Page of 40
S P E C T R O
S 7
N O
0 3 6 8
0 0 1
0 2 0

   Summary of Contents for DAHON SRAM SPECTRO S7

 • Page 1

  S P E C T R O 0 3 6 8 0 0 1 0 2 0...

 • Page 3

  SPECTRO S7 SRAM Getriebenabe mit 7 Gängen Bitte vor Inbetriebnahme mit Komfort und Sicherheit Seite 2 des Fahrrades lesen. SRAM Gear hub with 7 speeds Please read the following before with comfort and safety Page 7 using your bicycle for the first time. SRAM Moyeux à...

 • Page 4

  Bedienung S C H A L T E N damit zu scharfer Bremswirkung sind. Verölte Bremsbeläge • Während des Schaltens ohne führen. Dann wird ein Werkstatt- reduzieren die Bremswirkung, Kraft weitertreten. besuch nötig. bis hin zum Totalausfall der • Greift der gewünschte Gang Bremse.

 • Page 5

  Hinterrad aus- / einbauen A U S B A U • Schaltstift (1, Bild 3) in Schalt- • Drehgriff in den 1. Gang schalten. rohr (2) einsetzen (Teile leicht • Clickbox nach Lösen der Rändel- einölen) und in die Achsbohrung schraube (1, Bild 1) von der bis zum Anschlag einschieben.

 • Page 6

  Hinterrad aus- / einbauen Version mit Rücktritt-/Trommel- Bremseinstellung: Achtung: bremse: • Stellschraube (5, Bild 4) soweit • Nur geeignete Bremshebel mit Befestigen Sie den Bremshebel herausdrehen, bis die Bremse einem Seilweg von mindestens am Rahmen mittels passender bei drehendem Laufrad leicht 15 mm und einer Hebelüber- Rohrschelle (5, Bild 2 bzw.

 • Page 7

  Montage Achtung: Die Spectro S7 Getriebenabe ist für Tandems, Transporträder und ähnliche Beanspruchung nicht verwendbar. M O N T A G E S C H A L T E R U N D C L I C K B O X •...

 • Page 8

  Schalteinstellung / Wartung / Pflege S C H A L T E I N S T E L L U N G W A R T U N G , P F L E G E • Getriebenabe beim Reinigen Zur Schalteinstellung den Dreh- Achtung: nicht mit Druckwasser behan-...

 • Page 9

  Operation G E A R C H A N G I N G lubricant, causing too sharp Caution: • Keep pedaling without effort as a braking action. In such case • The brake anchor plate must be you change gears. please contact your dealer.

 • Page 10

  Removing / Refitting rear wheel R E M O V A L • Insert shift rod (1, Fig. 3) in shift tube (2) (oil parts lightly) and • Place the rotational shifter in gear position „1“. then push into the axle bore as •...

 • Page 11

  Removing / Refitting rear wheel Version with coaster brake / Adjustment drum brake: Caution: drum brake: Unscrew the adjusting screw (5, • Only use brake levers with a Mount the brake lever using a Fig. 4) until the brake pads drag cable moving distance of at suitable clamp (5, Fig.

 • Page 12

  Assembly Caution: The Spectro S7 hubs are not suitable for tandems, trademen’s delivery bicycles and similar. A S S E M B L Y S H I F T E R A N D C L I C K B O X •...

 • Page 13

  Shift adjustment / Maintenance / Care S H I F T A D J U S T M E N T M A I N T E N A N C E / C A R E • Do not use high-pressure Be sure to reset rotational Caution: water when cleaning the gear...

 • Page 14

  Maniement C H A N G E M E N T D E V I T E S S E Frein tambour : d’huile réduisent la puissance • Continuer de pédaler sans • Le frein tambour peut être très de freinage jusqu’à provoquer effort pendant le changement bien dosé...

 • Page 15

  Dépose et pose de la roue arrière D É P O S E • Couple de serrage des écrous d'axe env. 35 Nm. • Mettre la manette en position de rapport „1“. • Introduire la tige (1, Fig. 3) dans le •...

 • Page 16

  Dépose et pose de la roue arrière Version avec frein Réglage des freins: Attention : rétropédalage / tambour : • Desserrer le barillet de réglage • N’utiliser que des leviers de Fixez de levier de frein sur le (5, Fig. 4) jusqu’à ce que le frein frein avec une course de câble cadre avec le collier adapté...

 • Page 17

  Montage Attention : Les moyeux Spectro S7 ne sont pas compatible pour les tandems et les vélos utilitaires et modéles assimilés. M O N T A G E D E L A M A N E T T E / C L I C K B O X •...

 • Page 18

  Réglage des vitesses / maintenance / entretien R É G L A G E D E S V I T E S S E S M A I N T E N A N C E / • Ne pas nettoyer les moyeux à •...

 • Page 19

  Bediening S C H A K E L E N Trommelrem: Let op: • Trap tijdens het schakelen ver- Let op: • De remsteun moet beslist ver- der zonder kracht uit te oefenen. Wanneer de naaf te sterk verhit vangen worden, indien er olie •...

 • Page 20

  Achterwiel uitnemen en terugplaatsen U I T N E M E N • Plaats de schakelstift (1, afb. 3) • Draai de schakelaar in de 1e in de schakelbuis (2) (smeer versnelling. deze onderdelen met een beetje • Draai de kartelschroef los (1, olie) en schuif het geheel tot de afb.

 • Page 21

  Achterwiel uitnemen en terugplaatsen • Afstelling van de versnellingen Rem afstellen: Let op: zie Pag. 21. • Draai stelschroef (5, afb. 4) zover • Gebruik uitsluitend remgrepen los, dat de rem het wiel wanneer waarbij de kabelweg min. 15 Uitvoering met terugtraprem / dit draait, net raakt.

 • Page 22

  Montage Let op: De Spectro S7 kan niet gebruikt worden voor tandems, transport- fietsen of vergelijkbaar zware belastingen. M O N T A G E V A N D E S C H A K E L A A R E N Handgrepen hebben een axiale •...

 • Page 23

  Afstelling / Onderhoud / Veiligheid A F S T E L L I N G O N D E R H O U D / V E I L I G - • Gebruik geen oplosmiddelen of • Zet voordat u de versnelling H E I D corrosieve materialen om de gaat afstellen, de draaigreep...

 • Page 24

  Betjening G E A R S K I F T N I N G Pedalbremse: Vigtigt: • Ved gearskift må ikke trædes Vigtigt: • Bremsepladen skal udskiftes, hårdt i pedalerne. For stærk opvarmning af navet hvis der er kommet olie eller •...

 • Page 25

  Af- og påmontering af baghjul A F M O N T E R I N G • Skiftestangen (1, ill. 3) indsættes • Sæt gearvælgeren i gearstilling i skifterøret (2) (delene smøres „1“. lidt) og skubbes ind i akselborin- • Clickboxen trækkes af navak- gen til stopanslaget.

 • Page 26

  Af- og påmontering af baghjul Versio med pedalbremse / Bremseindstilling: Vigtigt: tromlebremse: Stilleskruen (5, ill. 4) skrues så • Brug kun bremsearm, hvor Fastgør bremsearmen til stellet langt ud, at bremsen påløber let, trækwirens vej er på mindst. med en passende bremsebøjle når hjulet drejes.

 • Page 27

  Montering Vigtigt: Spectro S7 nav bør ikke anvendes på tandems og budcykler. M O N T E R I N G A F S K I F T E R O G C L I C K B O X •...

 • Page 28

  Gearjustering / vedligeholdelse / pleje G E A R J U S T E R I N G V E D L I G E H O L D / P L E J E • Brug kun sæbe eller andre ren- •...

 • Page 29

  Manövrering V Ä X L I N G Fotbroms: Observera: • Vid växting: trampa runt men Observera: • Bromsskölden måste ovillkorli- utan kraft. Alltför stark upphettning av navet gen bytas när olja eller andra • Om den önskade växeln ej kan leda till smörimedelsförlust fetthaltiga ämnen har trängt ut gär i - gör ett snabbt uppehåll...

 • Page 30

  Montera i / montera ur bakhjulet U R M O N T E R I N G • Skjut in växelstången (1, bild 3) i • Ställ växelreglaget i läge „1“. växelröret (2) (olja in delarna • Lossa den räfflade skruven (1, sparsamt) och skjut in i axelhålet bild 1) och dra av Clickboxen så...

 • Page 31

  Montera i / montera ur bakhjulet Montera i / montera ur bakhjulet Version med fotbroms / trum- • För trumbromsnav av NL- • Upprepa inställningen när broms- broms: utförande (med arm 4) får endast verkan försämras efter en längre Sätt fast bromsupphängningen original Holland-bromsvajer tids körning resp.

 • Page 32

  Montering Observera: Ej lämplig för tandem- eller leveranscyklar. M O N T E R I N G V Ä X E L R E - G L A G E O C H C L I C K B O X •...

 • Page 33

  Växelinställning / Underhåll / Skätsel VÄXELINSTÄLLNING U N D E R H Å L L / S K Ö T S E L • Använd inte vatten under tryck Ställ om vridreglaget från läge „5“ • Spectro-naven levereras med vid rengöring av växelnaven (t. till läge „4“...

 • Page 34

  Addresses WORLD HEADQUARTERS www.sram.com SRAM Corporation 1333 North Kingsbury, 4th floor Chicago, Illinois 60622 U.S.A. tel.: +1-312-664-8800 fax: +1-312-664-8826 eMail: sramusa@sram.com EUROPEAN HEADQUARTERS Amersfoort, The Netherlands SRAM Europe Basicweg 12-D 3821 BR Amersfoort The Netherlands tel.: +31-33-450-6060 fax: +31-33-457-0200 eMail: srameurope@sram.com ASIA HEADQUARTERS SRAM Taiwan No.

 • Page 35

  Notice...

 • Page 36

  Notice...

 • Page 37

  Notice...

 • Page 38

  Notice...

 • Page 40

  R e l e a s e d 0 2 / 2 0 0 2...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • nicola Apr 21, 2013 10:09:
  vorrei sapere se avete la manopola del cambio col filo

  vedi a pagina 12 figura 5