Download Print this page

Electrolux Pro Z951 User Manual page 3

Electrolux vacuum cleaner user manual
Hide thumbs

Advertisement

Manual Z950/955 10

5


SE
Byte av dammpåse
BILD 4:
Avlägsna slangen genom att vrida den motsols
Lyft ur den fulla dammpåsen och förslut öppningen
med den i brickan inbyggda tätningen
Sätt i en ny dammpåse och kontrollera filtret
Om luftfiltret behöver rengöras
BILD 5:
Lossa filterhållaren från locket, tag ut filtret som sitter
i locket och rengör det i ljummet rinnande vatten. Låt
sedan filtret torka. Se till att filterhållaren är rättvänd vid
återmonteringen.
Akutfilter/Motorfilter
BILD 6:
Filtret skyddar motorn om påsen av någon anledning
gått sönder. Om påsen gått sönder och/eller filtret satts
igen måste detta omedelbart rengöras. Ta ut filtret och
rengör det i ljummet rinnande vatten. Använd aldrig
dammsugaren utan att detta filter finns på plats.
OBS! Filtren måste vara absolut torra innan de sätts
tillbaka. Är filtren på något sätt skadade måste de
bytas. Använd aldrig dammsugaren utan filtren.
BILD 7: HEPA-filter finns som extra tillbehör. Vid
användning av HEPA-filter byts det ut mot luftfiltret som
sitter i locket.
OBS! Dammsugaren är försedd med ett
överhettningsskydd. Om det löser ut, stäng av
maskinen och dra ur sladden. Se vidare felsökning.
GB
Exchanging the dust bag
IMAGE 4:
Remove the tube by turning it counter clockwise
Remove the full dust bag and seal the opening with
the built in seal on the plate
Insert a new dust bag and check the filter
If the air filter need cleaning
IMAGE 5:
Loosen the filter container from the lid, remove the
filter positioned inside the lid and clean it under warm,
running water. Then, let it dry. Make sure the filter
container is positioned the correct way at reassembly.
Motor filter
IMAGE 6:
The filter protects the motor if the dust bag has broken
for some reason. If the dust bag has broken and/or
the filter has been clogged, it needs to be cleaned
immediately. Remove the filter and clean it under warm,
running water. Never use the vacuum cleaner without
the filter in its position.
NOTE! The filters need to be absolutely dry before
they are reinserted. If the filters are damaged in any
way, they must be replaced. Do not use the vacuum
without these filters.
IMAGE 7: HEPA-filters are available as extra
accessories. When a HEPA-filter is used it is replaced
instead of the air filter positioned inside the lid.
NOTE! The vacuum cleaner is equipped with an
overheating protection. If it is triggered, turn the
machine off and remove the electric cord. Refer to
troubleshooting.
10

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Pro Z951