Osien Kuvaus - Makita ADP10 Instruction Manual

Interchangeable adapter
Hide thumbs Also See for ADP10:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SUOMI (Alkuperäiset ohjeet)
VAROITUS
Tätä laitetta voivat käyttää myös 8-vuotiaat tai sitä
vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
jos he käyttävät laitetta valvotusti tai jos heille
annetaan riittävät ohjeet laitteen käyttämiseksi
turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liitty-
vät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Symbolit
Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Opettele
niiden merkitys ennen käyttöä.
Vain sisäkäyttöön.
Lue käyttöohje.
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkölaitteita tai akkuja taval-
lisen kotitalousjätteen mukana! Sähkö-
ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin ja paristoja ja akkuja sekä
käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan
Ni-MH
Li-ion
direktiivin ja niiden maakohtaisten sovel-
lusten mukaisesti käytetyt sähkölaitteet ja
akkupaketti (-paketit) on toimitettava ongel-
majätteen keräyspisteeseen ja ohjattava
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

OSIEN KUVAUS

► Kuva1
1.
Akkupaketti
2.
Vaihtosovitin
3.
Liittimen kansi
4.
Latausvalo
5.
Akkulaturi
Latausaika
Latausaika on seuraavan taulukon mukainen.
► Kuva2
*A. Jännite
*B. Akkutyyppi
*C. Kapasiteetti (IEC61960:n mukaan)
*D. Kennojen määrä
*E. Latausaika (min.)
HUOMAA: Latausaika vaihtelee akkupaketin lataus-
lämpötilan (10 °C (50°F)–40 °C (104°F)) ja akkupake-
tin kunnon mukaan. Esimerkiksi uuden akkupaketin
latausaika poikkeaa pitkään käytetyn akkupaketin
latausajasta.
TURVAVAROITUKSET
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET – Näissä ohjeissa on vaih-
tosovittimen tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita.
1.
Ennen sovittimen käyttöönottoa tutustu
kaikkiin sovittimen, akkulaturin, akkupake-
tin ja akkukäyttöisen tuotteen ohjeisiin ja
varoitusmerkintöihin.
2.
HUOMIO – Vammautumisriskin pienentämi-
seksi lataa vain Makitan uudelleenladattavia
akkuja. Muun tyyppiset akut voivat rikkoutua ja
aiheuttaa vammoja ja vaurioita.
3.
Käytä tätä sovitinta alla ilmoitetun akkulaturin
kanssa.
DC40RA / DC40RB / DC40RC
Tällä sovittimella ei voida ladata uudelleenla-
4.
dattavia akkuja.
5.
Käytä virtalähdettä, jonka jännite on laturin
arvokilven mukainen.
6.
Älä lataa akkupakettia syttyvien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
7.
Älä altista tätä sovitinta ja akkulaturia sateelle,
lumelle tai kosteille olosuhteille.
8.
Älä kanna laturia virtajohdosta tai irrota sitä
pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.
27
27 SUOMI

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

191c10-7

Table of Contents