Download  Print this page

Philips 326134816 Manual Page 19

Philips ecomoods ceiling light 32613/48/16.
Hide thumbs

Advertisement

• Vždy majte na pamäti technickú špecifikáciu svietidla. Tie sú vždy vyznačené pomocou obrázkov na identifikačnom štítku a v návode
na použitie.
POZOR: Tu nájdete vysvetlenie všetkých obrázkov s ich číselným kódom:
01- Svietidlo môže byť inštalované len v interiéri.
02- Svietidlo nie je vhodné pre inštaláciu v kúpel'niach (tu je nutné posudzovat' umiestnenie vzhl'adom k jednotlivým zónam).
03- Svietidlo môže byt' inštalované na bežne horl'avé materiály. Svietidlo nesmie byt' v žiadnom prípade zakryté izoláciou alebo
akýmkol'vek iným podobným materiálom.
04- Tento výrobok nie je vhodný na priamu montáž na horľavý povrch.
05- Svietidlo môže byt' pokryté izolačným materiálom.
06- Svietidlo je vhodné len pre montáž na strop.
07- Svietidlo je vhodné len pre montáž na stenu.
08- Svietidlo je vhodné na montáž na stenu a na strop.
09- Minimálna vzdialenost' svietidla od osvetl'ovaných objektov musí byt' dodržaná.
10- IPX1: Svietidlo je chránené proti kvapkajúcej vode.
11- IPX3: Svietidlo môže byt' vystavené dažd'u (kvapky vody dopadajú pod uhlom max 60° k vertikálnej osi).
12- IPX4: Svietidlo je zabezpečené proti vniknutiu vody (môže byt' ostriekané prúdom vody z akéhokol'vek smeru 360°).
13- IPX5: Svietidlo je chránené proti prúdiacej vode.
14- IPX7: Svietidlo môže byť inštalované do zeme.
15- IPX8: Označuje ochranu pri ponorení do označenej hĺbky.
16- IP5X: Svietidlo je chránené proti prachu.
17- IP6X: Svietidlo je prachotesné.
18- Rozbité, alebo prasknuté krycie (bezpečnostné) sklá ihned' vymeňte za nové. Používajte výhradne originálne diely.
19- Trieda krytia I. Svietidlo má svorku pre uzemnenie – ochranný vodič musí byt' pripojený na svorku označenú
20- Trieda krytia II. Svietidlo má dvojitú izoláciu – nie je treba uzemňovat'.
21- Trieda krytia III. Nízkonapät'ové svietidlo 12V.
22- Odstráňte izoláciu z vodiča tak, ako je to označené v diagrame.
23- Uzemňovací kábel musí byť vždy dlhší ako prívodný kábel.
24- Dodané návleky s vysokou tepelnou odolnost'ou pretiahnite cez odizolované časti prívodných vodičov.
25- Používajte tepelne rezistentné káble na zavedenie elektrického vedenia do siete.
26- Svietidlo je možné pripojit' len na samostatný prívod.
27- X-spojenie: V prípade poškodenia vodiča musí byt' ten nahradený vodičom toho istého typu.
Y-spojenie: V prípade poškodenia vodiča musí byt' ten nahradený výrobcom, distribútorom, alebo špecialistom aby sa predišlo
riziku.
Z-spojenie: Vodič nesmie byt' nahradzovaný iným.
28- MAX. ...W: Žiarovka pre toto svietidlo nesmie mat' vyšší ako predpísaný výkon.
29- Svietidlo je vhodné len pre reflektorové žiarovky .
30- Svietidlo je vhodné len pre vyznačený svetelný zdroj.
31- Svietidlo nie je vhodné pre vyznačený svetelný zdroj.
32- Len bežná žiarovka s priemerom 60 mm môže byt' použitá. Žiarovka s priemerom 45mm nesmie byt' pre tento typ svietidla použitá.
33- Je určené len na použitie žiarovky globe, ktorej veľkosť je uvedená pri značke priemeru. Nikdy nepoužívajte klasickú žiarovku.
34- Tento výrobok je vhodný len pre sviečkovú žiarovku.
35- Nikdy nepoužívajte "chladný paprsok" (cool-beam) žiarovku pre toto svietidlo.
36- Svietidlo je vhodné len pre bezpečnostné žiarovky alebo nízkotlaké žiarovky. Bezpečnostné sklo nie je potrebné.
37- Lineárnych halogénových žiaroviek ani dvojkolíkových halogénových žiaroviek sa nedotýkajte holými prstami.
V prípade, že táto operácia nemôže byť vykonaná bez toho, aby nastal dotyk živej časti rukou, oprava musí byť vykonaná
odborníkom (elektrikárom).
38- Svietidlo je vybavené poistkou. Ak svietidlo nesvieti ani po výmene žiarovky, je nutné skontrolovať poistku. V
prípade, že táto operácia nemôže byť vykonaná bez toho, aby nastal dotyk živej časti rukou, oprava musí byť
vykonaná odborníkom (elektrikárom).
39- Svietidlo je možné ovládat' snímačom, pokial' nie je použitý PLCE – zdroj. Konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom výber
správneho typu (špeciálne dôležité pre 12 V svietidlo.)
40- Svietidlo je vybavené bezpečnostným transformátorom. Ak je nutné transformátor vymenit', tak len za taký, ktorý má zhodnú
špecifikáciu s transformátorom originálnym.
41- Svietidlo na nešetrné použitie.
42- Svietidlo s možnost'ou nastavenia času a citlivosti. Minimum a maximum sa zobrazí na ikone v časti A.
43- Svietidlo môže byt' umiestnené do maximálnej výšky 6 metrov.
44- Na dosiahnutie optimálnej výkonnosti musíte umiestnit' svietidlo do výšky uvedenej na ikone. Maximálny a minimálny dosah
detektora je tiež uvedený na ikone v časti A.
45- Štandardný aktívny dosah pokrytia detektorom udávajú stupne uvedené na ikone.
46- Toto svietidlo má byt' umiestnené horizontálne. Pre dlhšiu životnost' žiarovky neprekračujte uhol 4 stupne.
47- Pri inštalácii dajte pozor, aby ste vr'taním nepoškodili vodiče v stenách, alebo v strope.
48- Ked je svietidlo pripevnené na strop alebo na stenu, je potrebné aby bol zadný kryt namontovaný.
49- Elektrické drôty nesmú byt' zovreté ani stočené medzi svietidlom a povrchom na pripevnenie.
50- Do tohto svietidla môžete použit' žiarovku s postriebrenou vrchnou čast'ou.
51- Svietidlo obsahuje časti, ktoré sa môžu zohriat' na vysokú teplotu.
52- Tento výrobok nie je vhodný pre deti do 14 rokov.
Toto svietidlo – tak isto ako všetky ostatné z našej produkcie – bolo navrhnuté, vyrobené a testované v súlade s najprísnejšími
európskymi bezpečnostnými predpismi (EN 60.598/
interiérových svietidiel a 3 roky (pokial' nie je na obale uvedené inak) u vonkajších svietidiel. Rozbité sklo, batérie a svetelné zdroje do
termímu garancie nespadajú. Záručné podmienky sa nevzťahujú na svietidlá poškodené v extrémnych podmienkach (morské pobrežia,
priemyselné zóny, ....). Záruka začína plynút' dňom kúpy výrobku. Pri jej uplatnení je nutné predložit' pokladničný blok, alebo iný doklad o
kúpe (napr. faktúra). Záruka sa nevzt'ahuje na výrobky, ktoré neboli inštalované podl'a návodu, boli opravované, alebo upravované.
Výrobca tiež nepreberá zodpovednost' za škody spôsobené nesprávnym používaním, alebo nevhodnou inštaláciou svietidla.
Vyhradzujeme si právo na zmeny designu a technických špecifikácií.
DIO B - SIGURNOSNE UPUTE
• Proizvođač preporučuje pravilnu uporabu rasvjetnih uređaja! Kako bi zajamčili ispravno i sigurno postavljanje i rad svjetiljki, slijedite ove
upute i sačuvajte ih.
• Prije postavljanja rasvjetnih uređaja, njihovog održavanja ili popravka uvijek isključite električni napon.
• U slučaju dvojbe zatražite savjet stručnjaka ili pitajte u trgovini. Osigurajte postavljanje svjetiljke u suglasju s važećim propisima.
Određeni propisi uvjetuju postavljanje rasvjetnih uređaja od strane osposobljenog električara (npr. u Njemačkoj).
• Priključne vijke uvijek čvrsto pritegnite, osobito priključak niskonaponskih vodova (12V).
). Na výrobné vady a vady materiálu poskytuje výrobca záruku 2 roky u
18
.
H R V A T S K I

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips 326134816

   Related Manuals for Philips 326134816

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: