Download Print this page

Panasonic FZ-VBD551 Series Operating Instructions Manual page 3

Blu-ray disc drive pack

Advertisement

SVENSKA
Tack för att du har använder Panasonic-produkter.
För ytterligare information om produktens fastsättning, besök följande
webbplats:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Medföljande tillbehör
Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören. Om du inte hittar något av
tillbehören som beskrivs, kontakta din tekniska support.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Bruksanvisning (denna broschyr) ................................................................. 1
„ Specifikation
Läs è
BRUKSANVISNING - Referenshandbok.
„ Reglerande information
För Europa
Överensstämmelsedeklaration (DoC)
"Panasonic deklarerar härmed att denna produkt uppfyller
väsentliga kraven och bestämmelser från EU-rådets direktiv."
Auktoriserad representant:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
Avfallshantering av produkter
Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystemvv
Denna symbol på produkter, förpackningar och/eller medföljande
dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska
produkter inte får blandas med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter ska hanteras och återvinnas på rätt sätt
ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med
nationella bestämmelser.
Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla re-
surser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors
hälsa och på miljön.
För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella
bestämmelser.
SUOMI
Kiitos, että käytät Panasonic-tuotteita.
Lisätietoja tämän tuotteen liittämisestä saat vierailemalla seuraavalla
verkkosivustolla:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Toimitetut lisävarusteet
Tarkista ja tunnista mukana toimitetut tarvikkeet. Jos et löydä kuvattuja tarvikkei-
ta, ota yhteyttä Panasonicin asiakaspalveluun.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Käyttöohjeet (tämä lehtinen) ........................................................................ 1
„ Tekniset tiedot
Katso è
KÄYTTÖOHJEET - Viiteopas.
„ Tietoja säännöksistä
Eurooppa
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)
"Täten Panasonic lupaa, että tämä tuote noudattaa EU:n neu-
voston direktiivien tarvittavia vaatimuksia ja muita asiaankuu-
luvia säännöksiä."
Valtuutettu edustaja:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Vanhojen laitteiden hävittäminen
Vain EU-jäsenmaille ja kierrätysjärjestelmää käyttäville maille
Tämä symboli tuotteissa, pakkauksessa ja/tai asiakirjoissa tarkoit-
taa, että käytettyjä sähköllä toimivia ja elektronisia tuotteita ei saa
laittaa yleisiin talousjätteisiin.
Johda vanhat tuotteet käsittelyä, uusiointia tai kierrätystä varten
vastaaviin keräyspisteisiin laissa annettujen määräysten mukai-
sesti.
Hävittämällä tuotteet asiaankuuluvasti autat samalla suojaamaan
arvokkaita luonnonvaroja ja estämään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia ihmiseen ja luontoon.
Lisätietoa keräämisestä ja kierrätyksestä saa paikalliselta jätehuollosta vastuulli-
selta viranomaiselta.
Maiden lainsäädännön mukaisesti tämän jätteen määräystenvastaisesta hävittä-
misestä voidaan antaa sakkorangaistuksia.
ČEŠTINA
Děkujeme vám za používání produktů Panasonic.
Pro další informace o instalaci tohoto produktu, prosím navštivte násle-
dující webové stránky:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Dodané příslušenství
Zkontrolujte a identifikujte dodané příslušenství. Pokud některé z nich nenalez-
nete, kontaktujte centrum technické podpory.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Návod k obsluze (tento leták) ....................................................................... 1
„ Technické údaje
Nahlédněte do è
„ Informace o vyhláškách
Pro Evropu
Autorizované zastoupení:
Zkušební centrum Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH
18-Sw-0
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, SRN
Likvidace použitých zařízení
Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a
zpracování odpadu
Tento symbol na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné
dokumentaci upozorňuje na to, že se použitá elektrická a
elektronická zařízení, nesmějí likvidovat jako běžný komunální
odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrob-
ků, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na přísluš-
ných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů
a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.
36-Sw-2
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní
legislativy.
SLOVENČINA
Ďakujeme, že používate výrobky značky Panasonic.
Viac informácií o pripojení tohto výrobku nájdete na nasledujúcej webo-
vej lokalite:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo. Ak nenájdete popísané príslušenstvo, obráťte
sa na pracovisko podpory.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Návod na použítie (tento prospekt) .............................................................. 1
„ Technické údaje
V časti è
NÁVOD NA POUŽITIE - Referenčná príručka.
„ Regulačné informácie
Pre Európu
Autorizovaný reprezentant:
Panasonic Testing Centre
18-Fi-0
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Likvidácia opotrebovaných zariadení
Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie
Tento symbol uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievod-
nej dokumentácii informujú o tom, že opotrebované elektrické a
elektronické výrobky sa nesmú likvidovať ako bežný domový
odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania
a recyklácie odovzdajte opotrebované výrobky na špecializovanom
zbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.
Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkoví prispejete k
zachovaniu cenných zdrojov a predídete prípadným negatívnym dopadom na
ľudské zdravie a životné prostredie.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady.
36-Fi-2
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnou legisla-
tívou udelené pokuty.
NÁVOD K OBSLUZE - Příručka Reference Manual.
Prohlášení o shodě (DoC)
"Společnost Panasonic tímto prohlašuje, že tento produkt
vyhovuje základním požadavkům a dalším souvisejícím usta-
novením směrnic Rady EU."
Vyhlásenie o zhode (DoC)
„Týmto spoločnosť Panasonic vyhlasuje že tento výrobok je
v zhode s nevyhnutnými požiadavkami a inými príslušnými
ustanoveniami smerníc Rady EÚ."
18-Cz-0
36-Cz-2
18-Sk-0
36-Sk-2

Advertisement

loading