Download Print this page

Sony SRS-ZX1 Operating Instructions page 2

Speakers/stands: personal speaker
Hide thumbs

Advertisement

A
1
3
1
4
2
5
2
3
2
3
1
4
5
B
(achterkant)
(posteriore)
(parte posterior)
Bид cзaди
naar een stopcontact
alla presa di rete
à tomada de parede
naar DC IN 16V-aansluiting
к ceтeвой pозeткe
alla presa DC IN 16V
à tomada DC IN 16V
к гнeздy DC IN 16V
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
Alimentatore CA (in dotazione)
Transformador de CA
(fornecido)
Aдaптep ceтeвого питaния
(пpилaгaeтcя)
C
Rechterluidspreker
Linkerluidspreker
(achterkant)
(achterkant)
Diffusore destro
Diffusore sinistro
(posteriore)
(posteriore)
Coluna direita
Coluna esquerda
RK-G136-aansluitsnoer
(parte posterior)
(parte posterior)
(optioneel)
Пpaвый
Лeвый
Cavo di collegamento
гpомкоговоpитeль
гpомкоговоpитeль
RK-G136 (opzionale)
(вид cзaди)
(вид cзaди)
Cabo de ligação RK-
G136 (opcional)
Cоeдинитeльный
naar INPUT 2-
aansluiting
кaбeль RK-G136
Draagbaar
(пpиобpeтaeтcя
alla presa
audioapparaat
дополнитeльно)
INPUT 2
Dispositivo
à tomada
audio portatile
INPUT 2
Equipamento de
Aansluitsnoer
к гнeздy
(bijgeleverd)
áudio portátil
CD/MD-speler,
INPUT 2
Пepeноcноe
enzovoort
Cavo di collegamento
ayдиоycтpойcтво
(in dotazione)
Lettore CD/MD , ecc.
Cabo de ligação
Leitor de CD/MD,
naar INPUT 1-
(fornecido)
etc.
aansluiting
Cоeдинитeльный
Пpоигpывaтeль
alla presa INPUT 1
кaбeль
компaкт-диcков/
à tomada INPUT 1
мини-диcков и т.д.
(пpилaгaeтcя)
naar aansluitingspoort
к гнeздy INPUT 1
voor luidspreker
Personal
alla porta di
computer,
enzovoort
collegamento diffusore
naar LINE OUT-aansluiting of
PC, ecc.
à porta de ligação da
hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-
PC, etc.
coluna
aansluiting)
ПК и т.д.
к cоeдинитeльномy
a LINE OUT o alla presa cuffie
(minipresa stereo)
paзъeмy
гpомкоговоpитeля
à LINE OUT ou à tomada para
auscultadores (minitomada estéreo)
к гнeздy LINE OUT или к гнeздy
нayшников (мини-cтepeогнeздо)
D
1
2
Kaartafstandsbediening
Lithiumbatterij
CR2025 × 1 (optioneel)
(achterkant)
Telecomando a scheda
Pila al litio
CR2025 × 1 (opzionale)
(posteriore)
Comando remoto tipo
Pilha de lítio
CR2025 × 1 (opcional)
cartão (parte posterior)
Пyльт диcтaнционного
Литиeвaя бaтapeя
yпpaвлeния (вид cзaди)
CR2025 × 1
(дополнитeльнaя)
2
1
Een lithiumbatterij in de
Nederlands
kaartafstandsbediening
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u deze
gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de
installeren
(zie afbeelding D)
gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
1
Haal de batterijhouder uit de
WAARSCHUWING
kaartafstandsbediening.
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het
2
Plaats een optionele CR2025-
risiko van brand of een electrische schok te verlagen.
lithiumbatterij met de pluspool (+) naar
Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op
boven gericht.
elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat
alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
3
Plaats de batterijhouder weer terug.
Om de kans op brand te verkleinen mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met een
krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
De lithiumbatterij vervangen
Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen,
De werkingsafstand van de kaartafstandsbediening wordt
mag u geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een
kleiner naarmate de batterij leeg raakt.
bloemenvaas, op het apparaat zetten.
Vervang de batterij door een nieuwe. Onder normale
omstandigheden gaat een batterij 6 maanden mee.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenrek of ingebouwde kast.
Opmerkingen over de lithiumbatterij
• Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg
Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk
meteen een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.
• Veeg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.
toegankelijk stopcontact. Als de netspanningsadapter niet
normaal functioneert, verbreekt u onmiddellijk de aansluiting op
• Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste
polariteit.
het stopcontact.
• Houd de batterij niet vast met een metalen tang omdat dit
kortsluiting kan veroorzaken.
Verwijdering van oude elektrische en
• Als u andere batterijen dan een CR2025-batterij gebruikt, kan dit
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
brand of een explosie tot gevolg hebben.
Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden ophaalsystemen)
WAARSCHUWING
Het symbool op het product of op de verpakking
Bij onjuist gebruik kan de batterij ontploffen. Laad de
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
batterij niet op, demonteer de batterij niet en gooi de batterij
afval mag worden behandeld. Het moet echter naar
niet in het vuur.
een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product
op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens
Het geluid beluisteren
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
1
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Druk op de 1-toets om het apparaat in te
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
schakelen.
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
Het 1-lampje gaat branden.
of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
2
Start het afspelen op het bronapparaat.
