Download Print this page

Asus BW-16D1X-U Quick Installation Manual page 18

External blu-ray writer
Hide thumbs

Advertisement

Khắc phục sự cố
Nếu máy tính không thể nhận dạng ổ đĩa quang ngoại
vi, hãy thực hiện các bước dưới đây:
1. Tắt máy tính.
2. Kiểm tra xem cáp USB 3.0 đã được kết nối đúng
cách hay chưa. Xem Bước 1
Connect the optical
drive to your computer )Kết nối ổ đĩa quang với
máy tính(
để biết thêm chi tiết.
3. Bật máy tính.
LƯU Ý:
Để được hỗ trợ thêm về dịch vụ kỹ thuật, hãy
liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm hoặc Bộ phận hỗ
trợ kỹ thuật của ASUS.
34
Ақаулықтарды жою
Компьютер сыртқы оптикалық жетекті анықтай
алмаса, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1. Компьютерді өшіріңіз.
2. USB 3.0 кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Мәлімет алу үшін
«Оптикалық жетекті
компьютерге
қосу» атты 1-қадамды қараңыз.
3. Компьютерді қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ:
Қосымша техникалық қызмет алу
үшін сатушыға немесе ASUS компаниясының
техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.
3.0

Advertisement

loading

  Also See for Asus BW-16D1X-U

  Related Manuals for Asus BW-16D1X-U