Download Print this page

Advertisement

Logitech
®
Wireless Desktop
User's guide
MK300
620-001674 EMEA Med Rook.indd 1
18.2.2009 13:00:22

Advertisement

   Also See for Logitech MK300

   Related Manuals for Logitech MK300

   Summary of Contents for Logitech MK300

 • Page 1

  Logitech ® Wireless Desktop User’s guide MK300 620-001674 EMEA Med Rook.indd 1 18.2.2009 13:00:22...

 • Page 2

  620-001674 EMEA Med Rook.indd 2 18.2.2009 13:00:22...

 • Page 3

  Features and troubleshooting, 10 Svenska Installation, 6 Funktioner och felsökning, 22 Dansk Installation, 6 Funktioner og problemløsning, 34 Norsk Konfigurering, 6 Funksjoner og feilsøking, 46 Suomi Käyttöönotto, 6 Toiminnot ja vianmääritys, 60 www.logitech.com/support , 70 620-001674 EMEA Med Rook.indd 3 18.2.2009 13:00:23...

 • Page 4: Thank You

  Thank you! Takk! Tak! Kiitos! Tack! 620-001674 EMEA Med Rook.indd 4 18.2.2009 13:00:23...

 • Page 5

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 www.logitech.com Logitech ® User’s guide Wireless Desktop MK300 620-001674 EMEA Med Rook.indd 5 18.2.2009 13:00:25...

 • Page 6

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 620-001674 EMEA Med Rook.indd 6 18.2.2009 13:00:25...

 • Page 7

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 620-001674 EMEA Med Rook.indd 7 18.2.2009 13:00:28...

 • Page 8

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Pull Svenska Dansk TRÆK Norsk TREKK Suomi VEDÄ 620-001674 EMEA Med Rook.indd 8 18.2.2009 13:00:29...

 • Page 9

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Pull Svenska Dansk TRÆK Norsk TREKK Suomi VEDÄ 620-001674 EMEA Med Rook.indd 9 18.2.2009 13:00:30...

 • Page 10

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Keyboard features: hot keys To enjoy all the features of your keyboard or to customize it to suit your needs, please install the Logitech ® SetPoint ™ Software that comes with your product. Logitech application...

 • Page 11

  User’s Guide Keyboard features: hot keys English 620-001674 EMEA Med Rook.indd 11 18.2.2009 13:00:31...

 • Page 12

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Keyboard features: F-keys To enjoy all the features of your keyboard or to customize it to suit your needs, please install the Logitech ® SetPoint ™ Software that comes with your product. User-friendly enhanced F-keys let you easily launch applications or control your music.

 • Page 13

  User’s Guide Keyboard features: F-keys Favorites zone key (for use with F-keys) +F5 to F8 program your favorite application, folder, or web site with Productivity zone a long, simultaneous press of and the corresponding F5, F6, F7, +F1 Launches document application or F8 key (just like the presets of a car +F2 Launches spreadsheet application radio).

 • Page 14

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Keyboard features: F-keys Internet zone Miscellaneous +F9 Save file + Print Screen: Contextual menu +F10 Undo last operation +Pause/Break: Scroll lock +F11 Redo last operation +Battery status check: PC sleep mode +F12 Opens/closes CD-DVD tray English 620-001674 EMEA Med Rook.indd 14...

 • Page 15

  User’s Guide Mouse features: buttons and scrolling Left click Right click Scroll wheel – Use SetPoint software to set your preferred speed and acceleration. (See Customizing the keyboard and mouse.) Battery-indicator light – The LED glows green for 10 seconds when the mouse is powered on. The LED blinks red when battery level drops below 10%.

 • Page 16: Customizing The Keyboard And Mouse

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Customizing the keyboard and mouse ® Mouse and Keyboard Settings icon on the Windows Double-click the desktop to make changes. To customize the keyboard, click the My Keyboard tab. For the mouse, click the My Mouse tab.

 • Page 17

  User’s Guide For either the keyboard or mouse, a series of tabs is shown Choose a tab on the left. Choose a tab, such as the keyboard F-key Settings. A picture of the keyboard is displayed showing F-keys (list 2) to which tasks can be assigned (list 3).

 • Page 18

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Customize the mouse using this tab My Mouse tab For more information about customizing your keyboard and mouse, please refer to the help system. English 620-001674 EMEA Med Rook.indd 18 18.2.2009 13:00:35...

 • Page 19

  User’s Guide Battery management Your keyboard has up to 15 months of battery life, and your mouse has up to 8 months. (Note that the mouse can work with only one battery, but with significantly reduced battery life.)* Battery sleep mode Did you know that both your keyboard and mouse go into sleep mode after you stop using them for a few minutes? This feature helps limit battery usage.

 • Page 20: Troubleshooting

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Troubleshooting Keyboard and mouse are not working Check the cable connection. Also, try changing USB ports. Move closer? Try moving the keyboard or mouse closer to the receiver. Relocate the receiver. Place the receiver away from electrical devices and avoid metallic surfaces.

 • Page 21

  The mouse LED (top case) should blink. Connect mouse For additional help, refer to the Customer Sup- port telephone numbers on page 70. Also visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics. Connect keyboard English 620-001674 EMEA Med Rook.indd 21...

 • Page 22

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tangentbordsfunktioner: snabbknappar Om du vill dra nytta av tangentbordets samtliga funktioner eller anpassa dem efter dina behov installerar du Logitech ® -programvaran SetPoint ™ (som följer med produkten). Logitechs Volymzon programväxlare a. Ljud av b. Volym –...

 • Page 23

  Användarhandbok Tangentbordsfunktioner: snabbknappar Svenska 620-001674 EMEA Med Rook.indd 23 18.2.2009 13:00:40...

 • Page 24

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tangentbordsfunktioner: F-tangenter Om du vill dra nytta av tangentbordets samtliga funktioner eller anpassa dem efter dina behov installerar du Logitech ® -programvaran SetPoint ™ (som följer med produkten). Med de användarvänliga utökade F-tangenterna kan du enkelt öppna program eller styra dina musikfiler.

 • Page 25

  Användarhandbok Tangentbordsfunktioner: F-tangenter Favoritzon tangent (används med F-tangenterna) +F5- till F8-tangenterna kan programmeras så att ditt Produktivitetszon favoritprogram, mapp eller webbplats öppnas. Tryck samtidigt på +F1 Öppnar dokumentprogram motsvarande F-tangent (F5, F6, F7 +F2 Öppnar kalkylprogram eller F8), precis som när du väljer kanal på...

 • Page 26

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tangentbordsfunktioner: F-tangenter Internetzon Diverse +F9 Spara fil + Print Screen: Snabbmeny +F10 Ångra den senaste åtgärden +Pause/Break: Scroll Lock +F11 Gör om den senaste åtgärden + Kontroll av batteristatus: Försätter datorn i viloläge +F12 Öppna och stänger cd-dvd-luckan Svenska 620-001674 EMEA Med Rook.indd 26...

 • Page 27

  Användarhandbok Musfunktioner: knappar och rullning Vänsterklicka Högerklicka Rullningshjul – Använd SetPoint-programvaran för att ställa in önskad acceleration. (Se Anpassa tangentbord och mus.) Batteriindikator – Lysdioden lyser grön i 10 sekunder när musen slås på. Lampan börjar blinka rött när batterinivån är lägre än 10%. På/Av-brytare –...

 • Page 28

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Anpassa tangentbord och mus mus- och tangentbordsinställningar Dubbelklicka på ikonen för på skrivbordet . Om du vill anpassa tangentbordet klickar du på fliken Tangentbord. Om det är musen du vill anpassa klickar du på fliken Mus.

 • Page 29

  Användarhandbok Till vänster visas flera flikar för antingen tangentbordet Välj en flik. eller musen. Välj en flik, till exempel F-tangentinställningar för tangentbordet. En bild visas av de F-tangenter (lista 2) som kan kopplas till olika funktioner (lista 3). Markera den F-tangent du vill anpassa i listan 2.

 • Page 30

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Från den här fliken kan du anpassa musen Fliken Mus Mer information om hur du anpassar tangentbordet och musen finns i hjälpen. Svenska 620-001674 EMEA Med Rook.indd 30 18.2.2009 13:00:43...

 • Page 31

  Användarhandbok Batterihantering Tangentbordet har en batteritid på 15 månader och musen har en batteritid på upp till 8 månader. (Obs! Musen kan fungera med endast ett batteri, men batteritiden minskas betydligt.)* Viloläge Visste du att både batteriet och tangentbordet försätts i viloläge om du inte använder dem under ett par minuter? På...

 • Page 32

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Felsökning Tangentbordet och musen fungerar inte. Kontrollera att alla kablar har kopplats in korrekt. Försök med en annan port. Flytta närmare? Flytta tangentbordet eller musen närmare mottagaren. Prova att flytta mottagaren. Placera mottagaren på säkert avstånd från annan elektrisk utrustning och undvik metallytor.

 • Page 33

  Ansluta musen ovansida bör då blinka. Du kan även ta kontakt med kundsupportavdelningen. Telefonnummer finns på sidan 70. Se även www.logitech.com/comfort för vidare information om produkten samt ergono- miska råd och tips. Ansluta tangentbordet Svenska 620-001674 EMEA Med Rook.indd 33...

 • Page 34

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tastaturfunktioner: genvejsknapper Hvis du vil have fuldt udbytte af alle tastaturets funktioner og kunne tilpasse dets funktioner som du vil, skal du installere den medfølgende Logitech ® SetPoint ™ -software. Logitechs Lydstyrkezone programskifter a. Slå lyden fra b.

 • Page 35

  Brugervejledning Tastaturfunktioner: genvejsknapper Dansk 620-001674 EMEA Med Rook.indd 35 18.2.2009 13:00:48...

 • Page 36

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tastaturfunktioner: F-taster Hvis du vil have fuldt udbytte af alle tastaturets funktioner og kunne tilpasse dets funktioner som du vil, skal du installere den medfølgende Logitech ® SetPoint -software. ™ Med F-tasternes alternative funktioner kan du nemt starte programmer og styre musikafspilningen.

 • Page 37

  Brugervejledning Tastaturfunktioner: F-taster tast (bruges sammen med F-taster) Foretrukne-zone +F5 til F8 kan programmeres til at åbne et program, en mappe eller en Kontorzone webside når du samtidig trykker på +F1 Åbner tekstbehandlingsprogram og F5, F6, F7 eller F8 (ligesom knapperne på...

 • Page 38

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tastaturfunktioner: F-taster Internetzone Diverse +F9 Gem filen + Print Screen: Genvejsmenu +F10 Fortryd sidste handling +Pause/Break: Scroll lock +F11 Gentag sidste handling +Kontrol af batteristatus: +F12 Skubber cd/dvd ud/ind Dvaletilstand Dansk 620-001674 EMEA Med Rook.indd 38...

 • Page 39

  Brugervejledning Musens funktioner: knapper og scrolning Venstreklik Højreklik Scrollehjul – brug SetPoint-softwaren til at indstille markørhastigheden og accelerationen. (Der er flere oplysninger under Tilpasning af tastaturet og musen). Batteriindikator – lampen lyser grønt i 10 sekunder når musen tændes. Når batteriniveauet er lavere end 10%, blinker den rødt.

 • Page 40

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tilpasning af tastaturet og musen ® Muse- og tastaturindstillinger Dobbeltklik på ikonet på skrivebordet i Windows Hvis du vil tilpasse tastaturet, skal du klikke på fanen Tastatur. Hvis du vil tilpasse musen, skal du klikke på fanen Mus.

 • Page 41

  Brugervejledning Uanset om du vælger tastaturet eller musen, vises en række Vælg en fane faner til venstre. Vælg en fane, fx tastaturets Indstillinger for F-taster. Der vises et billede af tastaturet med de F-taster (liste 2) der kan tildeles funktioner (liste 3). Vælg den F-tast hvis funktion du vil ændre, i listen 2.

 • Page 42

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Du kan indstille musens funktioner under denne fane Fanen Mus Der er flere oplysninger om tilpasning af tastaturet og musen i den elektroniske hjælp. Dansk 620-001674 EMEA Med Rook.indd 42 18.2.2009 13:00:52...

 • Page 43

  Brugervejledning Strømstyring Batterilevetid er op til 15 måneder for tastaturet og op til 8 måneder for musen. (Vær opmærksom på at musen også virker med kun ét batteri, men med drastisk nedsat batterilevetid).* Dvaletilstand for batteriet Vidste du at både tastaturet og musen kan gå i dvaletilstand når de ikke er blevet brugt i fem minutter? Denne funktion sparer på...

 • Page 44

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Problemløsning Tastaturet og musen virker ikke Kontroller at alle stik sidder ordentligt. Prøv at sætte den i en anden USB-port. Ryk dem tættere på hinanden Prøv at flytte tastaturet og/eller musen tættere på modtageren. Flyt modtageren. Anbring modtageren, så den ikke er for tæt på andre elektriske apparater, og stil den ikke på...

 • Page 45

  (på oversiden) burde blinke. Du kan få yderligere hjælp ved at ringe til kundesupporten – telefonnummeret finder du på side 70. Du kan også besøge www.logitech.com/comfort hvis du vil vide mere om hvordan produktet bruges, Tilslut tastaturet og om arbejdsfysiologi.

 • Page 46

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tastaturfunksjoner: hurtigknapper Hvis du ønsker tilgang til alle funksjonene til tastaturet, eller hvis du vil tilpasse det dine egne behov, må du installere den medfølgende Logitech ® SetPoint ™ -programvaren. Logitech hurtigveksler Volumkontroller a. Slå av lyden Internett-sone b.

 • Page 47

  Brukerveiledning Tastaturfunksjoner: hurtigknapper Norsk 620-001674 EMEA Med Rook.indd 47 18.2.2009 13:00:56...

 • Page 48

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tastaturfunksjoner: F-taster Hvis du ønsker tilgang til alle funksjonene til tastaturet, eller hvis du vil tilpasse det dine egne behov, må du installere den medfølgende Logitech ® SetPoint -programvaren. ™ De brukervennlige F-tastene gjør det enkelt å starte programmer eller kontrollere musikkavspilling.

 • Page 49

  Brukerveiledning Tastaturfunksjoner: F-taster Favorittsone tast (til bruk med F-taster) +F5 til F8 velg de programmene, mappene eller nettsidene du liker Produktivitetssone og F5, best ved å holde inne F6, F7 eller F8 (akkurat som når du +F1 Åpner tekstbehandler programmerer forhåndsinnstilte kanaler +F2 Åpner regneark på...

 • Page 50

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tastaturfunksjoner: F-taster Internett-sone Diverse +F9 Lagrer fil +Print Screen: Kontekstsensitiv meny +F10 Angrer den forrige handlingen du +Pause/Break: Rullelås utførte +Batteriknappen: +F11 Repeterer den forrige handlingen Setter pc-en i hvilemodus du utførte +F12 Åpner/lukker CD/DVD-stasjon Norsk 620-001674 EMEA Med Rook.indd 50...

 • Page 51

  Brukerveiledning Musefunksjoner: knapper og rulling Venstre museknapp Høyre museknapp Rullehjul – Bruk SetPoint-programvaren til å angi ønsket hastighet og akselerasjon. (Se Tilpasse tastaturet og musen.) Batterilampe – Lampen lyser grønt i 10 sekunder når musen slås på. Når lampen blinker rødt, betyr det at batterinivået er under 10%.

 • Page 52

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Tilpasse tastaturet og musen Innstillinger for mus og tastatur Dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet hvis du vil endre innstillinger. Klikk på kategorien Tastatur for å tilpasse tastaturet. Klikk på kategorien Mus for å gjøre det same for musen.

 • Page 53

  Brukerveiledning En rekke kategorier vises til venstre, for enten tastaturet Velg en kategori eller musen. Velg en kategori, for eksempel F-tastinnstillinger for tastaturet. Nå skal det vises et bilde av tastaturet med en oversikt over de F-tastene (liste 2) som kan tilordnes ulike handlinger (liste 3).

 • Page 54

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Du kan tilpasse musen i denne kategorien Kategorien Mus Du kan finne ut mer om å tilpasse tastaturet og musen i hjelpefilen. Norsk 620-001674 EMEA Med Rook.indd 54 18.2.2009 13:01:00...

 • Page 55

  Brukerveiledning Om batterier Tastaturbatteriet kan vare opptil 15 måneder, og batteriet i musen opptil 8 måneder. (Merk at musen kan fungere med bare ett batteri, men da med mye kortere batterilevetid.)* Hvilemodus Visste du at både tastaturet og musen går i hvilemodus når de står ubrukte en stund? Slik spares batteriet.

 • Page 56

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Feilsøking Tastaturet og musen virker ikke Kontroller at alle ledningene er riktig tilkoplet. Prøv også å bytte usb-port. Avstandsproblem? Prøv å flytte tastaturet eller musen nærmere mottakeren. Flytt mottakeren. Ikke la mottakeren komme i kontakt med elektrisk utstyr, og unngå...

 • Page 57

  Kople til musen Hvis du trenger mer hjelp, finner du telefonnumre til kundestøtte på side 70. Du kan også gå til www.logitech.com/comfort hvis du vil vite mer om ergonomisk riktig bruk av produktene. Kople til tastaturet Norsk 620-001674 EMEA Med Rook.indd 57...

 • Page 58

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Näppäimistön ominaisuudet: pikanäppäimet Asenna tuotteen mukana tuleva Logitech SetPoint -ohjelmisto. Voit käyttää ® ™ sen avulla kaikkia näppäimistön toimintoja ja mukauttaa näppäimistöä. Logitech- Äänenvoimakkuus sovelluksenvaihdin a. Mykistys b. Äänenvoimakkuuden pienentäminen Internet-näppäimet c. Äänenvoimakkuuden lisääminen a. Sähköpostisovellus b.

 • Page 59

  Käyttöopas Näppäimistön ominaisuudet: pikanäppäimet Suomi 620-001674 EMEA Med Rook.indd 59 18.2.2009 13:01:05...

 • Page 60

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimet Asenna tuotteen mukana tuleva Logitech SetPoint -ohjelmisto. Voit käyttää ® ™ sen avulla kaikkia näppäimistön toimintoja ja mukauttaa näppäimistöä. Voit helposti käynnistää sovelluksia ja ohjata musiikkia käyttäjäystävällisillä F-näppäimillä. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (harmaat kuvakkeet), paina näppäintä...

 • Page 61

  Käyttöopas Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimet Suosikit -näppäin (käytetään F-näppäinten kanssa) + F5-F8 ohjelmoi F-näppäimelle suosikkisovelluksen-, kansion- tai www- Tuottavuus -näppäimen ja vastaavan F5-, sivun F6-, F7-tai F8-näppäimen jatkuvalla + F1 käynnistää asiakirjasovelluksen yhteispainalluksella (autoradion + F2 käynnistää ohjelmoitujen kanavien tavoin). taulukkolaskentaohjelman + F3 käynnistää...

 • Page 62

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimet Internet-näppäimet Muut + F9 tallentaa tiedoston + Print Screen: kontekstivalikko + F10 kumoaa edellisen toimenpiteen + Pause/Break: vierityksen lukitus + F11 suorittaa uudelleen edellisen + paristojen tilan tarkistus: toimenpiteen PC:n lepotila: + F12 avaa/sulkee CD-DVD-aseman Suomi 620-001674 EMEA Med Rook.indd 62...

 • Page 63

  Käyttöopas Hiiren ominaisuudet: painikkeet ja vieritys Napsautus ykköspainikkeella Napsautus kakkospainikkeella Vierityspyörä – nopeus ja kiihdytys voidaan määrittää SetPoint-ohjelmistolla. (Katso lisätietoja kohdasta Näppäimistön ja hiiren toimintojen mukauttaminen.) Paristojen merkkivalo – merkkivalo palaa vihreänä kymmenen sekunnin ajan, kun hiiri kytketään päälle. Kun paristojännite laskee alle 10 prosenttiin, merkkivalo vilkkuu punaisena. Virtakytkin –...

 • Page 64

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Näppäimistön ja hiiren toimintojen mukauttaminen Hiiren ja näppäimistön asetukset Voit tehdä muutoksia kaksoisnapsauttamalla ® -kuvaketta Windowsin työpöydässä . Voit mukauttaa näppäimistön asetuksia napsauttamalla Oma näppäimistö -välilehteä. Hiiren kohdalla napsauta Oma hiiri -välilehteä. Mukauta näppäimistöä Mukauta hiirtä napsauttamalla...

 • Page 65

  Käyttöopas Sekä näppäimistölle että hiirelle näkyy useita välilehtiä Valitse välilehti vasemmalla. Valitse välilehti, esimerkiksi näppäimistön F-näppäinten asetukset. Näyttöön tulevassa näppäimistön kuvassa näkyvät F-näppäimet (luettelo 2), joille voidaan määrittää tehtäviä (luettelo 3). 2. Valitse F-näppäin -luettelossa F-näppäin , Korosta joka määritetään tehtävään. 3.

 • Page 66

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Mukauta hiiren asetuksia tässä välilehdessä Oma hiiri -välilehti Ohjelmiston ohjeessa on lisää tietoa näppäimistön ja hiiren asetuksien mukauttamisesta. Suomi 620-001674 EMEA Med Rook.indd 66 18.2.2009 13:01:10...

 • Page 67

  Käyttöopas Paristojen käyttö Näppäimistön paristojen käyttöikä on 15 kuukautta. Hiiren paristojen käyttöikä on kahdeksan kuukautta. (Huomaa että hiiri toimii myös vain yhdellä paristolla. Tällöin pariston käyttöikä on kuitenkin huomattavasti lyhyempi.)* Paristojen lepotila Näppäimistö ja hiiri siirtyvät lepotilaan, jos niitä ei käytetä muutaman minuuttiin. Tällä...

 • Page 68

  Logitech ® Wireless Desktop MK300 Vianhaku Näppäimistö ja hiiri eivät toimi Tarkista, että johdot on liitetty oikein. Kokeile myös eri USB-porttia. Siirry lähemmäksi Yritä siirtää näppäimistöä tai hiirtä lähemmäksi vastaanotinta. Vaihda vastaanottimen paikkaa. Aseta vastaanotin kauas sähkölaitteista ja vältä metallipintoja.

 • Page 69

  (puolen sekunnin ajan). Hiiren merkkivalon Yhdistä hiiri (päällyspuolella) pitäisi vilkkua tämän jälkeen. Saat lisätietoja soittamalla asiakastukinumeroon. Numerot löytyvät sivulta 70. Saat lisätietoja tuotteen käytöstä ja ergonomias- ta myös osoitteesta www.logitech.com/comfort. Yhdistä näppäimistö Suomi 620-001674 EMEA Med Rook.indd 69 18.2.2009 13:01:13...

 • Page 70

  +353-(0)1 524 50 80 00800 44 882 5862 00800 441 17 19 620-001674 EMEA Med Rook.indd 70 18.2.2009 13:01:14...

 • Page 71

  620-001674 EMEA Med Rook.indd 71 18.2.2009 13:01:14...

 • Page 72

  © 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: