Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 51

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Włécz drukarkê, naciskajéc przycisk zasilania
(przycisk wci niêty).
Pressione o interruptor Liga/Desliga para ligar
a impressora (o botão está na parte de dentro).
Ap sa i butonul de alimentare pentru a porni
alimentarea (butonul este spre interior).
Stlačením vypínača zapnite napájanie
(vypínač sa zasunie).
Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite
napravo (gumb je potisnjen navznoter).
Poczekaj, a na panelu sterowania drukarki
zostanie wy wietlony komunikat GOTOWE.
Uwaga: Panel sterowania drukarki mo e
nieznacznie siê ró nić od przedstawionego
na ilustracji.
Aguarde que o aviso PRONTA apareça
no painel de controle da impressora.
Nota: o painel de controle pode não
ser exatamente igual ao exibido.
Aştepta i pân când pe panoul de control
al imprimantei apare mesajul READY (GATA).
Notă: Panoul de control poate ar ta altfel
decât cel prezentat.
.
Počkajte, kým sa na ovládacom paneli tlačiarne
nezobrazí nápis READY (PRIPRAVENÉ).
Poznámka. Váš ovládací panel nemusí
vyzerat' rovnako ako ten znázornený.
Počakajte, da se na nadzorni plošči tiskalnika
prikaže napis „READY" (Pripravljen).
Opomba: vaša nadzorna plošča se lahko
razlikuje od tukaj prikazane.
50
Kontrolka w przedniej czê ci urzédzenia
wyka czajécego powinna wiecić ciégłym
zielonym wiatłem. Je li wieci na pomara czowo,
miga lub nie wieci siê wcale, informacje mo na
znale ć w podrêczniku elektronicznym
Use, zamieszczonym w Internecie pod adresem
www.hp.com.
Certifique-se de que a luz verde na frente
do dispositivo de acabamento esteja acesa.
Se a luz for de cor âmbar, se estiver piscando
ou desligada, consulte o guia on-line intitulado
Guia do usuário em www.hp.com.
Asigura i-v c indicatorul luminos din partea
frontal a dispozitivului de finisare este aprins
verde continuu. Dac indicatorul luminos este
portocaliu, se aprinde intermitent sau este stins,
consulta i ghidul online de utilizare de la
www.hp.com.
Skontrolujte, či indikátor na prednej časti
zariadenia na konečnú úpravu svieti na zeleno.
Ak indikátor svieti na oranžovo, bliká alebo
vôbec nesvieti, prečítajte si elektronickú príručku
Use (Používanie) na stránke www.hp.com.
Preverite, ali na sprednjem delu zaključevalnika
sveti zelena lučka. Če je lučka oranžne barve,
če utripa ali je ugasnjena, glejte spletni priročnik
z naslovom „Use" (Uporaba) na spletnem mestu
www.hp.com.

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: