Download Print this page

Dell Latitude E6400 XFR Quick Setup Manual page 2

E-port adapter
Hide thumbs Also See for Latitude E6400 XFR:

Advertisement

Snabbinstallationsguide
E-portadapter
XFR
E6400
Dell
TM
Hurtigoppsettsveiledning
E-Portadapter
XFR
E6400
Dell
TM
installatiehandleiding
Beknopte
E-poortadapter
XFR
E6400
TM
Pika-asennusopas
E-porttisovitin
XFR
E6400
TM
Lynreferenceguide
E-port-adapter
XFR
E6400
TM
Guide
Setup
Quick
Adapter
E-Port
XFR
Information in
Oplysningerne
Tämän asiakirjan
this document is
i dette dokument
tiedot voivat
subject to change
kan ændres uden
muuttua ilman
without notice.
varsel.
erillistä ilmoitusta.
© 2009 Dell Inc.
© 2009 Dell Inc.
© 2009 Dell Inc.
All rights reserved.
Alle rettigheder
Kaikki oikeudet
Reproduction
forbeholdes.
pidätetään.
in any manner
Enhver form for
Tämän tekstin
whatsoever
gengivelse uden
kaikenlainen
without the written
skriftlig tilladelse
kopioiminen
permission of Dell
fra Dell Inc. er
ilman Dell Inc:n
Inc. is strictly
strengt forbudt.
kirjallista lupaa on
forbidden.
jyrkästi kielletty.
Dell og DELL-
Dell and the
logoet er
Dell ja DELL-
DELL logo are
handelsmærker,
logo ovat Dell
trademarks of Dell
der tilhører Dell
Inc:in omistamia
Inc. Dell disclaims
Inc. Dell fralægger
tavaramerkkejä.
proprietary
sig ejerinteresser
Dell ei omista
interest in the
i andres mærker
muiden omistamia
marks and names
og navne.
merkkejä eikä
of others.
nimiä.
Januar 2009
January 2009
Tammikuu 2009
www.dell.com | support.dell.com
Dell
Dell
Dell
E6400
Dell
TM
Informatie in
Informasjonen
dit document
i dette dokumentet
kan zonder
kan endres uten
voorafgaande
varsel.
melding worden
gewijzigd.
© 2009 Dell Inc.
Med enerett.
© 2009 Dell Inc.
Reproduksjon
Alle rechten
i enhver form uten
voorbehouden.
skriftlig tillatelse
Reproductie op
fra Dell Inc. er
welke manier
strengt forbudt.
dan ook zonder
voorafgaande
Dell og DELL-
toestemming van
logoen er
Dell Inc. is strict
varemerker for Dell
verboden.
Inc. Dell fraskriver
seg eierinteresse
Dell en het
i andres merker
DELL-logo zijn
eller navn.
merken van Dell
Inc. Dell wijst
Januar 2009
eigendomsrecht
af op merken
en namen van
anderen.
Januari 2009
Part Number: 1449G
Om din XFR E-port-adapter | XFR E-porttisovittimesta | Uw XFR E-poortadapter |
Informationen i det
här dokumentet
kan komma att
ändras.
© 2009 Dell Inc.
Med ensamrätt.
Återgivning
i någon form utan
skriftligt tillstånd
från Dell Inc. är
1 Docking
strängt förbjuden.
connector
Dell och DELL-
2 Lock/Unlock
logotypen är
switch
varumärken som
tillhör Dell Inc.
Dell frånsäger sig
allt ägandeintresse
för andra
varumärken än
sitt eget.
Januari 2009
About Your XFR E-Port Adapter
Om XFR E-Portadapter | Om XFR E-portadaptern
1 Dockingstik
1 Telakkaliitin
1 Docking-
2 Lås/åbn-kontakt
2 Lukitus/
connector
vapautuskytkin
2 Vergrendeling-
schakelaar
1 Kontakt for
1 Dockningskontakt
forankrings-
2 Spak för låst/
stasjon
olåst läge
2 Bryter for låsing/
opplåsing

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel