Download Table of Contents Print this page

Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması; Ambalaj Bilgisi; Enerji Tasarrufu Için Yapılması Gerekenler - Beko BKK 2118 User Manual

Toast grill

Advertisement

Table of Contents
1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık
ürünün elden çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan
"Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde
belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE
Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kul-
lanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üre-
tilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer
atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü
için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki
yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin
ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebi-
lir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer
atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj top-
lama noktalarına atın.
1.4 Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler
Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın. Yiyeceklerinizi
pişirirken uygun sıcaklıklar seçin.
Izgara ve Tost Makinesi / Kullanma Kılavuzu
19 / 27 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bkk 2118 b

Table of Contents