Download  Print this page

Dell 8 Getting Started Manual Page 154

Converged network switch.
Hide thumbs

Advertisement

‫ או מצב מארג מלא. דבר זה משפיע על‬NPIV ‫לפני שתתחיל בשלבים הבאים, קבע אם מודול המתג נמצא במצב‬
‫( של מתג הרשת המתכנסת, באפשרותך להזין את‬CLI) ‫תהליך קביעת התצורה. באמצעות ממשק שורת הפקודה‬
. twin-ax ‫, כמו גם כבלים אופטיים או כבלי נחושת פעילים מסוג‬SFP -‫ודא שיש ברשותך את כל מקמ"שי ה‬
.‫כוון את המקמ"ש כהלכה והכנס אותו לתוך יציאה, עד שיישב היטב ומנגנון הנעילה ישמיע נקישה‬
. Dell ‫ המאושרים על-ידי‬SFPs -‫ביציאות האופטיות החיצוניות של מודול זה השתמש רק ב‬
‫המקמ"שים מסומנים כדי להבטיח כיוון כהלכה. אם מקמ"ש אינו מותקן בקלות, ודא שהוא מכוון כהלכה ושכיסויי‬
‫אין לכופף כבל לרדיוס של פחות מ- 80.5 ס"מ )2 אינץ'( בעומס מתיחה מלא ו- 840.3 ס"מ )2.1 אינץ'( ללא‬
.‫לא מומלץ להשתמש ב"אזיקונים" לכבלים אופטיים, מכיוון שהם מתהדקים יתר על המידה בקלות‬
.‫כוון מחבר כבל באופן שהמפתח )הבליטה בצד אחד של המחבר( יתיישר עם החריץ במקמ"ש‬
,‫הכנס את הכבל לתוך המקמ"ש, עד שמנגנון הנעילה ישמיע נקישה. לקבלת הוראות ספציפיות לסוג הכבל‬
‫, עיין בפרק "הפעלת ה- מתג רשת מתכנסת" ב מדריך העזר לחומרה‬LED ‫לקבלת מידע על תבניות של נוריות‬
.‫בתחנת העבודה‬
.‫בתחנת העבודה‬
fabricShow ‫ודא פעולה תקינה של מתג הרשת המתכנסת במארג על-ידי הקלדת הפקודה‬
160 ‫551 מתוך‬
.‫ כדי לקבוע את מצב הפעולה הנוכחי‬ag ––modeShow ‫הפקודה‬
.‫, באמצעות חשבון מנהל המערכת‬
.‫, התקן אותם ביציאות החיצוניות כנדרש‬
.‫לקבלת הוראות ספציפיות לסוג המקמ"ש, עיין בתיעוד של יצרן המקמ"ש‬
.‫עבור היציאות הנותרות, כנדרש‬
.‫הקצה הוסרו. הכבלים שבשימוש בקבוצות עורקים חייבים לעמוד בדרישות ספציפיות‬
switchShow ‫ודא פעולה תקינה של מתג הרשת המתכנסת על-ידי הקלדת הפקודה‬
‫חיבור מתג הרשת המתכנסת למארג‬
Telnet ‫היכנס אל מודול המתג דרך חיבור‬
SFP ‫אם יש צורך להתקין מקמ"שי‬
.‫הסר את המכסים המגנים מהיציאות שיהיו בשימוש‬
.
SFP -‫במידת הצורך, הסר את כיסויי הקצה מה‬
.‫חזור על הפעולות עבור המקמ"שים הנותרים, כנדרש‬
.‫בדוק את הנוריות כדי לוודא שכל הרכיבים מתפקדים‬
.‫פקודה זו מספקת מידע על מודול המתג ועל מצב היציאה‬
c -‫ ו‬b , a ‫חזור על שלבים‬
‫הערה‬
.‫חבר את הכבלים למקמ"שים‬
‫הערה‬
.‫עומס מתיחה‬
.‫עיין בתיעוד של יצרן הכבל‬
. M8428-k ‫של‬
Dell M8428-k -‫מדריך תחילת עבודה ל‬
1 .
2 .
a .
b .
c .
d .
.3
a .
b .
c .
4 .
5 .
6 .
MHWKY

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell 8

   Related Manuals for Dell 8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: