Download Print this page

De Vaatwasser Inruimen - Haier DW12-KFE1 User Manual

Haier dw12-kfe1: user manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

De vaatwasser inruimen

Alvorens de vaat in de vaatwasser te plaatsen, zo veel mogelijk
etensresten verwijderen om te voorkomen dat het filter verstopt raakt,
waardoor de prestatie afneemt.
Wanneer potten en pannen aangebakken voedsel hebben dat zeer
moeilijk te verwijderen is, raden wij aan deze te laten weken alvorens
ze in de vaatwasser te plaatsen. Dit zal de noodzaak voor exra
wasbeurten elimineren.
Trek de korf uit om de vaatwasser gemakkelijk in te ruimen.
Gebruik van de onderkorf
Wij raden aan moeilijk te reinigen voorwerpen in de onderkorf aan
te brengen: potten, pannen, deksels, schalen en kommen, als
getoond in nevenstaande afbeelding.
Schalen en deksels bij voorkeur aan de zijkant van de korf
aanbrengen om te voorkomen dat de draaiing van de bovenste
sproeiarm geblokkeerd wordt.
- Potten, schalen enz. altijd naar beneden gericht aanbrengen.
- Diepe kommen schuin aanbrengen zodat het water er uit kan
stromen.
- De onderkorf is voorzien van uitklapbare sectoren (zie Afb.A)
voor het plaatsen van grotere of meerdere pannen.
- Het bestekmandje kan worden verdubbeld (zie Afb.B) zodat
slechts één gedeelte wordt gebruikt wanneer er weinig bestek is.
Dit geeft extra ruimte voor potten en pannen. Het bestekmandje
kan tevens in de bovenkorf worden aangebracht.
- Bestek in het bestekmandje aanbrengen met de handgrepen naar
beneden; wanneer de korf zijmandjes heeft, de lepels individueel
aanbrengen in de desbetreffende uitsparingen. Met name lang
keukengerei horizontaal aanbrengen aan de voorzijde van de
bovenkorf.
Gebruik van de bovenkorf
De bovenkorf is bestemd voor breekbaarder en lichter vaatwerk,
zoals glazen, koffie- en theekoppen en schotels, alsmede borden,
kommetjes en ondiepe pannen (zolang ze niet te vuil zijn).
- Borden en kookgerei zo aanbrengen dat ze niet worden verplaatst
door de waterstraal.
Het is mogelijk de hoogte van de korf te regelen door te draaien aan
de handgrepen aan de zijkanten van de korf zelf (zie Afb.C).
Pas de hogere mand aan het hogere niveau. En dan hebt u meer
ruimte om di langere pannen en dienbladen in de bodemmand aan
te passen.
De etagère
Hoge glazen en glazen op een hoge voet niet tegen het servies
maar tegen de rand van de etagère laten leunen.
Glazen, kopjes en schoteltjes op de etagère zetten. U kunt de etagère
naar wens in- en uitklappen(zie Afb.D).
Messen-etagère
De klemmen van het messenrek die op de kant van de hoogste
mand zit, geeft aan u de vrijheid om de grote scherpe messen
afzonderlijk te wassen en zonder gevaar (zie Afb.E).
onderkorf
bovenkorf
lading voor 12 standaardcouverts
lading voor 12 standaardcouverts
(Voor IEC-EN 50242 testen)
Afb.A
Afb.C
Afb.E
.65.
De vaatwasser inschakelen
Een wasprogramma beginnen
Nadat alle installatiestappen in de voorgaande paragrafen zijn
doorlopen, de watertoevoer geheel open zetten en de knop AAN-
UIT (B) op het bedieningspaneel indrukken. Het signaallampje "A"
licht op. De machine is nu ingeschakeld, maar u moet enkele
seconden wachten alvorens het wasprogramma te programmeren.
Instellen en starten van een wasprogramma
Kies het gewenste wasprogramma door de keuzeknop (E) in te
drukken. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, licht een van
de "F" programmalampjes achtereenvolgend op. Kies het
wasprogramma dat het meest toepasselijk is voor het vaatwerk
(raadpleeg de wasprogrammatabel in deze handleiding, met name
wanneer de machine voor het eerst wordt gebruikt),Druk de
selecteursknoop (E),Na enkele seconden start het wasprogramma
en kan dan niet meer worden gewijzigd. Indien nodig, raadpleeg
dan het onderdeel "Annuleren of aanpassen van een
wasprogramma nadat het is gestart".
Annuleren of aanpassen van een wasprogramma nadat het
is gestart
Voorwoord : Een wasprogramma dat in gang is kan alleen worden
gewijzigd wanneer deze slechts korte tijd in werking is. Anders
kan het zijn dat de zeep al gebruikt is en de machine kan het
waswater al hebben afgevoerd. In dat geval moet de zeepdispenser
opnieuw worden gevuld (zie het onderdeel "Zeep aanbrengen").
Om een wasprogramma te wijzigen dat al op gang is, op de knop
AAN/UIT (B) drukken: alle instellingen worden geannuleerd. Om
een nieuw wasprogramma in gang te zetten, de aanwijzingen
Afb.B
volgen in het onderdeel "Instellen en starten van een was
programma".
Wasprogramma lampje
De afwasmachine is uitgerust met een LCD indicatorslicht (F) die
aanzet wanneer het toestel de
wascyclus in werking stelt.
Aan het einde van het wasprogramma
Afb.D
Er klinkt zes maal een geluidssignaal om aan te geven dat het
was programma is afgewerkt en het signaallampje (F) voor het
programmagaat uit. Schakel de vaatwasser uit met de knop AAN-
UIT. Zet de watertoevoer naar de vaatwasser dicht en open de
deur. Wacht enkele minuten alvorens de vaatwasser leeg te ruimen
om te voorkomen dat borden en keukengerei worden vastgepakt
terwijl ze nog heet en derhalve breekbaarder zijn. Bovendien zullen
ze beter drogen.
NL
NL
Het wasprogramma instellen met startuitstel
D o o r o p k n o p " D " t e d r u k k e n ( z i e d e t a i l o p n a m e -
'Bedieningspaneel") kan de start van het wasprogramma 1 tot 9
uur worden uitgesteld. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt,
toont het display (F) het aantal uren voor de uitgestelde tijd. Kies
de gewenste tijd. Na het kiezen van het wasprogramma, hoort
men een geluidssignaal en na enkele seconden begint de uitsteltijd
op het display te knipperen om aan te geven dat de aftelling is
begonnen.
Na het verstrijken van de uitsteltijd, begint het wasprogramma.
OPMERKING
Tijdens de uitstelperiode, bij voorkeur geen instellingen wijzigen.
Indien dit noodzakelijk is, dan moeten alle instellingen geannuleerd
worden door op de knop AAN/UIT (B) te drukken.
U moet alle stappen voor het "Instellen van het wasprogramma
met een startuitstel" en "Instellen en starten van een
wasprogramma" herhalen, volgens de aanwijzingen in de
desbetreffende onderdelen.
Wanneer de deur van de machine tijdens de uitsteltijd wordt
geopend, dan stopt de aftelling. De aftelling gaat weer verder zodra
de deur wordt gesloten.
Het display toont de resttijd.
Afstelknoppen wasprogramma
Knop 1/2 belading
Met deze knop (zie "Detailopname - Bedieningspaneel", letter
"C") kan vaatwerk enkel in de bovenkorf worden afgewassen
wanneer er niet genoeg vaatwerk is voor een volle lading.
Hierdoor spaart u water en stroom. Dit kan worden gebruikt
alvorens een van de wasprogramma's te selecteren, met
u i t z o n d e r i n g v a n I n t e n s i e f ( i n d i e n v o o r z i e n i n d e
wasprogrammatabel). Gelieve er aan te denken dat de
hoeveelheid zeep eveneens gehalveerd moet worden.
.66.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier DW12-KFE1

This manual is also suitable for:

Dw12-kfe1me