3
Pas het volume aan.
Voorzorgsmaatregelen
Stel het volume van het bronapparaat in op een gemiddeld
niveau en druk op de VOL +/– -toets op dit systeem.
Veiligheid
z Tip
Het naamplaatje met de bedrijfsspanning, stroomverbruik,
Als u het geluid wilt dempen, drukt u op de toets % op de
enzovoort bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
kaartafstandsbediening. Druk nogmaals op de toets om het
• Voordat u het apparaat gebruikt, moet u controleren of de
geluid te hervatten.
spanning die aan de achterkant van het apparaat wordt
Opmerking
vermeld, overeenkomt met de lokale netspanning.
U hoort een pieptoon wanneer het minimum of maximum
Waar aangekocht
Bedrijfsspanning
volume wordt bereikt.
Alle landen/regio's
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
4
Druk op de 1-toets om het apparaat na
• Gebruik alleen de bijgeleverde netspanningsadapter.
gebruik uit te schakelen.
• Nadat u het systeem met de netspanningsadapter hebt
Het 1-lampje gaat uit.
gebruikt, moet u de stekker van de netspanningsadapter uit
het stopcontact trekken als u het systeem langere tijd niet
gebruikt. Als u de 1-toets op stand-by zet, wordt de
Opmerkingen
netspanningsadapter niet uitgeschakeld.
• Als het apparaat dat op de INPUT 1-aansluiting is aangesloten en
het apparaat dat op de INPUT 2-aansluiting is aangesloten, tegelijk
Plaatsing
worden afgespeeld, is het geluid van beide apparaten te horen.
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Als u de luidspreker aansluit op een apparaat met een ingebouwde
• Plaats de luidsprekers niet in de buurt van een warmtebron.
radio of tuner, is er wellicht geen radio-ontvangst of wordt de
Zorg er tevens voor dat de luidsprekers niet blootgesteld
gevoeligheid sterk verminderd.
worden aan veel stof, direct zonlicht, vocht, regen of
• Als het bronapparaat beschikt over een bass boost-functie of een
equalizerfunctie, schakelt u deze uit. Het geluid kan worden
mechanische trillingen of schokken.
vervormd als deze functies zijn ingeschakeld.
Werking
• Als de hoofdtelefoonuitgang van het bronapparaat beschikt over
een lijnschakelaar, is de geluidskwaliteit beter als deze is
• Open de behuizing niet. Laat het apparaat alleen nakijken
ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
door bevoegde servicetechnici.
bronapparaat.
• Als een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt,
moet u het systeem laten nakijken door bevoegde
servicetechnici voordat u het systeem verder gebruikt.
Problemen oplossen
• Hoewel het systeem magnetisch afgeschermd is, moet u banden
met opnamen, horloges, creditcards of diskettes met
Als u problemen hebt met het luidsprekersysteem, controleert u
magnetische codering niet gedurende langere tijd voor het
de volgende lijst en neemt u de voorgestelde maatregelen. Als
het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de
systeem laten liggen.
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Reiniging
Geen geluid
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner om de behuizing te
• Controleer of dit systeem en het bronapparaat zijn
reinigen.
ingeschakeld.
Indien het TV-beeld of monitordisplay door
• Verhoog het volume van het systeem.
• Zet het volume van het bronapparaat zo hoog mogelijk, maar
magnetisme wordt vervormd
niet zo hoog dat het geluid wordt vervormd. Raadpleeg de
Dit systeem is magnetisch afgeschermd. Het is echter mogelijk
gebruiksaanwijzing bij het apparaat voor meer informatie
dat het beeld van bepaalde TV's of personal computers door
over het aanpassen van het volume.
magnetisme wordt vervormd. Schakel in dat geval de spanning
• Controleer of alle aansluitingen correct zijn.
van de TV of personal computer even uit. Wacht 15 tot 30
minuten en schakel de spanning weer in. In geval van de
Zacht geluid
personal computer moet u de nodige stappen nemen alvorens de
• Zet het volume van het bronapparaat zo hoog mogelijk, maar
spanning uit te schakelen zodat uw data niet worden gewist.
niet zo hoog dat het geluid wordt vervormd. Raadpleeg de
Indien er geen verbetering is, plaatst u het systeem verder van
gebruiksaanwijzing bij het apparaat voor meer informatie
de TV of personal computer. Let tevens op dat er geen
over het aanpassen van het volume.
voorwerpen met magneten in de buurt van de TV of personal
• Verhoog het volume van het systeem.
computer zijn geplaatst. Let op audiorekken, TV-standaards,
Vervormd geluid
speelgoed, enzovoort, waarin mogelijk magneten zijn verwerkt.
Dit soort voorwerpen kunnen het beeld vervormen, door
• Zet het geluid van het bronapparaat lager totdat het geluid
interactie met dit systeem.
niet langer wordt vervormd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij het apparaat voor meer informatie
Met alle vragen over eventuele problemen met het
over het aanpassen van het volume.
luidsprekersysteem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
• Als het bronapparaat beschikt over een bass boost-functie,
Sony handelaar.
schakelt u deze uit.
• Verlaag het volume van het systeem.
Onderdelen en
Er komt gebrom of ruis uit de
luidsprekeruitgang.
bedieningselementen
• Controleer of alle aansluitingen correct zijn.
• Zorg ervoor dat de audioapparaten niet te dicht bij de televisie
Voorkant
(zie afbeelding A-1)
zijn geplaatst.
1 1-lampje/-toets (stroom)
De helderheid van het 1-lampje is onstabiel.
2 %-lampje (dempen)
De helderheid van het 1-lampje kan onstabiel worden als het
3 VOL (volume) +/– -toets
volume wordt verhoogd. Dit duidt niet op een storing.
4 Afstandsbedieningssensor
De batterij kan niet worden geplaatst, of past
5 Luidsprekerrooster
niet goed in de kaartafstandsbediening.
Het luidsprekerrooster kan worden verwijderd.
De batterij kan niet omgekeerd in de houder worden geplaatst.
Controleer de polariteit (+/–) en plaats de batterij op de juiste
Achterkant
(zie afbeelding A-2)
manier.
1 Aansluitingspoort voor luidspreker
Bediening met de kaartafstandsbediening is
2 DC IN 16V-aansluiting
niet mogelijk.
3 INPUT 1-aansluiting (audio-ingang)
• Gebruik de kaartafstandsbediening terwijl deze is gericht naar
4 INPUT 2-aansluiting (audio-ingang)
de afstandsbedieningssensor van de luidspreker.
5 Aansluitsnoer voor luidspreker
• Verwijder eventuele obstakels tussen de luidspreker en de
Sluit de rechterluidspreker aan.
kaartafstandsbediening.
• Stel de afstandsbedieningssensor van de luidspreker niet bloot
Kaartafstandsbediening
aan fel licht (direct zonlicht of tl-verlichting).
(zie afbeelding A-3)
• Als u het probleem niet kunt verhelpen met de bovenstaande
oplossingen, is de batterij wellicht leeg. Vervang deze door
1 %-toets (dempen)
een nieuwe.
2 VOL (volume) +/– -toetsen
3 1-toets (stroom)
Technische gegevens
De maximale werkingsafstand van de kaartafstandsbediening is
ongeveer 5 m.
Luidsprekergedeelte
Luidsprekersysteem
57 mm, volledig bereik, magnetisch
Spanningsbronnen
afgeschermd
Type behuizing
Basreflex
Netspanning gebruiken
4 Ω
Impedantie
Geschat ingangsvermogen
20 W
(zie afbeelding B)
Maximumingangsvermogen 40 W
Sluit de netspanningsadapter aan op het systeem.
Versterkergedeelte (Linkerluidspreker)
Opmerkingen over de netspanningsadapter
Geschatte uitvoer
20 W + 20 W
(10 % totale harmonische
• Gebruik alleen de bijgeleverde netspanningsadapter. Gebruik
vervorming, 1 kHz, 4 Ω)
geen andere netspanningsadapters. Als u dit wel doet, kan de
Stereomini-aansluiting × 2
Ingang
luidspreker worden beschadigd.
Ingangsimpedantie
4,7 kΩ (bij 1 kHz)
Algemeen
Polariteit van de stekker
Stroomvoorziening
16 V gelijkstroom
(bijgeleverde netspanningsadapter)
Ongeveer 80 × 187 × 169 mm
Afmetingen (b/h/d)
• Voordat u de netspanningsadapter aansluit of loskoppelt,
Gewicht
Ongeveer 1.200 g (linkerluidspreker)
moet u het systeem uitschakelen. Als u dit niet doet, kan een
Ongeveer 1.100 g (rechterluidspreker)
storing optreden.
Bijgeleverde accessoires
Netspanningsadapter (1)
De luidsprekers aansluiten
Netsnoer (1)
Aansluitsnoer (stereoministekker y stereoministekker, 1 m) (1)
(zie afbeelding C)
Kaartafstandsbediening (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Garantie (1)
1
Sluit de luidsprekers en het bronapparaat
Optionele accessoires
aan.
Aansluitsnoer RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Stekkeradapter PC-234S, PC-236MS
Als het systeem wordt aangesloten op de
De bovenstaande optionele accessoires worden in bepaalde gebieden
mono-aansluiting van het bronapparaat
niet geleverd.
Het geluid wordt wellicht niet uitgevoerd via de
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
rechterluidspreker. In dit geval kunt u de optionele*
stekkeradapter PC-236MS gebruiken.
zonder voorafgaande kennisgeving.
Aansluiten op een
stereohoofdtelefoonaansluiting
Gebruik het optionele* aansluitsnoer RK-G22 of aansluitsnoer
RK-G136 en de stekkeradapter PC-234S.
* De bovenstaande optionele accessoires zijn in bepaalde gebieden
niet beschikbaar.
Installazione di una pila al
Italiano
litio nel telecomando a
Prima di usare l'apparecchio, leggere con attenzione questo
manuale e conservarlo per riferimenti futuri.
scheda
(vedere fig. D)
ATTENZIONE
1
Estrarre lo scomparto pile.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,
2
non esporre questo apparecchio alla pioggia o
Inserire una pila al litio opzionale CR2025
all'umidità.
con il lato contrassegnato da + rivolto
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire il
verso l'alto.
rivestimento esterno. Per qualsiasi riparazione
rivolgersi solo a personale qualificato.
3
Riposizionare lo scomparto pile.
Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture per la
ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc.
e non mettere le candele accese sull'apparecchio.
Quando sostituire la batteria al litio
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere
Man mano che la batteria si scarica, il raggio d'azione del
sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i
telecomando a scheda viene ridotto.
vasi.
Sostituire la pila con una nuova. In condizioni normali la pila
dovrebbe durare 6 mesi circa.
Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, come una
libreria o un mobiletto.
Note sulla pila al litio
• Tenere la pila al litio fuori dalla portata dei bambini. Se la pila
Collegare l'alimentatore CA a una presa a muro facilmente
accessibile. Se si nota qualsiasi anormalità nell'alimentatore CA,
viene ingerita, consultare immediatamente un medico.
• Pulire la pila con un panno asciutto per assicurare un contatto
scollegarlo immediatamente dalla presa.
ottimale.
• Assicurarsi di rispettare la corretta polarità durante l'installazione
Trattamento del dispositivo elettrico od
della pila.
elettronico a fine vita (applicabile in tutti i
• Non afferrare la pila con pinze di metallo, in quanto potrebbe
paesi dell'Unione Europea e in altri paesi
verificarsi un corto circuito.
europei con sistema di raccolta
• L'uso di pile diverse dalla pila CR2025 potrebbe comportare il
differenziata)
rischio di incendi o esplosioni.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere considerato
ATTENZIONE
come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere
Se trattata in modo improprio, la pila potrebbe esplodere.
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
Non ricaricarla, aprirla o gettarla nel fuoco.
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo
prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che
Ascolto dell'audio
potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento
inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse
1
Premere il tasto 1 per accendere
naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di
l'apparecchio.
questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete
L'indicatore 1 si illumina.
acquistato.
2
Avviare la riproduzione sul dispositivo
sorgente.
Precauzioni
3
Regolare il volume.
Sicurezza
Regolare il volume del dispositivo sorgente su un livello
medio, quindi premere il tasto VOL+/– sull'apparecchio.
La targhetta, su cui sono riportati la tensione operativa, il
consumo energetico e così via, si trova nella parte inferiore
z Suggerimento
esterna.
Per disattivare l'audio, premere il tasto % del
• Prima di utilizzare il sistema, assicurarsi che la tensione
telecomando a scheda. Per ripristinare l'audio, premere di
operativa corrisponda all'alimentazione elettrica locale.
nuovo il tasto.
Paese di acquisto
Tensione operativa
Nota
Tutti i paesi/le regioni
100 – 240 V CA, 50/60 Hz
Se il volume è impostato sul livello minimo o massimo, viene
emesso un segnale acustico.
• Utilizzare unicamente l'alimentatore CA in dotazione.
• Una volta utilizzato il sistema con l'alimentatore CA,
4
Premere il tasto 1 per spegnere
scollegare quest'ultimo dalla presa di corrente se si prevede di
l'apparecchio dopo l'uso.
non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo
L'indicatore 1 si spegne.
prolungato. L'impostazione dell'interruttore 1 su attesa non
comporta la disattivazione dell'alimentatore CA.
Note
Collocazione
• Se vengono impiegati contemporaneamente un dispositivo
• Non installare i diffusori in una posizione inclinata.
collegato alla presa INPUT 1 e un dispositivo collegato alla
• Non lasciare il sistema nei pressi di fonti di calore o in luoghi
presa INPUT 2, viene emesso l'audio di entrambi gli
soggetti a luce solare diretta, polvere eccessiva, umidità,
apparecchi.
pioggia o scosse meccaniche.
• Se il diffusore viene collegato a un dispositivo dotato di una radio
o un sintonizzatore incorporati, è possibile che la ricezione radio
Funzionamento
non avvenga o che la sensibilità venga estremamente ridotta.
• Non aprire il rivestimento. Per le riparazioni, rivolgersi
• Se il dispositivo sorgente dispone di una funzione di
esclusivamente a personale qualificato.
potenziamento dei bassi o di equalizzatore, disattivarle.
• Se oggetti solidi o sostanze liquide penetrano nel sistema, farlo
Diversamente, è possibile che l'audio risulti distorto.
controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di
• Se l'uscita delle cuffie del dispositivo sorgente è dotata di un
nuovo.
interruttore di linea, è possibile ottenere un audio di qualità
• Anche se questo sistema è schermato magneticamente, non
migliore attivando tale interruttore. Consultare le istruzioni per
lasciare nastri registrati, orologi, carte di credito personali o
l'uso del dispositivo sorgente.
floppy disk a codificazione magnetica davanti al sistema per
lunghi periodi di tempo.
Guida alla soluzione dei
Pulizia
problemi
Non usare alcool, benzina o solventi per pulire il rivestimento.
Se durante l'uso del sistema diffusori si riscontrano eventuali
Se l'immagine del televisore o la
problemi, consultare l'elenco riportato di seguito ed eseguire le
visualizzazione del monitor è distorta
misure correttive consigliate. Se il problema persiste, rivolgersi
magneticamente
al più vicino rivenditore Sony.
Anche se questo sistema diffusori è schermato magneticamente, in
Assenza di audio
alcuni casi l'immagine di televisori o di personal computer può
• Verificare che l'apparecchio e il dispositivo sorgente siano
essere distorta magneticamente. In questo caso, spegnere il
accesi.
televisore o il personal computer e riaccenderlo dopo 15 – 30
• Alzare il volume sul presente apparecchio.
minuti. Per quanto riguarda il personal computer, adottare le
• Regolare il volume del dispositivo sorgente sul livello più
dovute precauzioni, come ad esempio la memorizzazione dei dati,
alto possibile che non implichi alcuna distorsione dell'audio.
prima di spegnerlo.
Per ulteriori informazioni sulla regolazione del volume, fare
Se non ci sono segni di miglioramento, allontanare il sistema
riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il
diffusori dal televisore o dal personal computer. Assicurarsi
dispositivo.
inoltre di non collocare oggetti recanti o contenenti magneti, come
• Accertarsi che tutti i collegamenti siano stati effettuati in
rack audio, mensole per televisori, giocattoli, ecc. nei pressi del
modo corretto.
televisore o del personal computer. Essi possono causare
distorsione magnetica all'immagine interagendo con il sistema
Livello audio basso
diffusori.
• Regolare il volume del dispositivo sorgente sul livello più
Per qualsiasi domanda o problema relativo al sistema diffusori,
alto possibile che non implichi alcuna distorsione dell'audio.
Per ulteriori informazioni sulla regolazione del volume, fare
contattare il rivenditore Sony più vicino.
riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il
dispositivo.
Identificazione delle parti
• Alzare il volume sul presente apparecchio.
Audio distorto
Parte anteriore
(vedere fig. A-1)
• Abbassare il volume del dispositivo sorgente, finché l'audio
non risulta più distorto. Per ulteriori informazioni sulla
1 Indicatore/tasto 1 (di alimentazione)
regolazione del volume, fare riferimento alle istruzioni per
2 Indicatore % (disattivazione audio)
l'uso in dotazione con il dispositivo.
3 Tasto VOL (volume) +/–
• Se il dispositivo sorgente dispone di una funzione di
4 Sensore dei comandi a distanza
potenziamento dei bassi, disattivarla.
5 Griglia dei diffusori
• Abbassare il volume sul presente apparecchio.
È possibile rimuovere la griglia dei diffusori.
Dai diffusori vengono emessi disturbi o
ronzii.
Parte posteriore
(vedere fig. A-2)
• Accertarsi di avere effettuato correttamente tutti i
1 Porta di collegamento diffusore
collegamenti.
2 Presa DC IN 16V
• Accertarsi che nessuno dei dispositivi audio sia stato
3 Presa INPUT 1 (ingresso audio)
posizionato troppo vicino al televisore.
4 Presa INPUT 2 (ingresso audio)
La luminosità dell'indicatore 1 è instabile.
5 Cavo di collegamento del diffusore
La luminosità dell'indicatore 1 potrebbe divenire instabile
Consente di collegare il diffusore destro.
quando il livello del volume viene aumentato. Non si tratta di un
problema di funzionamento.
Telecomando a scheda
Non è possibile inserire la pila o la pila è
(vedere fig. A-3)
troppo larga per il telecomando a scheda.
1 Tasto % (disattivazione audio)
La pila è stata progettata in modo tale che possa essere inserita
2 Tasti VOL (volume) +/–
soltanto nella direzione corretta. Controllare la polarità (+/–) e
3 Tasto 1 (di alimentazione)
inserire la pila nel modo corretto.
Il funzionamento mediante il telecomando a
La distanza operativa massima del telecomando a scheda è pari
a circa 5 m.
scheda non è possibile.
• Utilizzare il telecomando a scheda rivolto in direzione del
sensore dei comandi a distanza della base del diffusore.
Fonti di alimentazione
• Rimuovere eventuali ostacoli presenti tra la base del diffusore
e il telecomando a scheda.
Uso con corrente domestica
• Non esporre il sensore dei comandi a distanza del diffusore a
sorgenti luminose forti (luce solare diretta o illuminazione ad
(vedere fig. B)
alta frequenza di lampade a fluorescenza).
Collegare l'alimentatore CA al sistema.
• Se i rimedi suggeriti sopra non risolvono il problema, è
possibile che la pila sia scarica. Sostituirla con una nuova.
Note sull'alimentatore CA
• Utilizzare solo l'alimentatore CA in dotazione. Onde evitare
di danneggiare il diffusore, non utilizzare altri tipi di
Caratteristiche tecniche
alimentatore CA.
Sezione diffusori
Polarità della spina
Sistema diffusori
57 mm, gamma completa, schermato
magneticamente
Tipo enclosure
Bass reflex
4 Ω
Impedenza
• Prima di collegare o scollegare l'alimentatore CA, spegnere il
Potenza di ingresso nominale 20 W
sistema, onde evitare problemi di funzionamento.
Potenza di ingresso massima 40 W
Sezione amplificatore (Diffusore sinistro)
Collegamento dei diffusori
Uscita nominale
20 W + 20 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
(vedere fig. C)
Minipresa stereo × 2
Ingresso
Impedenza di ingresso
4,7 kΩ (a 1 kHz)
1
Collegare i diffusori e il dispositivo
Generali
sorgente.
Alimentazione
16 V CC (alimentatore CA in
dotazione)
Circa 80 × 187 × 169 mm
Dimensioni (l/a/p)
Se il sistema è collegato alla presa
Peso
Circa 1.200 g (diffusore sinistro)
monofonica del dispositivo sorgente
Circa 1.100 g (diffusore destro)
È possibile che l'audio non venga emesso dal diffusore destro.
Accessori in dotazione
In tal caso, utilizzare l'adattatore per spina opzionale*
Alimentatore CA (1)
PC-236MS.
Cavo di alimentazione (1)
Cavo di collegamento (minispina stereo y minispina stereo 1 m) (1)
Per il collegamento ad una presa cuffie
Telecomando a scheda (1)
stereo di tipo fono
Istruzioni per l'uso (1)
Utilizzare il cavo di collegamento RK-G22 o il cavo di
Garanzia (1)
collegamento RK-G136 e l'adattatore per spina PC-234S
opzionali*.
Accessori opzionali
Cavo di collegamento RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
* Gli accessori opzionali di cui sopra non sono disponibili in alcune
Adattatore per spina PC-234S, PC-236MS
aree.
Gli accessori opzionali di cui sopra non sono disponibili in alcune
aree.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
Instalar uma pilha de lítio
Português
no comando remoto tipo
Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e
guarde-o para futuras consultas.
cartão
(Consulte a fig. D)
ADVERTÊNCIA
1
Puxe o compartimento da pilha para fora.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
2
não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.
Introduza uma pilha de lítio opcional
Para evitar riscos de choque eléctrico, não abra a
CR2025 com o lado + virado para cima.
caixa do aparelho. Consulte a assistência técnica, a
reparação só pode ser efectuada por pessoal
3
Volte a colocar o compartimento da pilha
qualificado.
no sítio.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do
aparelho com jornais, panos de mesa, cortinas, etc. E não
coloque velas acesas em cima do aparelho.
Quando substituir a pilha de lítio
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
A distância de funcionamento do comando remoto diminui à
coloque objectos cheios de líquido, tais como jarras, em cima do
medida que a pilha vai perdendo a carga.
aparelho.
Substitua a pilha por uma nova. A duração normal da pilha é de
6 meses.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como por
exemplo, uma estante ou um armário.
Notas sobre a pilha de lítio
• Mantenha a pilha de lítio longe do alcance das crianças. Se a pilha
Ligue o transformador de CA a uma tomada de CA de fácil
acesso. Se detectar alguma anomalia no transformador de CA,
for engolida, consulte imediatamente um médico.
• Limpe a pilha com um pano seco para garantir um bom contacto.
desligue-o da tomada imediatamente.
• Instale a pilha com a polaridade correcta.
• Não pegue na pilha com uma pinça metálica pois pode provocar
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
um curto-circuito.
Electrónicos no final da sua vida útil
• Se utilizar uma pilha sem ser a CR2025 pode provocar um
(Aplicável na União Europeia e em países
incêndio ou explosão.
Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
AVISO
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
Se não for manuseada com cuidado, a pilha pode explodir.
embalagem, indica que este não deve ser tratado
Não recarregue, desmonte nem queime a pilha.
como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é
Ouvir o som
correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências
negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra
1
Carregue no botão 1 para ligar a unidade.
forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a
O indicador 1 acende-se.
conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais
2
detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
Inicie a reprodução no dispositivo fonte.
município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
área ou a loja onde adquiriu o produto.
3
Regule o volume.
Regule o volume do dispositivo fonte para um nível
moderado e carregue no botão VOL +/– do sistema de
altifalantes.
Precauções
z Sugestão
Segurança
Para silenciar o som, carregue no botão % do comando remoto
A placa de identificação que inclui a tensão de funcionamento, o
tipo cartão. Para retomar o som, volte a carregar no botão.
consumo de energia, etc., encontra-se na parte inferior do
Nota
aparelho.
Quando regula o volume para o máximo ou para o mínimo
• Antes de utilizar o sistema, verifique se a tensão de
ouve um sinal sonoro.
funcionamento do sistema é igual à da rede eléctrica local.
4
Carregue no botão 1 para desligar a
Local onde foi adquirido
Tensão de funcionamento
unidade quando acabar de a utilizar.
Todos os países/regiões
100 – 240 V CA, 50/60 Hz
O indicador 1 apaga-se.
• Utilize apenas o transformador de CA fornecido.
• Depois de utilizar o equipamento com o transformador de
CA, desligue o transformador de CA da tomada de parede se
Notas
não utilizar o equipamento durante um longo período de
• Se utilizar, ao mesmo tempo, os equipamentos ligados à tomada
tempo. Se colocar o interruptor 1 na posição de espera, não
INPUT 1 e à tomada INPUT 2, pode ouvir o som de ambos.
desliga o transformador de CA.
• Se ligar as colunas a um equipamento com um sintonizador ou
rádio integrado, a sensibilidade pode diminuir de forma
Instalação
significativa ou não conseguir receber a transmissão de rádio.
• Se o dispositivo fonte tiver a função de intensificação de graves ou
• Não instale as colunas em posição inclinada.
de equalizador, desactive-a. Se estas funções estiverem activadas, o
• Não coloque o sistema perto de fontes de calor, em locais
som pode ficar distorcido.
expostos directamente aos raios solares, com muito pó,
• Se a saída para auscultadores do dispositivo fonte tiver um selector
humidade, chuva ou choques mecânicos.
de linha, ouve um som de melhor qualidade se o ligar. Para
detalhes, consulte o manual de instruções do equipamento fonte.
Funcionamento
• Não abra a caixa. Os serviços de assistência só devem ser
prestados por técnicos qualificados.
Resolução de problemas
• Se deixar cair algum objecto ou líquido dentro do
Se tiver algum problema com o sistema de colunas, verifique a
equipamento, envie-o para verificação por um técnico
lista abaixo e tome as medidas sugeridas. Se o problema
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Embora este sistema seja blindado magneticamente, não
persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
deixe cassetes gravadas, relógios, cartões de crédito pessoais
Não se ouve o som
ou disquetes com codificação magnética em frente ao sistema
• Verifique se o sistema de altifalantes e o dispositivo fonte
durante um longo período de tempo.
estão ligados.
Limpeza
• Aumente o volume do sistema de altifalantes.
• Aumente o mais possível o volume do dispositivo fonte até o
Não utilize álcool, benzina, nem diluentes para limpar o sistema
som não ficar distorcido. Para mais informações sobre a
de colunas.
regulação do volume, consulte o manual de instruções
fornecido com o dispositivo.
Se a imagem dum televisor ou dum monitor
• Verifique se todas as ligações estão correctas.
de computador estiver distorcida
magneticamente
Nível de som baixo
• Aumente o mais possível o volume do dispositivo fonte até o
Embora este sistema seja blindado magneticamente, há casos em
que a imagem em televisores ou computadores pessoais fica
som não ficar distorcido. Para mais informações sobre a
distorcida magneticamente. Se isso acontecer, desligue o
regulação do volume, consulte o manual de instruções
televisor ou computador pessoal uma vez e depois de 15 a 30
fornecido com o dispositivo.
minutos ligue-o novamente. No caso de um computador pessoal,
• Aumente o volume do sistema de altifalantes.
tome medidas apropriadas tal como o armazenamento dos dados
Som distorcido
antes de desligar o computador.
• Baixe o volume do dispositivo fonte até o som deixar de ficar
Quando não houver nenhum melhoramento, afaste o sistema do
distorcido. Para mais informações sobre a regulação do
televisor ou computador pessoal. Além disso, não coloque
volume, consulte o manual de instruções fornecido com o
objectos que contenham ou usem ímanes perto do televisor ou
dispositivo.
computador pessoal, como estantes de áudio, suportes para
• Se o dispositivo fonte tiver a função de intensificação de
televisor, brinquedos, etc. Isso pode causar uma distorção
graves, desactive-a.
magnética na imagem em virtude da interacção desses objectos
• Baixe o volume do sistema de altifalantes.
com o sistema.
Há ruído e zumbidos na saída de som da
Se tiver dúvidas ou problemas relativos ao sistema de colunas,
coluna.
entre em contacto com o agente Sony mais próximo.
• Verifique se todas as ligações estão correctas.
• Verifique se nenhum dos equipamentos de áudio está
Identificação das peças
demasiado perto do televisor.
A luminosidade do indicador 1 é instável.
Parte da frente
(Consulte a fig. A-1)
A luminosidade do indicador 1 pode tornar-se instável quando
1 Indicador/botão 1 (ligar)
aumenta o volume. Não se trata de uma avaria.
2 Indicador % (silenciar)
Não consegue introduzir a pilha ou tem
3 Botão VOL (volume) +/–
dificuldade em encaixá-la no comando
4 Sensor remoto
remoto tipo cartão.
5 Grelha da coluna
A pilha está desenhada assim para não ser possível introduzi-la
Pode remover a grelha da coluna.
na direcção errada. Verifique a polaridade (+/–) e coloque a
pilha correctamente.
Parte posterior
(Consulte a fig. A-2)
Não consegue utilizar o comando remoto
1 Porta de ligação da coluna
tipo cartão.
2 Tomada DC IN 16V
• Aponte o comando remoto tipo cartão para o sensor remoto
3 Tomada INPUT 1 (entrada de áudio)
da coluna.
4 Tomada INPUT 2 (entrada de áudio)
• Retire os obstáculos que possam existir entre a coluna e o
5 Cabo de ligação da coluna
comando remoto tipo cartão.
Ligue a coluna direita.
• Evite expor o sensor remoto da coluna a uma luz forte (raios
solares directos ou lâmpada fluorescente com uma
Comando remoto tipo cartão
luminosidade muito forte).
(Consulte a fig. A-3)
• Se as soluções não resolverem o problema, a pilha pode estar
sem carga. Substitua-a por uma nova.
1 Botão % (silenciar)
2 Botões VOL (volume) +/–
3 Botão 1 (ligar)
Características técnicas
A distância máxima de operação do comando remoto tipo cartão
Secção sobre colunas
é de 5 m, aproximadamente.
Sistema de colunas
57 mm, gama total, protecção anti-
magnética
Fontes de alimentação
Tipo de caixa
Bass reflex
4 Ω
Impedância
Utilização com corrente
Potência de entrada nominal 20 W
Potência máxima de entrada 40 W
eléctrica
(Consulte a fig. B)
Secção do amplificador (Coluna esquerda)
Ligue o transformador de CA ao sistema.
Saída nominal
20 W + 20 W
Notas sobre o transformador de CA
(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
mini-tomada estéreo × 2
• Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Não utilize
Entrada
nenhum outro transformador de CA para não danificar as
Impedância de entrada
4,7 kΩ (a 1 kHz)
colunas.
Generalidades
Alimentação
CC 16 V (transformador de CA
fornecido)
Polaridade da ficha
Dimensões (l/a/p)
Aprox. 80 × 187 × 169 mm
Peso
Aprox. 1.200 g (coluna esquerda)
Aprox. 1.100 g (coluna direita)
• Desligue o sistema, antes de ligar ou desligar o transformador
de CA. Se não o fizer, pode provocar falhas no
Acessórios fornecidos
funcionamento.
Transformador de CA (1)
Cabo de alimentação (1)
Cabo de ligação (minificha estéreo y minificha estéreo, 1 m) (1)
Ligar as colunas
Comando remoto tipo cartão (1)
Manual de instruções (1)
(Consulte a fig. C)
Garantia (1)
Acessórios opcionais
1
Ligue as colunas e o dispositivo fonte.
Cabo de ligação RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Adaptador de ficha PC-234S, PC-236MS
Os acessórios opcionais indicados acima não são fornecidos em
Se o sistema estiver ligado à tomada mono
algumas zonas.
do dispositivo fonte
Pode não ouvir o som da coluna direita. Nesse caso, utilize o
Design e características sujeitos a alterações sem aviso prévio.
adaptador de ficha PC-236MS opcional*.
Para fazer a ligação a uma tomada estéreo
para auscultadores tipo telefone
Utilize o cabo de ligação RK-G22 ou o cabo de ligação RK-
G136 e o adaptador de ficha PC-234S opcionais.*
* Os acessórios opcionais indicados acima não são fornecidos
nalgumas áreas.
Pyccкий
Уcтaновкa литиeвой бaтapeи
в пyльт диcтaнционного
yпpaвлeния
(cм. pиc. D)
1
BHИMAHИE
Извлeкитe коpпyc бaтapeи.
2
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния или поpaжeния
Bcтaвьтe дополнитeльнyю литиeвyю
элeктpичecким током нe подвepгaйтe aппapaт
бaтapeю CR2025, pacположив ee
воздeйcтвию дождя или влaги.
положитeльным полюcом (помeчeн
Для cнижeния опacноcти поpaжeния
знaком +) ввepx.
элeктpичecким током нe откpывaйтe коpпyc
ycтpойcтвa. Для peмонтa обpaщaйтecь только к
3
Уcтaновитe коpпyc бaтapeи нa мecто.
квaлифициpовaнномy cпeциaлиcтy.
Когдa cлeдyeт зaмeнять литиeвyю бaтapeю
Пpимeчaния отноcитeльно литиeвой бaтapeи
Утилизaция элeктpичecкого и
элeктpонного обоpyдовaния (диpeктивa
BHИMAHИE
пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa и
дpyгиx eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe
дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного cбоpa
отxодов)
Пpоcлyшивaниe звyкa
1
Haжмитe нa кнопкy 1, чтобы включить
питaниe.
1
2
Haчнитe воcпpоизвeдeниe нa
ycтpойcтвe-иcточникe.
3
Oтpeгyлиpyйтe гpомкоcть.
z Cовeт
%
Пpимeчaниe
Mepы пpeдоcтоpожноcти
4
Haжмитe нa кнопкy 1, чтобы
выключить питaниe ycтpойcтвa по
Бeзопacноcть
окончaнии иcпользовaния.
1
Пpимeчaния
Mecто покyпки
Paбочee нaпpяжeниe
1
Уcтaновкa
Поиcк и ycтpaнeниe
нeиcпpaвноcтeй
Экcплyaтaция
Heт звyкa
Чиcткa
Hизкий ypовeнь звyкa
Ecли возникaют элeктpомaгнитныe помexи
нa изобpaжeнии тeлeвизоpa или монитоpa
Звyк c иcкaжeниями
Гyдeниe или шyм в гpомкоговоpитeляx
Hecтaбильнaя яpкоcть индикaтоpa 1
1
B пyльт диcтaнционного yпpaвлeния
нeвозможно вcтaвить бaтapeю, или
бaтapeя вcтaвляeтcя c тpyдом
Дeтaли cиcтeмы
Bид cпepeди
(cм. pиc. A-1)
1 1
Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния нe paботaeт
2
%
3
4
5
Bид cзaди
(cм. pиc. A-2)
1
2
3
4
5
Texничecкиe xapaктepиcтики
Гpомкоговоpитeли
Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния
(cм. pиc. A-3)
1
%
2
3
1
Уcилитeль (лeвый гpомкоговоpитeль)
Иcточники питaния
Иcпользовaниe ycтpойcтвa в
×
домaшниx ycловияx c питaниeм от
Oбщиe
элeктpоceти
(cм. pиc. B)
Oб aдaптepe ceтeвого питaния
×
×
Пpилaгaeмыe пpинaдлeжноcти
Поляpноcть штeкepa
y
Подключeниe
гpомкоговоpитeлeй
(cм. pиc. C)
Дополнитeльныe пpинaдлeжноcти
1
Подключитe гpомкоговоpитeли к
ycтpойcтвy-иcточникy.
Когдa cиcтeмa подcоeдинeнa к
монофоничecкомy гнeздy ycтpойcтвa
иcточникa
Для подключeния к cтepeогнeздy для
нayшников

Advertisement

loading