Download Table of Contents Print this page

Norsk (Oversatt Fra De Originale Instruksjonene) - Black & Decker BDCROS18 Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
Norsk
(oversatt fra de originale instruksjonene)
d. Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet bli brukt av
personer som ikke er fortrolig med det, eller som
ikke har lest denne bruksanvisningen. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere.
e. Sørg for vedlikehold av elektroverktøy og tilbehør.
Undersøk om bevegelige deler er feiljustert eller
blokkert, om deler er skadet, og om det er andre
forhold som kan påvirke elektroverktøyets
funksjon. Dersom det er skadet, få verktøyet
reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av
dårlig vedlikeholdte verktøy.
f. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere
å kontrollere.
g. Bruk elektroverktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til
disse instruksjonene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.
Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
h. Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie
for olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater forhindrer
trygg håndtering og kontroll av verktøyet i
uventede situasjoner.
Bruk og stell av batteriverktøy (kun for
5.
batteriverktøy)
a. Skal kun lades opp ved hjelp av batteriladeren
spesiefisert av produsenten. En lader som passer
for en type batteripakke kan føre til risiko for brann
dersom den brukes på en annen batteripakke.
b. Bruk elektroverktøy bare med spesifikt angitte
batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan føre til
risiko for personskade og brann.
c. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna
metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler,
filer, skruer eller andre små metallgjenstander som
kan skape en kobling fra en pol til den andre.
Kortslutning av batteripolene mot hverandre kan føre til
brannskader eller brann.
d. Ved feilaktig bruk kan det komme væske ut av
batteriet, unngå kontakt med den. Dersom du
kommer i kontakt med den, skyll av med vann.
Dersom du får væsken i øynene, søk legehjelp.
Væske som kommer ut av batteriet kan føre til
irritasjon eller brannskader.
e. Batteripakke eller verktøy som er skadet eller
modifisert skal ikke brukes. Batterier som er skadet
eller modifisert kan ha uventet oppførsel og føre til
brann, eksplosjon eller personskader.
56
f. Batteripakken skal ikke utsettes for brann eller for
høy temperatur. Eksponering for brann eller
temperaturer over 130 °C kan føre til eksplosjon.
MERK: Temperaturen "130 °C" kan erstattes av
temperaturen "265 °F".
g. Følg alle ladeinstrukser og ikke lade batteripakken
eller verktøyet utenfor temperaturområdet som
angitt i bruksanvisningen. Feil lading eller ved
temperaturer utenfor det angitt området kan skade
batteriet og øke faren for brann.
Service
6.
a. Elektroverktøy skal alltid repareres av kvalifisert
personell og bare med originale reservedeler. Dette
vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
b. Skadede batteripakker skal aldri repareres. Service
på batteripakker skal kun utføres av produsenten eller
autoriserte serviceverksteder (kun for batteriverktøy).
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for slipemaskiner
● Hold elektroverktøyet i de isolerte grepsoverflatene,
fordi slipebåndet/slipebasen kan komme i kontakt
med egen kabel. Kapping av en strømførende ledning
kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet
blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
● Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og
kan føre til at du mister kontroll.
● Bruksområdet er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Hvis du bruker annet tilbehør, kobler til annet utstyr eller
bruker dette produktet til andre oppgaver enn det som
er anbefalt i denne håndboken, kan det medføre fare for
@
personskader og/eller skade på eiendom.
ADVARSEL: Kontakt med eller innånding av støv
som oppstår ved pussing, kan være helseskadelig for
brukeren og eventuelle personer i nærheten. Bruk en
støvmaske spesielt designet for beskyttelse mot giftig
støv og røyk og påse at personer innenfor eller som
@
kommer inn i arbeidsområdet også har beskyttelse.
ADVARSEL: Bruk dette verktøyet på et sted med
god gjennomlufting når du sliper jernholdige metaller.
Ikke bruk verktøyet i nærheten av brennbare væsker
eller gasser eller brennbart støv. Gnister eller varme
partikler fra slipingen eller gnister fra motorbørstene
@
kan antenne brennbart materiale.
ADVARSEL: Ikke bruk støvfilterkassetten eller
støvadapteret til å lagre objekter i.
@
Sliping av maling
ADVARSEL: Følg alltid nøye alle
sikkerhetsinstruksjoner for sliping av maling. Vær
spesielt oppmerksom på følgende: Om mulig, bruk
en støvsuger for å samle opp støv. Vær ekstra
forsiktig når du pusser maling som kan inneholde bly:
Ikke la barn eller gravide komme inn der du arbeider.
Alle som kommer inn i arbeidsområdet må bruke en
maske spesielt utformet for å beskytte mot støv fra

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents