Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 30

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

µ
:
A 3000 lapos lerakó vagy a 3000 lapos
t z /lerakó, lerakótálca, nyomtatott oldallal
felfelé tálca, mágnesek és fém rögzít sín
Megjegyzés: El fordulhat, hogy az itt látható
nyomtató nem pontosan azonos az Ön típusával.
3,000-sheet stacker [penumpuk 3.000-lembar]
atau 3,000-sheet stapler/stacker [penjepit/
penumpuk 3.000-lembar], nampan penumpuk,
nampan hadap atas, magnet dan braket
pelurusan logam
Catatan: Printer yang diperlihatkan mungkin
tidak mengemukakan model tertentu milik Anda.
3,000 枚用スタッカまたは 3,000 枚用ステイプ
ルスタッカ、スタッカ ビン、フェースアップ ビ
ン、マグネット、および金属製調整ブラケット
注記: ここに表示されているプリンタは、お使
いのプリンタと異なる場合があります。
3,000 매 스태커 또는 3,000 매 스테이플러 /
스태커, 스태커 용지함, 페이스업 용지함, 자석
및 금속 정렬 브래킷이 있습니다.
주: 여기서 다루는 프린터는 사용자 모델이 아닙
니다.
3000-arks stableenhet eller 3000-arks stifte-/
stableenhet, stableskuff, utskuff for forsiden opp,
magneter og justeringsskinne i metall.
Merk: Skriveren som vises, stemmer ikke
nødvendigvis overens med din modell.
Rendelkeznie kell egy telepített opcionális
4. tálcával (2000 lapos adagolótálca)
ahhoz, hogy a 3000 lapos lerakót vagy
a 3000 lapos t z /lerakót a nyomtatójához
csatlakoztathassa.
Anda harus sudah memasang baki 4 opsional
(baki masukan 2.000-lembar) untuk
menghubungkan penumpuk 3.000-lembar atau
penjepit/penumpuk 3.000-lembar ke printer.
3,000 枚用スタッカまたは 3,000 枚用ステイプ
ルスタッカをプリンタで使用するには、オプ
ションのトレイ 4 (2,000 枚給紙トレイ ) が取り
付けられている必要があります。
3,000 매 스태커 또는 3,000 매 스테이플러 /
스태커를 프린터에 설치해야 하므로 용지함 4
(선택사양) (2,000 매 용지함) 가 설치되어 있어
야 합니다.
Du må ha satt inn skuff 4 (ekstrautstyr, 2000-arks
innskuff) for å koble en 3000-arks stableenhet
eller 3000-arks stifte-/stableenhet til skriveren.
29
Ha nyomtatója már be van dugva a hálózati
csatlakozóba, nyomja meg a hálózati
kapcsológombot az áramellátás kikapcsolásához
(a gombnak küls állásban kell lennie).
Jika Anda telah menghubungkan printer Anda
ke stopkontak listrik ac, tekan tombol daya untuk
menonaktifkan daya (tombolnya keluar).
プリンタの電源コードを AC 電源コンセントに
差し込んでいる場合は、電源ボタンを押して電
源を切ります ( ボタンは前に突き出た状態にな
ります )。
프린터 플러그를 콘센트에 이미 꽂은 경우 전원
버튼 (본체 바깥쪽)을 눌러 프린터를 끄십시오.
Hvis du allerede har koblet skriveren til
et strømuttak, trykker du på av/på-knappen
for å slå av strømmen (knappen er ute).

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: