Download  Print this page

Dell 8 Getting Started Manual Page 160

Converged network switch.
Hide thumbs

Advertisement

‫מדריך תחילת עבודה זה נועד לשמש כסקירה על מנת לסייע למתקינים מנוסים להוציא מהאריזה, להתקין ולקבוע‬
‫ במהירות. לקבלת הוראות מפורטות על התקנה וקביעת תצורה, עיין במדריך העזר‬Dell M8428-k ‫את התצורה של‬
M8428-k 10GbEE- ‫ נקרא מתג רשת מתכנסת או מודול מתג. הוא נקרא גם‬Dell M8428-k ,‫לאורך מסמך זה‬
‫הוצאה מאריזה והתקנה של מתג רשת מתכנסת‬
‫ שנשלח אליך, דלג על סעיף זה. סעיף זה ישים בעת התקנה‬Blade Server ‫אם מתג הרשת המתכנסת מותקן במארז‬
Dell M1000e ‫ של מארז‬C1/C2 -‫ ו‬B1/B2 ‫( מסוג‬I/O) ‫מתג הרשת המתכנסת מתוכנן לעבוד רק בתאי קלט/פלט‬
-‫ . הקפד לבצע את דרישות ההתקנה שב מדריך המשתמש לחומרה של מארז ה‬SAN ‫ לקישוריות‬Blade Server
‫ . אם נראה שמודול המתג פגום, פנה אל‬Blade Blade Server -‫אסור להכניס מתג רשת מתכנסת פגום במארז ה‬
.‫ודא שנקטת באמצעי הזהירות הנחוצים לרגישות לחשמל אלקטרוסטטי ולאחר מכן קרע את חותמת האזהרה‬
.‫החלק את מודול מתג אל מחוץ לשרוול האנטיסטטי ובדוק בקפידה אם יש פגמים או נזק שנגרם במשלוח‬
‫, עיין בסעיף על התקנת מודול‬
160 ‫941 מתוך‬
.‫של מודול חדש בתא ריק או החלפה של מתג רשת מתכנסת קיים‬
.‫בצע את השלבים הבאים כדי להוציא את מודול מתג מאריזת המשלוח שלו‬
.‫פתח את קופסת המשלוח ובדוק את התכולה כדי לוודא שדבר אינו חסר או פגום‬
. ‫הסר את מגש האביזרים מקרטון מהחלק העליון של מודול המתג‬
.‫מגש זה מכיל את התיעוד, הצהרות התקינה ומדריך מידע המוצר‬
Blade Server ‫לקבלת הוראות מלאות להתקנת מתג הרשת המתכנסת במארז‬
.‫הקפד להסיר את הכיסויים המגנים ממחברי לוח הביניים, לפני התקנת המודול במארז‬
. ‫קצוות הקלקר המגן יחליקו החוצה עם מודול המתג‬
. ‫הוצא את קצוות הקלקר ממודול המתג‬
.‫ שב מדריך המשתמש לחומרה‬Blade Server ‫מתג במארז‬
‫סקירה כללית‬
. Dell M8424-k ‫לחומרה של‬
.FCOE/8Gb FC SW
. Blade Server
.‫נציג המכירות לפני שתמשיך‬
.‫הוצא את מודול מתג מהקופסה‬
‫הערה‬
Dell M8428-k -‫מדריך תחילת עבודה ל‬
‫הערה‬
‫הערה‬
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
MHWKY

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell 8

   Related Manuals for Dell 8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: