Advertisement

Úvod
V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledujúce piktogramy:
Prečítajte si návod na používanie!
Dbajte na výstražné a
bezpečnostné pokyny!
Pozor na úraz elektrickým prúdom!
Smrteľné nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nebezpečenstvo požiaru!
W
Watt (Užitočný výkon)
Nabíjačka batérií ULG 3.8 A1
©
Úvod
Prečítajte si pozorne tento návod na
obsluhu a roztvorte si pritom stranu s
obrázkami. Dobre si uchovajte návod
na obsluhu a pri odovzdávaní prístroja tretím
osobám ho odovzdajte spolu s ním.
©
Používanie primerané účelu
ULTIMATE SPEED ULG 3.8 A1 je nabíjačka batérií
s pulzným udržiavacím nabíjaním, ktorá je vhodná
na nabíjanie a udržiavacie nabíjanie nasledujúcich
6 V alebo 12 V olovených akumulátorov (batérií) s
roztokom elektrolytov alebo gélovým elektrolytom:
Okrem toho môžete regenerovať úplne vybité baté-
rie. Nabíjačka batérií je vybavená ochranou proti
iskreniu a prehriatiu. Akékoľvek neodborné alebo
účelu nevyhovujúce použitie vedie k strate záruky.
Za škody vzniknuté používaním, ktoré je v rozpore s
deklarovaným účelom, nepreberá výrobca žiadnu
záruku. Prístroj nie je určený na priemyselné využitie.
52 SK
V ~
Volt (Striedavé napätie)
Trieda ochrany (Krytie) II
Len na použitie vo vnútorných
priestoroch!
Zabráňte prístupu detí k
elektrickému prístroju!
Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte
ekologickým spôsobom!
©
Obsah dodávky
Ihneď po vybalení skontrolujte obsah dodávky a
prístroj, ako aj všetky diely na prípadné poškodenia.
Poškodený prístroj alebo diely neuvádzajte do
prevádzky.
1 nabíjačka ULTIMATE SPEED ULG 3.8 A1
2 rýchloupínacie svorky
(1 červená, 1 čierna)
1 návod na obsluhu
©
Opis častí
pozri obr. A:
1
Indikátor LED (pripravenosť)
2
„6 V" Indikátor LED „Režim 1"
3
Indikátor LED „Režim 2"
Indikátor LED „Režim 3"
4
Indikátor LED „Režim 4"
5
Indikátor LED „prepólovaný
6
prípoj/chyba"
Indikátor LED „úplnenabité"
7
Indikátor LED „prebieha nabíjanie"
8
©
Tlačidlo voľby režimu „MODE"
9
pozri obr. B:
10
Nabíjačka
11
Sieťový kábel
Upevňovacie otvory
12

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • George200 Jun 08, 2014 12:43:
  I set up the charger to rise the voltae from 12 V to 12,70 V but the machine doesn't want to display the green light, showing "full​y charged&qu​ot; amd keeps on charging with no end in sight, I have 13,20 V now, the device is dangerousl​y warm but it refuses to switch to "FULL​" and then to a safe, standby mode. When working with my previous battery I didn't have such problems. It switched promptly to FULL after having reached 12,70 V. How can I conjure the FULL icon to be sure the battery is fully charged indeed?
 • MikeR May 29, 2014 10:42:
  I have a completely flat battery and, for the very first time, have just tried setting up the charger. It won't allow me to set Mode 3 - 12V (14.4V/3.8​A), it staying on Mode 2 (6V) and Mode 8 - Charging process active.
  Is that what I should expect?
 • Denko Mar 27, 2013 11:14:
  It' very good! It' very good! It' very good! It' very good! It' very good!