Download Print this page

AEG Deli 5 Manual page 10

Hide thumbs Also See for Deli 5:

Advertisement

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met
EN
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
DE
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen
ES
niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
FR
GR
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
IS
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij ze van een dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van
NL
het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
PT
LET OP: Om brandgevaar te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van de
AR
thermische beveiliging, mag het apparaat niet van stroom worden voorzien via een externe
schakelaar, zoals een timer, of worden aangesloten op een schakelaar die regelmatig aan en
uit wordt gezet door het elektriciteitsbedrijf.
Laat kinderen de blender niet zonder toezicht gebruiken.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed-and-breakfast accomodaties.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn service
agent of dergelijk gekwali ceerd persoon om gevaar te voorkomen.
VERWIJDERING
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Breng uw product ter recycling naar een
o cieel inzamelpunt of naar een servicecentrum van AEG, waar de batterij en de
elektrische onderdelen op een veilige en professionele wijze kunnen worden
verwijderd en gerecycled. Volg de voorschriften in uw land voor de aparte inzameling
van elektrische producten en heroplaadbare batterijen.
AEG behoudt zich het recht voor om producten, informatie en speci caties zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

Advertisement

loading