Download  Print this page

MAGIMIX NESPRESSO M150 Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

Belangrijke veiligheids-
voorschriften
Lees deze gebruiksaanwijzing aan-
dachtig door voordat de Nespresso
machine in gebruik wordt genomen.
Sluit de machine alleen aan op een geaard
stopcontact. Kijk na of de aangeduide spanning
overeenkomt met uw elektrische installatie.
Plaats uw machine niet op hete oppervlaktes,
noch dicht bij een vlam.
Verwijder de capsulehouder nooit terwijl de
machine in werking is, omdat de machine
onder hoge druk staat.
Gebruik de machine niet zonder het lekbakje
of het rooster van het lekbakje.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u
uw machine schoonmaakt.
Vermijd dat het elektrisch snoer in aanraking
komt met een heet of snijdend voorwerp.
Haal de stekker nooit uit het stopcontact door
aan het elektrisch snoer te trekken.
Vermijd aanraking met het elektrisch snoer en
met onderdelen die warm zijn (stoompijpje,
verchroomde deel van capsulehouder).
De machine nooit onder water dompelen.
De machine en het elektrisch snoer buiten
bereik van kinderen houden.
Voor het ontkalken kunt u bijgaande
instructies raadplegen.
Zet de machine niet aan indien deze bescha-
digd is, of als het elektrisch snoer in slechte
staat is.
Het elektrisch snoer of andere defecte onder-
delen mogen alleen door een erkende
Technische Dienst vervangen worden. De
machine niet zelf openen.
Accessoires
De machine is geleverd met de volgende
accessoires:
1 hexagonale sleutel om het capsulehuis te
verwijderen,
1 ontstoppingsstaafje met boortje,
2 Nespresso kopjes.
En een assortiment van 4 verschillende
Nespresso variëteiten (4 x 10 capsules) zodat u
uw machine gelijk kunt gebruiken.
Voor meer informatie over de verschillende
variëteiten van Nespresso en om capsules te
bestellen, kunt u zich wenden tot de Nespresso
Club. De gegevens van de Nespresso Club treft
u aan in de «Welkomstbrochure» verpakt bij de
machine.
Voorbereiden van de
machine (1-4)
Trek het deksel van het waterreservoir
omhoog en neem het waterreservoir uit de
machine (1). Vul het waterreservoir met water
(2).
Maximale inhoud : 1,2 l. = circa 24
Nespresso espresso-kopjes of circa 12
cappuccino-kopjes.
Het waterreservoir terugplaatsen op de
machine en stevig aandrukken, zodat het
bodemventiel opent (3). Het deksel sluiten (4).
Om een goede Nespresso te verkrijgen, dient u
met het volgende rekening te houden:

Hide quick links:

Advertisement

loading