Download Table of Contents Print this page

Ochrona Środowiska - Whirlpool UW8 F2Y WBI F Instructions For Use Manual

Hide thumbs Also See for UW8 F2Y WBI F:

Advertisement

Table of Contents
• Aby uniknąć ryzyka uwięzienia dzieci
i ich uduszenia, nie pozwolić im na
zabawę lub chowanie się wewnątrz
urządzenia.
• Musi istnieć możliwość
odłączenia urządzenia od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki
(jeśli wtyczka jest dostępna)
lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami
krajowymi.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem: musi być prawidłowo
podłączone do zatwierdzonego
układu uziemiającego.
• Nie stosować rozgałęziaczy ani
przedłużaczy.
1. Opakowanie
Materiał opakowania jest w 100% zdatny do
recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu.
Podczas utylizacji należy zachować zgodność
z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Części
opakowania (worki plastikowe, kawałki styropianu itd.)
należy przechowywać z dala od dzieci, gdyż stanowią
one potencjalne zagrożenie.
2. Utylizacja
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających
się na surowce wtórne.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z
europejską dyrektywą 2012/19/UE, dotyczącą zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia,
można pomóc w zapobieganiu potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia
ludzi.
Symbol
na urządzeniu lub w dokumentacji do
niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno
traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
oddać je do specjalnego punktu zajmującego się
utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Podczas utylizacji urządzenia należy sprawić, że nie
będzie ono użyteczne, odcinając kabel zasilania oraz
usuwając drzwi i półki, aby dzieci nie mogły wspiąć się
do góry i uwięzić się w środku.
• Podczas instalacji upewnić się,
że urządzenie nie uszkadza kabla
zasilania.
• Nie ciągnąć kabla zasilania
urządzenia
• Urządzenie musi być trzymane
i instalowane przez co najmniej dwie
osoby.
• Aby uniknąć zagrożenia, instalacja
i konserwacja, w tym wymiana kabla
zasilania, muszą być wykonywane
przez wykwalifikowanego technika,
zgodnie z instrukcjami producenta
i obowiązującymi przepisami
lokalnymi. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia,
jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
w instrukcji obsługi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie należy złomować w zgodzie z lokalnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania
odpadów, dostarczając do specjalnego punktu zbiórki;
Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru nawet na
kilka dni, ponieważ stanowi ono potencjalne źródło
zagrożenia dla dzieci.
Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i
recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w
lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych
punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym
urządzenie zostało zakupione.
Deklaracja zgodności
• To urządzenie jest przeznaczone do utrzymywania
świeżości żywności i zostało wyprodukowane
zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1935/2004.
• Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane,
wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z
następującymi przepisami:
- zasady bezpieczeństwa dyrektywy
„niskonapięciowej" 2006/95/WE (która zastępuje
dyrektywę 73/23/EWG z późniejszymi zmianami);
- wymogi bezpieczeństwa dyrektywy „EMC"
2004/108/WE.
25 25

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents