Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem; Ważne Zasady Bezpieczeństwa; Instrukcja Obsługi - Siemens DE416 M Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym i podob-
nych otoczeniach.
Ważne zasady bezpieczeństwa
Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
i stosować się do niej! Instrukcję należy
zachować do późniejszego wykorzystania.
W razie przekazania urządzenia innym
użytkownikom należy przekazać też niniej-
szą instrukcję.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W razie awarii natychmiast wyłączyć
zasilanie sieciowe.
W przypadku wystąpienia nieszczelno-
ści urządzenia natychmiast zamknąć
dopływ zimnej wody.
Instalacja i pierwsze uruchomienie muszą
zostać przeprowadzone przez specjalistę
zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
Należy przestrzegać wskazówek bezpie-
czeństwa, podanych w instrukcji montażu.
Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności
za szkody, powstałe w wyniku nieprzestrze-
gania tej instrukcji oraz instrukcji montażu.
Serdecznie gratulujemy nabycia urządzenia produkcji firmy
Siemens. Nabyli Państwo wysokiej jakości urządzenie, które
na pewno przyniesie Państwu wiele pożytku.
Instrukcja obsługi
Zapoznawanie się z urządzeniem
To urządzenie jest elektronicznie regulowanym podgrzewa-
czem przepływowym do realizacji decentralnego ogrzewania
wody, odpornym na ciśnienie.
Elektroniczny podgrzewacz przepływowy nagrzewa wodę,
przepływającą przez urządzenie. Pozwala to na zasilanie jed-
nego lub kilku miejsc poboru w ciepłą wodę.
pl
Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wie-
ku od lat 8 oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
psychicznymi oraz bez doświadczenia lub
wiedzy, jeśli będą nadzorowane lub zosta-
ną zapoznane ze sposobem bezpiecznego
użytkowania urządzenia oraz poinformo-
wane o zagrożeniach związanych z urzą-
dzeniem. Dzieci nie mogą wykorzystywać
urządzenia do zabawy. Nie wolno powie-
rzać dzieciom bez nadzoru prac związanych
z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
Nadzorować dzieci, aby zapobiec bawieniu
się urządzeniem.
Bateria i rura ciepłej wody mogą się bardzo
nagrzewać. Pouczyć o tym dzieci.
Nie używać środków do szorowania lub
rozpuszczalników.
Nie używać myjek parowych.
Usuwanie osadu kamienia z urządzenia
może być dokonywane wyłącznie przez
specjalistów.
Elementy obsługi
2
1
1 Pokrętło regulacyjne
2 Wskaźnik statusu
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents