Download Print this page

HP 1606 Hardware Reference Manual: Dutch Notice; Czechoslovakian Notice; Estonian Notice; Finnish Notice

Hp storageworks 8-gb san switch hardware reference guide (5697-0291, july 2010).
Hide thumbs

Advertisement

health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment
for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop
where you purchased the product.

Dutch notice

Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden
gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren
van uw afgedankte apparatuur bij een inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en
elektronische apparatuur. Door uw oude apparatuur apart aan te bieden en te recyclen, kunnen
natuurlijke bronnen worden behouden en kan het materiaal worden hergebruikt op een manier
waarmee de volksgezondheid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met uw gemeente,
het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over
inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling.

Czechoslovakian notice

Estonian notice

Seadmete jäätmete kõrvaldamine eramajapidamistes Euroopa Liidus
See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kõnealust toodet ei tohi koos teiste
majapidamisjäätmetega kõrvaldada. Teie kohus on oma seadmete jäätmed kõrvaldada, viies need
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtmiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete
jäätmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmine kõrvaldamise ajal aitab kaitsta loodusvarasid ning
tagada, et ringlussevõtmine toimub viisil, mis kaitseb inimeste tervist ning keskkonda. Lisateabe
saamiseks selle kohta, kuhu oma seadmete jäätmed ringlussevõtmiseks viia, võtke palun ühendust
oma kohaliku linnakantselei, majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistuse või kauplusega, kust Te
toote ostsite.

Finnish notice

Laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
104
Regulatory compliance and safety

Advertisement

   Related Manuals for HP 1606

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: