælg en fane faner til venstre. Indstillinger for F-taster. Vælg en fane, fx tastaturets Der vises et billede af tastaturet med de F-taster (liste 2) der kan tildeles funktioner (liste 3). Vælg den F-tast hvis funktion du vil ændre, i listen 2.

 • Page 42

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Strømstyring Batteriikon Tastaturets batteri holder i op til tre år, og musens holder i op til 12 måneder.* Dvaletilstand for batteriet Vidste du at både tastaturet og musen kan gå i dvaletilstand når de ikke er blevet brugt i fem minutter? Denne funktion sparer på...

 • Page 43

  Brugervejledning Problemløsning Tastaturet og musen virker ikke Kontroller USB-forbindelsen. Prøv at sætte stikket i en anden USB-port. Ryk dem tættere på hinanden Prøv at flytte tastaturet og/eller musen tættere på modtageren. Kontroller at batterierne sidder rigtigt. Kontroller begge enheders batteristatus. (Du kan finde flere oplysninger under Strømstyring).

 • Page 44

  Connect.exe 2. Følg anvisningerne på skærmen Du kan få yderligere hjælp ved at ringe til kundesupporten – telefonnummeret finder du på side 69. Du kan også besøge www.logitech.com/comfort hvis du vil vide mere om arbejdsfysiologi og hvordan produktet bruges. Dansk...

 • Page 45

  Brukerveiledning Tastaturfunksjoner: Bruke F-taster Med de brukervennlige, utvidete F-tastene kan du enkelt starte programmer. Hvis du vil bruke ekstrafunksjonene (gule ikoner), holder du inne -tasten og trykker på den F-tasten du vil bruke. Tips Du kan bytte FN-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrafunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å...

 • Page 46

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tastaturfunksjoner: F-taster og mere til Norsk...

 • Page 47

  4. Hurtigmeny Viser hurtigmeny for valgt Åpner programveksling* element. Zoom inn* 5. Setter pc-en i hvilemodus Setter datamaskinen i energibesparende hvilemodus. Zoom ut* ® 6. Løs ut-knapp* Windows Miniprogram* Åpner cd-/dvd-rom-stasjonen. ® ™ * Krever installering av programvaren Logitech SetPoint Norsk...

 • Page 48

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tastaturfunksjoner: Medietaster og statusikoner Norsk...

 • Page 49

  9. Bryter for å slå tastaturet av og på 7. Ikonstatus på tastaturskjermen Batterilampe (se Om batterier for mer informasjon.) 10. Åpner kalkulatoren Caps Lock aktivert FN på Scroll Lock aktivert Num Lock aktivert Lyd av* ® ™ *Krever installering av programvaren Logitech SetPoint Norsk...

 • Page 50

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Musefunksjoner Presisjonsrulling Zoom Trykk på rullehjulet for å zoome. Bruk trinnvis rulling når du arbeider med lister og bildesamlinger. Lynrask rulling MicroGear presisjonsrullehjul Vipp på hjulet for å rulle sidelengs i regneark eller brede dokumenter. Rullehjulet fungerer også som midtknapp.

 • Page 51

  Brukerveiledning Musefunksjoner One Touch Search™ Fram- og tilbakeknapper Batterilampe Lyser rødt Brukes til å navigere forover når du må bytte batteriene og bakover mellom nettsider. til musen. Norsk...

 • Page 52

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Tilpasse tastaturet og musen ® Innstillinger for mus og tastatur på skrivebordet i Windows Dobbeltklikk på ikonet hvis du vil endre innstillinger. Klikk på kategorien Tastatur for å tilpasse tastaturet. Klikk på kategorien Mus for å gjøre det same for musen.

 • Page 53

  Brukerveiledning En rekke kategorier vises til venstre, for enten tastaturet Velg en kategori eller musen. F-tastinnstillinger for Velg en kategori, for eksempel tastaturet. Nå skal det vises et bilde av tastaturet med en oversikt over de F-tastene (liste 2) som kan tilordnes ulike handlinger (liste 3).

 • Page 54

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Om batterier Batteriikon Tastaturbatteriet kan vare i opptil tre år, og musebatteriet i opptil 12 måneder.* Hvilemodus Visste du at både tastaturet og musen går i hvilemodus når de står ubrukte en stund? Denne funksjonen gjør at de ikke bruker opp batteriet så...

 • Page 55

  Brukerveiledning Feilsøking Tastaturet og musen virker ikke Kontroller usb-tilkoplingen. Prøv også å bytte usb-port. Avstandsproblem? Prøv å flytte tastaturet eller musen nærmere mottakeren. Kontroller at batteriene er satt på plass riktig. Du bør også kontrollere batterinivået for hver enhet. (Se Om batterier for mer informasjon.) Undersiden av musen Er musen slått på? Trykk på...

 • Page 56

  1. Åpne Logitechs tilkoplingsverktøy: C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\Connect.exe 2. Følg instruksjonene på skjermen Hvis du trenger mer hjelp, finner du telefonnumre til kundestøtte på side 69. Du kan også gå til www.logitech.com/comfort hvis du vil vite mer om ergonomisk riktig bruk av produktene. Norsk...

 • Page 57

  Käyttöopas Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimen käyttö Voit käynnistää sovellukset helposti käyttäjäystävällisten F-näppäinten avulla. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (keltaiset kuvakkeet), pidä ensin -näppäintä painettuna ja paina tämän jälkeen F-näppäintä. Vihje Voit vaihtaa FN-tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan, ilman että sinun tarvitsee painaa FN-näppäintä. Paina tämän jälkeen Pidä...

 • Page 58

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimet ja muut ominaisuudet Suomi...

 • Page 59

  Käynnistää Käynnistää pikaviestisovelluksen* taulukkolaskentasovelluksen* 2. Toimintonäppäimet 4. Pikavalikko Näyttää valitun kohteen Käynnistää sovelluksen kontekstivalikon. vaihtimen* Lähennä* 5. PC:n lepotila Asettaa tietokoneen energiaa säästävään lepotilaan. Loitonna* ® 6. Poistopainike* Windows Pienoisohjelma* Avaa CD/DVD-ROM-aseman. ® ™ *Logitech SetPoint .Vaaditaan ohjelmiston asennus. Suomi...

 • Page 60

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Näppäimistön ominaisuudet: Media-näppäimet ja tilan kuvakkeet Suomi...

 • Page 61

  Äänenvoimakkuuden lisäys 9. Näppäimistön off/on-kytkin 7. Kojelaudan merkkivalon kuvakkeen tila Paristojen tilamerkkivalo (saat lisätietoja Paristojen hallinta -kohdasta) 10. Käynnistää laskimen Caps Lock päällä FN päällä Scroll Lock päällä Num Lock päällä Mykistys päällä* ® ™ *Logitech SetPoint .Vaaditaan ohjelmiston asennus. Suomi...

 • Page 62

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Hiiren ominaisuudet Täsmällinen vieritys Zoomaus Zoomaa painamalla Vieritys tapahtuu napsautus vierityspyörää. napsautukselta. Tämä vieritystapa soveltuu esimerkiksi luetteloiden tai diojen selaamiseen. Pikavieritys Täsmällisyyttä lisäävä MicroGear-vierityspyörä Voit selata laskentataulukoita ja leveitä asiakirjoja sivuttain kallistamalla vierityspyörää vaakasuunnassa. Vierityspyörä...

 • Page 63

  Käyttöopas Hiiren ominaisuudet One Touch Search™ Edellinen- ja Seuraava- Pariston tilamerkkivalo painikkeet Siirry web- Tämä valo muuttuu sivuilla eteen- ja taaksepäin punaiseksi, kun paristot on painikkeiden avulla. vaihdettava. Suomi...

 • Page 64

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Näppäimistön ja hiiren toimintojen mukauttaminen Hiiren ja näppäimistön asetukset -kuvaketta Voit tehdä muutoksia kaksoisnapsauttamalla ® Windowsin työpöydällä Voit mukauttaa näppäimistön asetuksia napsauttamalla Oma näppäimistö -välilehteä. Hiiren kohdalla napsauta Oma hiiri -välilehteä. Mukauta näppäimistöä Mukauta hiirtä napsauttamalla...

 • Page 65

  Käyttöopas Sekä näppäimistölle että hiirelle näkyy useita välilehtiä Valitse välilehti vasemmalla. F-näppäinten Valitse välilehti, esimerkiksi näppäimistön asetukset. Näyttöön tulevassa näppäimistön kuvassa näkyvät F-näppäimet (luettelo 2), joille voidaan määrittää tehtäviä (luettelo 3). 2. Valitse F-näppäin -luettelossa F-näppäin, Korosta joka määritetään tehtävään. Korosta 3.

 • Page 66

  Logitech Wireless Desktop MK700 ® Paristojen käyttö Paristokuvake Näppäimistön paristojen käyttöikä voi olla jopa kolme vuotta. Hiiren paristojen käyttöikä voi olla jopa 12 kuukautta.* Paristojen lepotila Näppäimistö ja hiiri siirtyvät lepotilaan, jos niitä ei käytetä muutaman minuuttiin. Voit rajoittaa paristojen käyttöä tämän ominaisuuden avulla.

 • Page 67

  Käyttöopas Vianetsintä Näppäimistö ja hiiri eivät toimi Tarkista USB-liitäntä. Kokeile myös eri USB-porttia. Siirry lähemmäksi Yritä siirtää näppäimistöä tai hiirtä lähemmäksi vastaanotinta. Tarkista, että paristot on asennettu oikein. Tarkista myös kaikkien laitteiden paristojen jännite. (Katso lisätietoja kohdasta Paristojen hallinta.) Hiiren pohja Onko hiiri päällä? Kytke virta hiireen painamalla hiiren pohjassa olevaa virtapainiketta.

 • Page 68

  Muodosta langaton yhteys uudelleen Lataa Logitech Connect Utility -ohjelmisto: http://www.logitech.com/connect_utility Vinkki: Jos tietokoneelle on jo asennettu SetPoint-ohjelmisto: 1. Avaa Logitech Connect Utility -yhteysapuohjelma: C:\Program Files\Logitech\ SetPoint\Connect.exe 2. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Saat lisätietoja soittamalla asiakastukinumeroon. Numerot löytyvät sivulta 69. Saat lisätietoja tuotteen käytöstä...

 • Page 72

  © 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: