Download  Print this page

Tips For Stable Image Shooting; Recording With The Viewfinder; Adjusting The Focus Of The Viewfinder; Nûkolik Doporuãení Pro Snímání Obrazu - Samsung VP-W70 Owner's Instruction Book

Video camcorder 8mm.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Basic Shooting

Tips for Stable Image Shooting

While recording, it is very important
to hold the camcorder correctly.
To avoid the risk of the lens cap
appearing in your shot, always clip it
onto the hand strap. (refer to figure)

Recording with the Viewfinder

1. Hold the camcorder firmly with the
hand strap. (see page 16)
2. Place your right elbow against your
side.
3. Place your left hand under the
camcorder to support it.
Be sure to not touch the built-in
microphone.
4. Choose a comfortable, stable
position for the shots.
You can lean against a wall or on
a table for greater stability.
Do not forget to breathe gently.
5. Put your eye firmly against the
eyepiece.
6. Use the viewfinder frame as a guide
to determine the horizontal plane.
7. Whenever possible, use a tripod.

Adjusting the Focus of the VIEWFINDER

Focus:
Slide the focus adjustment knob on the
bottom of the VIEWFINDER to focus
the image.
Z‡klady z‡znamu
Nžkolik doporu‹en' pro sn'm‡n' obrazu
Pfii filmování je velmi dÛleÏité
správné drÏení videokamery.
Pro stabilní filmování pfiipnûte kryt
objektivu pevnû k popruhu pro ruku.
(viz obr.)
Snímání pomocí hledáãku:
1. Videokameru drÏte pomocí pásku
pro ruku. (viz str.16)
2. Prav˘ loket drÏte u tûla.
3. Levou rukou si podepfiete
videokameru,
pozor na zaclonûní mikrofonu.
4. Zvolte pohodlnou a stabilní polohu.
Opfiete se o stûnu nebo o stÛl pro
získání vût‰í stability.
5. Volnû pfiiloÏte oko k hledáãku.
D˘chejte zvolna.
6. PouÏijte rámeãek v hledáãku jako
vodítko pro zachování horizontální
polohy.
7. Pokud je to moÏné, pouÏívejte stativ.
ZaostÞen' hled‡‹ku
Zaostfiení:
PouÏijte zaostfiovací knoflík na hledáãku
k zaostfiení obrazu.
CZECH
25

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-W70

This manual is also suitable for:

Vp-w71Vp-w70uVp-w75Vp-w75d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: