Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 52

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Aby sprawdzić prawidłowo ć instalacji,
wydrukuj stronê konfiguracyjné.
Para verificar a instalação, imprima uma página
de configuração.
Pentru a verifica instalarea, imprima i o pagin
de configurare.
Na kontrolu inštalácie vytlačte konfiguračnú
stránku.
Če želite preveriti, ali je namestitev pravilna,
natisnite konfiguracijsko stran.
Informacje na temat u ytkowania i pomocy
technicznej mo na znale ć w podrêczniku
online zatytułowanym Administrator, który
umieszczono na załéczonym dysku CD.
Para obter informações sobre uso e suporte,
consulte o guia on-line denominado
Administrador que acompanha o CD-ROM.
Pentru informa ii despre utilizare şi despre
asisten , consulta i ghidul online pentru
administrator, inclus pe CD-ROM.
Informácie o používaní a podpore nájdete
v elektronickej príručke s názvom Administrator
(Správca), ktorá sa nachádza na disku
CD-ROM.
Za več informacij o uporabi in podpori glejte
spletni priročnik z naslovom „Administrator"
(Skrbnik), ki je tudi na CD-ROM-u.
51

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: