Download Table of Contents Print this page

Kjære Kunde - Electrolux AEG M 2500 Operating Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
822_949_158 M2500.book Seite 40 Montag, 18. Februar 2008 12:13 00
n
n
Kjære kunde,
Vennligst les denne bruksanvisningen
nøye gjennom. Pass fremfor alt på
sikkerhetsanvisningene på første siden
av denne bruksavisningen! Vennligst
oppbevar bruksanvisningen for senere å
kunne konsultere den. Gi den videre til
en som eventuelt overtar apparatet.
Beskrivelse av apparatet (Bilde 1)
A Beholder
B Tut
C Påfyllingsåpning med fyllebeger
(kan låses)
D Lokk
E
Knivinnretning
F
Tettering
G Motorhus
H Pulstast
J
Dreievelger for hastighetsnivåer
K Sklisikre gummiføtter
L
Rom for ledningsoppheng
(Apparatunderside)
M Typeskilt (Apparatunderside)
1
Sikkerhetsanvisninger
Sikkerheten i dette apparatet samsva-
rer med anerkjente forskrifter til tek-
nikk og til loven om sikkerhet i
apparater. Likevel ser vi som produsent
grunn til å gjøre Dem kjent med de
etterfølgende sikkerhetsanvisninger.
Alminnelig sikkerhet
• Apparatet skal bare kobles til et strøm-
nett som har spenning og frekvens som
stemmer overens med det som er
angitt på typeskiltet!
• Trekk aldri ut støpselet fra kontakten
ved hjelp av strømledningen.
• Ta aldri mikseren i bruk når
– Huset er skadet,
– Strømledningen er skadet.
ven, og ikke stikk hånden ned i mikse-
40
• Hvis strømledningen på dette appara-
tet blir skadet, må den skiftes ut av
produsenten eller hans kundeservice
eller en tilsvarende kvalifisert person
for å unngå farer.
• Reparasjoner på apparatet må kun
utføres av fagpersoner. Ukyndig
utførte reparasjoner kan føre til alvor-
lige farer. Henvend deg til kundeservice
eller til en autorisert fagforhandler ved
eventuelle reparasjonsarbeider.
• Dette apparatet er ikke beregnet brukt
av personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring
eller kunnskap, med mindre de
rettledes og instrueres i bruken av
dette apparatet av en person som har
ansvar for deres sikkerhet.
Sikkerhet i forhold til barn
• La ikke apparatet være i bruk uten
oppsikt, og vær spesielt oppmerksom
når barn er i nærheten!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
Dette skal De passe på når
apparatet er i bruk
• Sett aldri mikseren i gang med våte
hender.
• Plastdeler må ikke tørkes på eller i
nærheten av varmelegemer.
• Ingen fargestoffer (lakk, polyester, osv.)
må komme i kontakt med apparatet
• Fyll ikke noen slags varme væsker i
miksebeholderen.
• Etter avsluttet arbeide samt etter all
slags rengjøring og vedlikehold må
apparatet slås av og støpselet må tas ut.
• Knivinnretningen må bare demonteres
av autoriserte fagfolk.
• Rengjør aldri motorhuset under ren-
nende vann eller i skyllevann.
• Pass på: Knivinnretningen er meget
skarp. Vær forsiktig ved montering og
demontering av bordmikseren. Fare for
skade!
• Ikke stikk noen slags hard gjenstand (f.
eks. en skje) inn i den virksomme kni-
beholderen. Det er fare for skade!

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents