Download Table of Contents Print this page

Black & Decker FM3000 Original Instructions Manual page 15

Advertisement

Table of Contents
.πFGƒ°S ...C G ' ¢ùHÉ≤dG hC G ∂∏°ùdG hC G RÉ¡÷G ôª¨J ' •
≠jôØJ AÉæKC G h IOÉ◊G ™«£≤àdG äGôØ°T ™e πeÉ©àdG AÉæKC G Qò◊G ñƒJ •
ájó°ù÷G äGQó≤dG hhP ¢UÉî°TC ' G ¬eóîà°ù«d ºª°üe ÒZ RÉ¡÷G Gòg •
∂dP ' ÉÃ) Úà∏«∏≤dG áaô©ŸGh IÈÿGh áæjóàŸG á«∏≤©dGh á«°ù◊Gh
äɪ«∏©àdÉH ºgójhõJ hC G º¡«∏Y ±GöTE ' G πX ' 'E G ,(∫ÉØWC ' G
.º¡àeÓ°S øY ∫hD ƒ °ùŸG ¢üî°ûdG πÑb øe RÉ¡÷G ΩGóîà°SÉH á≤∏©àŸG
.RÉ¡÷ÉH º¡ãÑY ΩóY ¿Éª°†d ∫ÉØWC ' G ≈∏Y ±GöTE ' G Öéj •
∑ôJGh AÉHô¡µdG òNC É e øe ¢ùHÉ≤dG ´õfGh RÉ¡÷G 𫨰ûJ ±É≤jE É H ºb •
RÉ¡÷G AGõLC G øe ...C G Ò«¨J πÑbh áÑbGôe ¿hO ¬côJ πÑb OÈj RÉ¡÷G
Öéj .±ÉL ¿Éµe ' ¬æjõîJ Öéj ,RÉ¡÷G ΩGóîà°SG ΩóY ádÉM ' •
.∫ÉØWC ' G ∫hÉæàe øY G k ó «©H áf q õ îŸG Iõ¡LC ' G ™«ªL ßØM
hC G áØdÉJ AGõLC G ájC G øY ∞°ûµ∏d RÉ¡÷G ¢üëaG ,ΩGóîà°S'G πÑb •
,QGQRC ' G ' ∞∏J hC G ,AGõLC ' G ' Qƒ°ùc OƒLh ΩóY øe ≥≤– .áÑ«©e
.RÉ¡÷G 𫨰ûJ ≈∏Y ôKD ƒ J ób ádÉM ...C G hC G
.Ö«Y hC G ∞∏J ¬H AõL ...C G OƒLh ádÉM ' RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
AGõLC ' G ∫GóÑà°SG hC G ìÓ°UE É H óªà©e ìÓ°UE G π«ch Ωƒ≤j ¿C G Öéj •
hC G AGÎgG hC G ∞∏J äÉeÓY OƒLh ΩóY øe ≥≤– ,ΩGóîà°S'G πÑb •
∂∏°ùdG hC G ¢ùHÉ≤dG ' ∞∏J hC G Ö«Y OƒLh ádÉM ' RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
Ö«Y OƒLh hC G »°ù«FôdG ¢ùHÉ≤dG hC G »FÉHô¡µdG ∂∏°ùdG ∞∏J ádÉM ' •
Öæéàd óªà©e ìÓ°UE G π«ch áaô©Ã ɪ¡MÓ°UE G Öéj ,ɪ¡H
¬MÓ°UE G ∫hÉ– 'h »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ™£≤J ' .ôWÉîŸG
' É¡«dE G QÉ°ûŸG ∂∏J ÒZ AGõLC G ájC G ∫GóÑà°SG hC G ádGRE G É k ≤ ∏£e ∫hÉ– ' •
hC G RɨdÉH πª©j ¿Éc AGƒ°S øNÉ°S óbƒe øe Üô≤dÉH RÉ¡÷G ™°†J ' !ôjò–
.RÉ¡÷G áfÉ«°U hC G ∞«¶æJ πÑb C É Ø£e RÉ¡÷G ¿C G øe ≥≤– :ôjò–
.¬°†jQC É J ºàj ¿C G Öé«a ádÉWE G πHÉc ΩGóîà°SG " Ée GPE G •
.IOQƒŸG äÉ«dɪµdG ™e 'E G RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
.ájƒ¡à∏d RÉ¡÷G ∫ƒM á«aÉc áMÉ°ùe ∑ôJ Ωõ∏j •
hC G ∞«¶æàdG ∫ɪYC G AGôLE G πÑb »FÉHô¡µdG QÉ«àdG øY RÉ¡÷G π°üØH ºb •
.∑Ó°SC ' G áYƒª›h RÉ¡÷G øY äÉfGƒ«◊Gh ∫ÉØWC ' G ó©HC G •
.∫ÉØWC ' G øe Üô≤dÉH RÉ¡÷G ∫ɪ©à°SG óæY áHƒ∏£e Üôb øY áÑbGôŸG •
.∞«¶æàdG ∫ÓNh §∏ÿG AÉYh
øjôNB ' G áeÓ°S
ΩGóîà°S'G ó©H
.É¡°üëa hC G É¡Ø«¶æJ hC G
ìÓ°UE ' Gh ¢üëØdG
.áØdÉàdG hC G IQƒ°ùµŸG
.»FÉHô¡µdG ∂∏°ùdG ' πcB É J
.»FÉHô¡µdG
.∂°ùØæH
.π«dódG Gòg
ΩQÉت∏d á«aÉ°VE G áeÓ°S äɪ«∏©J
.AÉHô¡µdÉH
.á«∏°UC ' G äÉfƒµŸG 'E G Ωóîà°ùJ ' •
.áfÉ«°üdG
(‫)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
BLACK+DECKER™
áÑc πªY øe É k °†jC G É¡æµ" ,äÉ≤ë∏à IOhõeh .ºë∏dG ΩôØd ∂H á°UÉÿG
.§≤a ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd ºª°üe RÉ¡÷G Gòg .≥fÉ≤fh
πª©dG •É°ShC G h ÖJɵŸGh ôLÉàŸG ' ∫ɪ©dG ïHÉ£e ≥WÉæe •
áeÉbE ' G øcÉeC G h IÒ¨°üdG ¥OÉæØdGh ¥OÉæØdG ' AÓª©dG πÑ pb øe •
¿C G ∂d ≈æªàfh .
BLACK+DECKER
∫ɪ©à°SÓd §≤a ¢ü°üfl .IójóY äGƒæ°ùd èàæŸG Gòg ΩGóîà°SÉH ™àªà°ùJ
ÒZ πµ°ûH ...QGô◊G ™£≤dG §Ñ°V IOÉYE G øY áŒÉf ôWÉfl ´ƒbƒd É k Ñ æŒ
øe »FÉHô¡µdG QÉ«àdÉH √OGóeE G ºàj ¿C G Öéj ' RÉ¡÷G Gòg ¿E É a ,Ö°SÉæe
ºàj IôFGóH ¬∏«°UƒJ hC G âbD ƒ ŸG πãe ,»LQÉN π«°UƒJ RÉ¡L ∫ÓN
.IC É °ûæŸG ᣰSGƒH ᪶àæe áØ°üH É¡FÉØWE G h É¡∏«¨°ûJ
IÉYGôe k É ªFGO Ú©àj ,á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC ' G ΩGóîà°SG óæY !ôjò– •
øe óë∏d ∂dPh ;»∏j Ée ∂dP ' Éà ᫰SÉ°SC ' G áeÓ°ùdG äÉWÉ«àMG
áHÉ°UE G hC G á«FÉHô¡c áeó°üd ¢Vô©àdG hC G ≥jôM ܃°ûf ä'ɪàMG
.RÉ¡÷G 𫨰ûJ πÑb ájÉæ©H πeɵdÉH π«dódG Gòg C G ôbG •
...C G ∫ɪ©à°SG ¿E G .π«dódG Gòg ' í°Vƒe ΩGóîà°S'G øe ¢Vô¨dG ¿E G •
»àdG ÒZ RÉ¡÷G Gò¡H á«∏ªY ájC G AGôLE G hC G äÉ≤aôe hC G äÉ≤ë∏e
.á«°üî°ûdG áHÉ°UE ' G ô£N ÖÑ°ùj ób π«dódG Gòg ' É¡H ≈°Uƒ o j
.áHÉ°UE G ´ƒbh ¤E G ΩGóîà°S'G Aƒ°S ...OD ƒ j ób •
. k ÓÑ≤à°ùe ¬«dE G ´ƒLô∏d π«dódG Gò¡H ßØàMG •
.RG èdG ΩGóîà°SG óæY É k ªFGO Qò◊G n ñƒJ •
âæc GPE G RÉ¡÷G π¨°ûJ ' .¿Éà∏àÑe ∑Gój âfÉc GPE G RÉ¡÷G π¨°ûJ ' •
í£°S ±GƒM ¥ƒa ≥∏©àj ' å«ëH ábóH »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S OôaG •
.ó°üb ¿hO ¬H Ì©àdG hC G ≥∏©àdG ºàj ' å«ëHh πª©dG
øY ¢ùHÉ≤dG π°üØd »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ó°T k É ≤∏£e ∫hÉ– ' •
IQGô◊G øY k G ó«©H AÉHô¡µdG ∂∏°S ™°Vh ≈∏Y ¢UôMGh .¢ùÑ≤ŸG
RÉ¡÷G ™æ°ü o e πÑb øe ¬dGóÑà°SG Öéj ,ábÉ£dG ∂∏°S ∞∏J ádÉM ' •
áLQO ¢ùØf ≈∏Y »æa ...C G hC G ¬d ™HÉàdG óªà©ŸG áeóÿG π«ch hC G
ΩóY ádÉM ' AÉHô¡µdG Qó°üe øY RÉ¡÷G π°üaGh 𫨰ûàdG ∞bhC G •
.∞«¶æàdG πÑbh É¡dGóÑà°SG hC G AGõLC ' G Ö«côJ πÑbh ¬eGóîà°SG
.IóFGõdG áHƒWôdG hC G √É«ŸG øe ∑ôëŸG ájɪM ≈∏Y ɪFGO ¢UôMG
øY »MG hC G πjƒW ô©°T hC G á°VÉØ°†a ¢ùHÓe ...C G OÉ©HE G ≈∏Y ¢UôMG •
‫ﺍﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ‬
ΩGóîà°S'G øe ¢Vô¨dG
FM3000 ºë∏dG áeôØe ⪪ o °U
:' ΩGóîà°SÓd ¢ü°üfl ÒZ RÉ¡÷G Gòg
;iôNC ' G
;á«ØjôdG ∫RÉæŸG •
;iôNC ' G
,QÉ£aE ' Gh ΩƒædG øcÉeC G •
èàæe ∑QÉ«àN' k G ôµ°T
.»∏NGódGh ‹õæŸG
áeÓ°ùdG äɪ«∏©J
.á«°üî°T
∂H ¢UÉÿG RÉ¡÷G ΩGóîà°SG
.≥∏£dG AGƒ¡dG ' RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
.Úeó≤dG 'ÉM
.IOÉ◊G ±Gƒ◊Gh âjõdGh
.ôWÉîŸG Öæéàd ∂dPh π«gC É àdG
.áÑbGôe ¿hO RÉ¡÷G π¨°ûJ ' •
.ácôëàe AGõLC G ájC G
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents