Download Table of Contents Print this page

Dansk (Oversat Fra Original Brugsvejledning) - Black & Decker BDCROS18 Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
Dansk
(oversat fra original brugsvejledning)
b. Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen er defekt. Alt
elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.
c. Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern
batterienheden fra det elektriske værktøj, hvis det
kan udtages, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
d. Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børns
rækkevidde. Elværktøjet må ikke bruges af
personer, der ikke er fortrolige med det, eller som
ikke har gennemlæst disse instruktioner. El-værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e. Elværktøj og tilbehør skal vedligeholdes.
Kontroller, om bevægelige dele er skæve og ikke
sidder fast, og om delene er brækket eller
beskadiget, så elværktøjets funktion påvirkes. Hvis
det elektriske værktøj er beskadiget, skal det
repareres før brug. Mange ulykker er forårsaget af
dårligt vedligeholdt værktøj.
f. Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe
skærekanter har mindre tilbøjelighed til at binde og er
lettere at styre.
g. Brug elværktøjet, tilbehøret, indsatsværktøj osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner under
hensyntagen til arbejdsforholdene og arbejdet, der
skal udføres med værktøjet. Brug af elektrisk værktøj
til andre opgaver end dem, det er beregnet til, kan
resultere i en farlig situation.
h. Hold håndtagene og håndtagsfladerne tørre, rene
og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og gribeflader
giver ikke en sikker håndtering og kontrol af værktøjet i
uventede situationer.
Brug og pleje af batteriværktøj (bruges kun til
5.
batteriværktøjer)
a. Genoplad kun værktøjet ved brug af den oplader,
der er angivet af producenten. En oplader, der
passer til en type batteripakke, kan udgøre en risiko for
brand, når den bruges til en anden type.
b. Brug kun elværktøj sammen med batteripakker,
der er specifikt beregnet hertil. Brugen af andre
batteripakker kan medføre personskade og brand.
c. Når batteripakken ikke er i brug, hold den på
afstand af andre metalgenstande som fx papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små
metalgenstande, som kan frembringe en
kortslutning fra en pol til en anden. Kortslutning af
batteriet kan forårsage forbrændinger eller brand.
d. Under grove forhold kan væske sive ud fra
batteriet; undgå kontakt. Hvis der opstår kontakt
ved et uheld, skyl med vand. Hvis væske kommer
62
ind i øjnene, søg omgående lægehjælp. Væske, der
siver ud fra batteriet, kan fremkalde irritationer
eller forbrændinger.
e. Brug ikke en batteripakke eller et værktøj, der er
beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller
modificerede batterier kan udvise uforudsigelig
adfærd, hvilket kan resultere i brand, eksplosion eller
risiko for personskade.
f. Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild
eller for høj temperatur. Eksponering for ild eller
temperatur på over 130 °C kan forårsage eksplosion.
BEMÆRK: Temperaturen „130 °C" kan erstattes af
temperaturen „265 °F".
g. Følg alle opladningsanvisninger, og undlad at
oplade batteripakken eller værktøjet uden for det
temperaturinterval, der er specificeret i
instruktionerne. En forkert opladning eller opladning
uden for det specificerede interval kan beskadige
batteriet og øge risikoen for brand.
Service
6.
a. Få altid elværktøjet repareret af kvalificerede
fagfolk udelukkende med identiske reservedele.
Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
b. Beskadigede batteripakker må aldrig serviceres.
Service af batteripakker bør kun udføres af
producenten eller autoriserede serviceudbydere
(bruges kun til batteriværktøjer).
Ekstra specielle sikkerhedsregler for slibemaskiner
● Hold i elværktøjets isolerede gribeflader, da
sliberemmen/slibefoden kan komme i kontakt
med værktøjets elledning. Hvis man skærer i en
strømførende ledning, bliver elværktøjets blotlagte dele
strømførende, så brugeren får stød.
● Brug klemmer eller en anden praktisk måde for at
fastgøre og understøtte arbejdsemnet til et stabilt
underlag. Hvis du holder fast i arbejdsemnet med din
hånd eller krop, vil det være ustabilt, og det kan medføre,
at du mister kontrollen over det.
● Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Brug af ekstraudstyr eller tilbehør
eller udførelse af andre opgaver med dette værktøj end
de, der anbefales i denne vejledning, kan medføre risiko
@
for personskade og/eller materiel skade.
ADVARSEL: Kontakt med eller indånding af
støvpartikler fra slibearbejde kan udgøre en fare
for både brugerens og eventuelle omkringståendes
helbred. Bær en støvmaskine, der er specielt
designet til beskyttelse imod giftigt støv og røg
og kontrollér, at personer, som opholder sig i eller
kommer ind i arbejdsområdet, også er beskyttede.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents