Download Print this page

Brother PA-LP-001 Quick Start Manual page 2

Label peeler

Advertisement

1
TAPTITE BIND B TAITE M2.6 x 8mm
A
5
6
Português
Para saber como utilizar o Descolador de etiquetas, consulte o Guia do Utilizador que se encontra no CD-ROM da
impressora.
Declaração de Conformidade (Apenas Europa)
A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japão,
declara que este produto se encontra em conformidade com os requisitos essenciais de todas as directivas e disposições relevantes aplicadas no âmbito da
Comunidade Europeia.
A Declaração de Conformidade pode ser transferida através do nosso Website.
Aceda a http://solutions.brother.com/ e seleccione Europe → seleccione o país → seleccione Manuais e o seu idioma; em seguida, clique em Procurar → seleccione
Declaração de Conformidade → clique em Transferir.
A Declaração será transferida sob a forma de um fi cheiro PDF.
Indica uma situação de perigo potencial que, no caso de o produto ser manuseado ignorando os avisos e
ADVERTÊNCIA
as instruções seguintes, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais ou na
IMPORTANTE
perda da funcionalidade do produto.
ADVERTÊNCIA
 Mantenha afastado do alcance de crianças, sobretudo bebés; caso contrário, podem ocorrer ferimentos.
IMPORTANTE
 Coloque a impressora numa superfície estável, como uma secretária nivelada, antes de instalar ou remover opcionais.
 Não deixe cair o dispositivo nem o sujeite a choques violentos.
 Elimine o pó ou a sujidade deste dispositivo com um pano seco e macio. Se utilizar um pano humedecido, pode danificá-lo.
 Quando instalar unidades opcionais na impressora, não deixe que os cabos fi quem presos. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou
avarias.
Instruções de funcionamento
Retire as fi tas adesivas e os materiais de protecção antes da utilização. (Consulte a ilustração 1-A.)
1. Instale a unidade na impressora. (Consulte a ilustração.)
Certifi que-se de que o cabo da unidade está ligado à impressora.
2. Ligue a impressora.
3. Altere as confi gurações do controlador.
Para saber como especifi car as confi gurações do controlador, consulte o Guia do Utilizador.
Svenska
Se bruksanvisningen på din skrivares cd-skiva för mer information om etikettavskiljaren.
Konformitetsförklaring (Endast Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan
försäkrar att den här produkten överensstämmer med de väsentliga kraven i alla relevanta direktiv och regler som tillämpas inom den Europeiska gemenskapen
Försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity) hämtas från vår webbplats.
Besök http://solutions.brother.com/ och välj sedan Europe → välj ditt land → välj Manualer och ditt språk och klicka på Sök → välj Försäkran om överensstämmelse →
klicka på Hämta.
Din Försäkran hämtas som PDF-fi l.
Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om produkten
VARNING
hanteras utan hänsyn till varningar och instruktioner.
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på egendom eller
VIKTIGT
utrustning.
VARNING
 Undvik personskada genom att förvara utom räckhåll för barn, särskilt spädbarn.
VIKTIGT
 Placera skrivaren på en stabil yta, till exempel ett plant skrivbord, innan du installerar eller tar bort alternativ.
 Tappa inte enheten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
 Rengör enheten från damm och smuts med en mjuk och torr trasa. Enheten kan skadas om den torkas av med en fuktig trasa.
 Se till att inga sladdar fastnar när du installerar valfria enheter på skrivaren. Annars kan skador eller tekniska fel uppstå.
Driftinstruktioner
Ta bort tejpen och det skyddande materialet innan användning.(Se bild 1-A.)
1. Installera enheten på skrivaren. (Se bild.)
Kontrollera att enhetens kabel är kopplad till skrivaren.
2. Starta skrivaren.
3. Ändra drivrutinens inställningar.
I bruksanvisningen fi nns mer information om hur man specifi cerar drivrutinens inställningar.
2
3
7
2
Norsk
I brukermanualen på skriverens CD-ROM fi nner du opplysninger om bruk av Etikettskreller.
Konformitetserklæring (Kun Europa)
Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan
erklærer at dette produktet er i samsvar med de vesentlige kravene i alle relevante direktiver og forskrifter som gjelder i EU.
Samsvarserklæringen kan lastes ned fra nettstedet vårt.
Besøk http://solutions.brother.com/ og velg Europe → velg ditt land → velg Manuals (håndbøker) og ditt språk, og klikk på Search (søk) → velg Declaration of
Conformity (samsvarserklæring) → klikk på Download (last ned).
Erklæringen vil bli lastet ned som PDF-fi l.
Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis produktet håndteres uten å ta hensyn til advarslene og
ADVARSEL
instruksene, kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på eiendom eller tap av
VIKTIG
produktfunksjonalitet.
ADVARSEL
 Oppbevares utenfor barns rekkevidde, spesielt småbarn, for å unngå at de blir skadet.
VIKTIG
 Plasser skriveren på et stabilt underlag, for eksempel et plant bord, før du monterer eller fjerner ekstrautstyr.
 Ikke la denne enheten falle ned eller utsett den for kraftige støt.
 Tørk av støv og smuss fra enheten med en myk, tørr klut. Bruk av fuktig klut kan skade den.
 Når du monterer ekstrautstyr på skriveren, må du sørge for at ledningene ikke kommer i klemme. Ellers kan det føre til skade eller
funksjonsfeil.
Instruksjoner for bruk
Fjern tapen og de beskyttende materialene før bruk.(Se på illustrasjon 1-A.)
1. Monter enheten på skriveren. (Se på illustrasjonen.)
Kontroller at enhetens kabel er koblet til skriveren.
2. Slå på skriveren.
3. Endre driverinnstillingene.
Du fi nner opplysninger om hvordan du angir driverinnstillingene i brukermanualen.
Dansk
Se brugsanvisningen på printerens cd-rom for at få nærmere oplysninger om brugen af Labeldispenser.
Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)
Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan,
erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og bestemmelser anvendt i De Europæiske Fællesskaber.
Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra vores webside.
Gå ind på http://solutions.brother.com/, og vælg derefter Europa → vælg dit land → vælg Manualer og dit sprog, klik derefter på Søg → vælg
Overensstemmelseserklæring → klik på Download.
Erklæringen downloades som en PDF-fi l.
Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis produktet
ADVARSEL
ikke håndteres under overholdelse af advarslerne og anvisningerne.
Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre materiel skade eller tab af produktfunktioner, hvis
VIGTIGT!
den ikke undgås.
ADVARSEL
 Opbevares uden for børns, især spædbørns, rækkevidde, da der kan opstå tilskadekomst.
VIGTIGT!
 Placer printeren på en stabil fl ade som f.eks. et skrivebord, før ekstraudstyr installeres eller fjernes.
 Tab ikke enheden, og udsæt den ikke for kraftige stød.
 Tør støv af enheden med en blød, tør klud. Brug af en fugtig klud kan beskadige den.
 Undgå, at ledninger fi ltres ind i hinanden, når ekstraudstyr monteres på printeren. I modsat fald kan der opstå skader eller fejlfunktioner.
Betjeningsvejledning
Fjern tape og beskyttelsesmaterialet inden brug.(se illustration 1-A).
1. Installer enheden på printeren. (se illustrationen).
Kontroller, at kablet til enheden er sluttet til printeren.
2. Tænd printeren.
3. Skift driverindstillinger.
Se brugsanvisningen for at få vejledning til indstilling af printerdriveren.
Suomi
Jos haluat lisätietoja Tarranpoistolaitteen käyttämisestä, tutustu tulostimen CD-levyllä olevaan käyttöoppaaseen.
4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Vain Eurooppa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japani,
vakuuttaa, että tämä tuote on kaikkien Euroopan yhteisössä sovellettavien asianmukaisten direktiivien ja säännösten olennaisten vaatimusten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on ladattavissa Brotherin WWW-sivustossa.
Siirry osoitteeseen http://solutions.brother.com/ ja valitse Europe → valitse maa → valitse Käyttöohjeet ja kieli ja napsauta Etsi → valitse
Vaatimustenmukaisuusvakuutus → napsauta Lataa.
Vakuutus ladataan PDF-tiedostona.
VAROITUS
8
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
 Säilytettävä lasten ja etenkin pienten lasten ulottumattomissa. Muuten voi aiheutua henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
 Aseta tulostin vakaalle alustalle, kuten tasaiselle pöydälle, ennen lisävarusteiden asentamista tai irrottamista.
 Älä tiputa laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
 Pyyhi laitteen päällä oleva pöly tai lika pehmeällä, kuivalla kankaalla. Kostealla kankaalla puhdistaminen saattaa vahingoittaa laitetta.
 Kun asennat lisävarusteita tulostimeen, pidä huoli, etteivät johdot sotkeudu toisiinsa. Muuten voi aiheutua vaurioita tai käyttöhäiriöitä.
Käyttöohjeet
Irrota teipit ja suojamateriaalit ennen laitteen käyttöä.(Katso kuvaa 1-A.)
1. Asenna lisävaruste tulostimeen. (Katso kuvaa.)
Varmista, että lisävarusteen johto on kytketty tulostimeen.
2. Kytke tulostimen virta.
3. Muuta ohjaimen asetuksia.
Lisätietoja ohjaimen asetusten määrittämisestä on käyttöoppaassa.
繁體中文
關於使用標籤剝離機的詳細資訊,請參閱印表機光碟中的使用說明書。
警告
表示潛在危險情況,若操作產品時未遵守警告和指示,可能導致死亡或重傷。
重要事項
表示潛在危險情況,若未加以避免,可能導致財產損壞或產品功能喪失。
警告
 請置於兒童無法觸及處(尤其是嬰兒) ,否則可能導致受傷。
重要事項
 安裝或移除選購配件之前,請將印表機置於穩定的表面上,例如水平桌面。
 請勿讓本裝置掉落或遭受強烈衝擊。
 請用軟的乾布擦去本裝置上的灰塵或污垢。用濕布擦拭可能會造成損壞。
 將選購裝置安裝到印表機上時,請勿讓電線纏住。否則,可能導致損壞或故障。
操作說明
使用前請取下膠帶和保護材料。 (請參考圖 1-A。 )
1. 將裝置安裝到印表機上。 (請參考圖片。 )
確定裝置的纜線已連接至印表機。
2. 開啟印表機。
3. 變更驅動程式設定。
關於指定驅動程式設定的詳細資訊,請參閱使用說明書。
日本語
ハク リユニッ トの使い方は、 プリンターのユーザーズガイ ド (CD-ROM内) を参照してく ださい。
 警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
重要
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 物的損害が発生する可能性がある内容を示します。
 警告
   子供、特に乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。
重要
   プリンターへの取り付け、取り外しの際は、平らな机の上など、安定した場所で作業してください。
   ハクリユニットに衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
   ハクリユニットの汚れは、乾いた柔らかい布でふいてください。濡れた雑巾などで拭くと、故障の原因となります。
   プリンターに取り付ける際に、コードをはさまないでください。故障や誤作動の原因になります。
操作手順
ご使用になる前に、テープと保護材を外します。 (図 1-A 参照)
1. ハクリユニットをプリンターに取り付けてください。 (図参照)
ハクリユニットのケーブルがプリンターに接続されていることを確認してください。
2. 電源を入れてください。
3. ドライバーの設定を変更してください。
ドライバーの設定については、ユーザーズガイドを参照ください。
Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaran,
jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta tuotetta käsiteltäessä.
Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen
asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

Advertisement

loading