Download Table of Contents Print this page

První Pomoc - Haier HBM-686W User Instructions

Advertisement

Table of Contents
D ti v domácnosti
Nikdy nenechávejte obaly a jejich souþásti d tem. Hrozí nebezpeþí otravy nebo udušení skládacími kartony a fóliemi!
Tento spot ebiþ není žádnou hraþkou pro d ti!
U spot ebiþ se zámkem na dve ích: nenechávejte klíþe v dosahu d tí!
Pokud již chladniþku nebudete používat, demontujte dví ka, t sn ní, police a uložte je na bezpeþné místo. P edejdete tak
nebezpeþí uvíznutí dít te uvnit chladniþky.
Údržba a þišt ní
D íve než zaþnete s pravidelnou nebo mimo ádnou údržbou, odpojte p ívodní kabel spot ebiþe nebo vypínejte jišt ní.
Netahejte nikdy za sí ový p ívodní kabel, ale vždy p ímo za vidlici.
Nepoužívejte mechanická ani jiná za ízení, mimo za ízení doporuþených výrobcem, k tomu, abyste urychlili proces
rozmrazování.
Neodmrazujte nebo neþist te spot ebiþ pomocí parního þisticího p ístroje! Pára m že vniknout do elektrických souþástí
spot ebiþe, kde by mohlo dojít ke zkratu. Hrozí nebezpeþí zásahu elektrickým proudem!
Zmrzlou vrstvu ledu a p imrzlé potraviny neodstra ujte nožem nebo ostrým p edm tem. M žete tím poškodit trubky
na chladicí médium. P i úniku chladicího média m že dojít k poran ní oþí, nebo se m že vznítit.
Všeobecné pokyny
Za ízení není urþeno pro použití osobami (vþetn d tí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly pouþeny o použití za ízení
osobou odpov dnou za jejich bezpeþnost. D ti by m ly být pod dozorem, aby si se za ízením nehrály.
Tento spot ebiþ je otestován v souladu se sm rnicemi platnými v Evropské Unii.
T snost chladicího okruhu je p ezkoušena.
Tento výrobek odpovídá p íslušným bezpeþnostním ustanovením pro elektrické spot ebiþe platným v Evropské Unii.
Technická bezpeþnost
Spot ebiþ obsahuje chladicí plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spot ebiþ p epravujte þi p esouvejte jen s maximální
opatrností, vyhn te se nadm rným náraz m a ot es m, aby nedošlo k poškození spot ebiþe. Pokud dojde
k poškození chladicího okruhu a možnému úniku chladicího plynu, vzniká riziko výbuchu, který m že být vyvolán
jiskrou nebo plameny. Pokud spot ebiþ vykazuje známky poškození, nesmí být uveden do provozu. V takovém
p ípad kontaktujte servisní centrum, vyv trejte místnost, kde je za ízení umíst no a zamezte ší ení plamen nebo
jiným zásah m do za ízení.
Bezpeþnostní pokyny pro plyn R600a
Opat ení v p ípad nenadálého úniku
Pokud lze v trat, nechte materiál odpa it.
Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce ho lavý, je nutno zcela vylouþit kontakt s otev eným ohn m a horkými povrchy. Protože je plyn R600a t žší
než vzduch, m že docházet k jeho vysoké koncentraci u zem , kde je v trání slabé.
PRVNÍ POMOC
Vdechnutí
Odve te zasaženou osobu ze zamo eného prostoru na teplé, dob e v trané místo. Dlouhodobý pobyt v zamo eném území
m že zp sobit dušení, p ípadn ztrátu v domí. Pokud je to nutné, zave te um lé dýchání a v mimo ádn vážné situaci, pod
odborným léka ským dohledem, podejte kyslík.
Kontakt s pokožkou
P i nahodilém kontaktu s pokožkou nedojde k ohrožení zdraví, rad ji d kladn omyjte postižené místo. Tekutý post ik nebo
rozprášená tekutina mohou zp sobit omrzliny, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a p ivolejte ošet ujícího
léka e.
Kontakt s oþima
Pokud jsou zasaženy oþi, vymyjte je velkým množstvím vody, snažte se p itom mít oþi otev ené, a co nejd íve zavolejte
specializovaného léka e.
Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnutí plynu R600a, kontaktujte svého léka e.
3 CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents